| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI.6.2011 Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012, zwany dalej "Programem".

§ 2. Program dotyczy współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi na obszarze Powiatu Żagańskiego działalność statutową, zwanymi dalej "organizacjami pozarządowymi" i określa:

1) Cel główny i cele szczegółowe,

2) Zasady współpracy,

3) Zakres przedmiotowy,

4) Formy współpracy,

5) Priorytetowe zadania publiczne,

6) Okres realizacji programu,

7) Sposób realizacji programu,

8) Wysokość środków zaplanowanych na realizacje programu,

9) Sposób oceny realizacji programu,

10) Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert oraz

11) Informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji.

§ 3. 1. Celem głównym Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Celami szczegółowymi Programu jest:

1) zwiększenie aktywności mieszkańców Powiatu Żagańskiego, służącej pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Powiatu,

2) wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez:

a) rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej Powiatu Żagańskiego,

b) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję,

c) promocję postaw obywatelskich i prospołecznych,

d) zwiększenie udziału mieszkańców powiatu w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

e) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Żagańskiego,

3) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych,

4) prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań w dziedzinie zadań publicznych na rzecz Powiatu Żagańskiego.

§ 4. Powiat współpracuje z organizacjami w sferze zadań publicznych wymienionych
w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile zadania te są zadaniami Powiatu.

§ 5. Współpraca Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:

1) pomocniczości, zgodnie z którą powiat prowadzi działalność powierzając organizacjom wykonywanie zadań sfery publicznej,

2) suwerenności stron, co oznacza, że stosunki powiatu z organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności,

3) partnerstwa, co oznacza, że powiat gwarantuje organizacjom m. in.: udział
w planowaniu zadań priorytetowych, określaniu sposobu ich realizacji, rozeznaniu
i definiowaniu problemów mieszkańców miasta oraz sugerowaniu zakresu współpracy,

4) efektywności, co oznacza, że powiat i organizacje wspólnie dążyć będą do osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych;

5) uczciwej konkurencji, co oznacza jednakowy dostęp dla wszystkich organizacji do informacji o środkach zaplanowanych w budżecie powiatu na współprace z nimi oraz kryteriach i sposobach oceny projektów;

6) jawności, co oznacza, że wszystkie możliwości współpracy powiatu z organizacjami są powszechnie udostępnione oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur
i kryteriów podejmowanych decyzji.

§ 6. 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy
i pozafinansowy.

2. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w następujących formach:

1) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2011r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - zwanych dalej dotacjami,na sfinansowanie jego realizacji,

2) wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji,

3) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Współpraca o charakterze pozafinansowym może odbywać się w formach:

1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,

2) konsultowania z organizacjami pozarządowymi odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

3) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych podmiotów oraz właściwych organów administracji publicznej,

4) udzielania pomocy w pozyskiwaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania poprzez m.in.; rekomendację projektów, partnerstwo formalne.

§ 7. Zlecenie realizacji zadań publicznych następuje w trybie konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia, oraz w trybie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 8. Przewiduje się inne formy współpracy w postaci:

1) sprawowania patronatu Starosty nad imprezami o zasięgu gminnym, ponadgminnym i regionalnym oraz fundowania nagród, pomocy w organizacji konkursów, a także udziału w komisjach konkursowych,

2) współorganizowania szkoleń, narad, konsultacji oraz forum wymiany doświadczeń dla liderów i członków organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy,

3) pomocy przy organizowaniu spotkań m.in. poprzez nieodpłatne udostępnianie lokalu oraz środków technicznych,

4) pomocy przy uzyskiwaniu środków finansowych z funduszy zewnętrznych,

5) pomocy rzeczowej oraz zakupu usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach
o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania,

6) zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.

§ 9. W roku 2012 wspólnie z organizacjami pozarządowymi mogą być realizowane następujące priorytetowe zadania:

1. z zakresu kultury:

1) wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących w realizację różnorodne środowiska i organizacje,

2) wspieranie działań promujących wielokulturowość społeczeństw lokalnych, w tym kulturę mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Powiatu Żagańskiego,

3) wspieranie inicjatyw oraz realizacja przedsięwzięć popularyzujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe Powiatu Żagańskiego,

2. z zakresu oświaty i wychowania:

1) realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego,

2) realizacja programów dotyczących rozbudzenia przedsiębiorczości dzieci i młodzieży,

3) organizowanie działalności artystycznej dzieci i młodzieży rozwijającej ich zainteresowania i uzdolnienia w różnych dziedzinach,

3. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej :

1) wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych,

2) promocja sportu niepełnosprawnych,

3) wspieranie działań na rzecz utrzymywana i przedłużania sprawności fizycznej osób starszych,

4) wspieranie Uczniowskich Klubów Sportowych,

5) wspieranie finansowe współzawodnictwa młodzieżowego w ramach Igrzysk Młodzieży - Licealiady, Lubuskiej Olimpiady Młodzieży oraz imprez sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy,

6) wspieranie lokalnych i powiatowych programów służących rozwojowi sportu dzieci
i młodzieży.

4. z zakresu turystyki:

1) promocję aktywności turystycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych,

2) organizację imprez turystycznych,

3) wyznaczanie oraz odnawianie szlaków turystycznych,

4) wspieranie działań podejmowanych na rzecz wypromowania produktu turystycznego o znaczeniu powiatowym i regionalnym,

5) wspieranie działań mających na celu promocję obiektów turystycznych i gospodarstw agroturystycznych.

5. z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

1) wspieranie programów promocji zdrowia powodujących zwiększenie świadomości
i odpowiedzialności mieszkańców Powiatu Żagańskiego za własne zdrowie,

2) wspierania programów z zakresu zapobiegania chorobom układu krążenia, chorobom nowotworowym, chorobom układu oddechowego oraz urazów i wypadkom komunikacyjnym (w tym m.in. promowanie badań skryningowych, badań profilaktycznych, badań okresowych, szczepień ochronnych oraz nauki samobadania piersi),

3) wspierania programów edukacyjnych w zakresie zapobiegania wypadkom i urazom komunikacyjnym z uwzględnieniem nauki udzielania I pomocy przedmedycznej.

4) działania edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania epidemii HIV/AIDS ( m.in. współorganizowanie konkursów wiedzy dla młodzieży).

6. z zakresu pomocy i polityki społecznej:

1) wspieranie programów promocji i działań wspomagających funkcjonowanie systemu pieczy zastępczej,

2) wspierania działań na rzecz rozpowszechniania idei wolontariatu,

3) wspierania programów z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 10. 1. 1W celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Powiat Żagański otwartych konkursów ofert powoływane są Komisje Konkursowe.

2. Komisja konkursowa powoływana jest Zarządzeniem Starosty Żagańskiego, które określa skład komisji oraz regulamin pracy komisji.

3. W Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.

4. W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

5. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

6. Na podstawie opinii członków komisji, sporządzane jest stanowisko komisji konkursowej.

7. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Starosta Żagański.

8. Pozostałe zasady i zadania Komisji Konkursowych każdorazowo określa Zarządzenie Starosty Żagańskiego.

§ 11. Program realizowany będzie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 12. Na realizację Programu planuje się środki finansowe w wysokości 30.000 zł.

§ 13. 1. Program realizowany jest we współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi.

2. Podmiotami realizującymi Program ze strony Powiatu Żagańskiego są w szczególności: Wydział Polityki Społeczno-Gospodarczej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu.

§ 14. 1. Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji Programu zajmuje się Wydział Polityki Społeczno-Gospodarczej.

2. Miernikami efektywności realizacji programu są w szczególności:

a) liczba działań i form współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi,

b) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

§ 15. 1. Zarząd Powiatu składa Radzie Powiatu Żagańskiego sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do 30 kwietnia następnego roku oraz opublikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Na podstawie sprawozdania i oceny ewaluacyjnej przygotowywany będzie kolejny roczny program współpracy.

§ 16. 1. Projekt niniejszej uchwały został przygotowany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Zarząd Powiatu Żagańskiego uchwałą Nr 100.2011 z dnia 8 listopada 2011 r. określił formę i termin konsultacji projektu niniejszej uchwały z organizacjami pożytku publicznego.

3. Po przeprowadzonych konsultacjach został sporządzony protokół, a wyniki konsultacji przedstawione są Radzie Powiatu w uzasadnieniu projektu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żagańskiego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »