| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007. 136. 2012 Rady Miejskiej w Kargowej

z dnia 20 lutego 2012r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kargowa w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych - osiedli

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miasta Kargowaw sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych - osiedli miasta Kargowa, o których mowa w ust. 2.

2. Projekty uchwał w sprawie zmian do statutów stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

a) zmiana statutu Osiedla "Zamieście" - stanowi załącznik nr 1 do uchwały,

b) zmiana statutu Osiedla "Górna Kargowa" - stanowi załącznik nr 2 do uchwały,

c) zmiana statutu Osiedla "Dolna Kargowa" - stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

3. Udział w konsultacjach mogą brać pełnoletni mieszkańcy miasta Kargowa.

§ 2. Termin przeprowadzenia konsultacji, s kład osobowy komisji oceniającej wyniki konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego wyniki przeprowadzonych konsultacji określi Burmistrz Kargowej.

§ 3. Projekt zmian do statutu każdego osiedla wyłożony zostanie do publicznego wglądu w okresie konsultacji w:

1) Urzędzie Miejskim w Kargowej pok. Nr 19

2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego : www.kargowa.pl .

§ 4. 1. W przedmiocie konsultowanej sprawy z mieszkańcami miasta Kargowa mieszkańcy udzielą opinii poprzez odpowiedź na pytanie : "Czy opowiada się Pan/Pani za przyjęciem zmian do statutu jednostki pomocniczej -Osiedla ….....(nazwa osiedla) w brzmieniu podanym w projekcie uchwały w sprawie zmian statutu zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kargowej i wyłożonego w Urzędzie Miejskim w Kargowej"

2. Konsultacje będą polegać na wyrażeniu opinii poprzez zakreślenie odpowiedzi twierdzącej w kratce z zapisem "TAK" , albo odpowiedzi negatywnej w kratce z zapisem "NIE".

3. Wyrażenie opinii, o której mowa w ust.1 nastąpi na kartach konsultacyjnych, opieczętowanych przez Burmistrza Kargowej, zawierających treść zapytania , o którym mowa w ust. 1, udostępnianych przez komisję konsultacyjną, po uprzednim potwierdzeniu odbioru karty przez podpis osoby uprawnionej. Wypełnione karty konsultacyjne zostaną wrzucone do oplombowanej urny mieszczącej się w miejscu udostępniania kart.

§ 5. 1. Z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Kargowej złoży Radzie Miejskiej w Kargowej sprawozdanie na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Kargowej po zakończeniu konsultacji.

2. Mieszkańcy miasta Kargowa powiadomieni zostaną przez Burmistrza Kargowej o wynikach przeprowadzonych konsultacji poprzez ich wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kargowej oraz na stronie internetowej Gminy Kargowa www.kargowa.pl .

§ 6. Wyniki konsultacji w sprawie zmian do projektów statutów jednostek pomocniczych, o których mowa
w § 1 dotyczą oddzielnie każdego osiedla, mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Danuta Wilińska - Grzesiuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007. 136. 2012
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 20 lutego 2012 r.
Zalacznik1.docx

Zał. do uchwały Nr 0007.136.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007. 136. 2012
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 20 lutego 2012 r.
Zalacznik2.docx

Zał.2 do uchwały Nr 0007.136.2012 r. Rady Miejskiej w kargowej z dnia 20 lutego 2012r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007. 136. 2012
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 20 lutego 2012 r.
Zalacznik3.docx

Zał.3 do uchwały Nr 0007.136.2012 r. Rady Miejskiej w kargowej z dnia 20 lutego 2012r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »