| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/204/2012 Rady Gminy Deszczno

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Deszczno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) w związku z uchwałą Nr VII/36/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Deszczno, działka nr ewid. 90/1, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/201/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 czerwca 2012r., Rada Gminy Deszczno uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Deszczno, zwany dalej planem, obejmujący obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, będącym integralną częścią planu i stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji, zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

4. W planie nie występują ustalenia dotyczące:

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej - ze względu na brak takich dóbr kultury;

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - ze względu na brak wyznaczania przestrzeni publicznych;

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;

5) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;

6) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

7) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

8) granic terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz granic ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;

9) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;

10) granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;

11) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012 - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;

12) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;

13) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady - ze względu na brak takich pomników i ich stref ochronnych;

14) granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów i ich stref ochronnych.

5. Zasady techniki zapisu planu miejscowego:

1) ustalenia tekstu planu składają się z:

a) ustaleń ogólnych dla całego obszaru objętego planem,

b) ustaleń szczegółowych dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, stanowiących część obszaru objętego planem, wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

c) przepisów końcowych;

2) oznaczenia terenów w planie zdefiniowano w następujący sposób:

a) liczba oznacza symbol kolejności terenu,

b) duże litery oznaczają symbol przeznaczenia terenu.

6. Oznaczenia graficzne na rysunku planu:

1) obowiązujące ustalenia planu:

a) granica obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

c) symbol terenu,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy,

e) szpaler drzew;

2) oznaczenia inne - propozycja podziału na działki budowlane.

§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) infrastruktura techniczna - należy przez to rozumieć sieci, urządzenia i obiekty z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, wód deszczowych, elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i telekomunikacji;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków, obowiązująca na całej wysokości elewacji; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy do 1,5 m przed linię zabudowy, gzymsów, okapów, schodów terenowych, pochylni, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji i innych podobnych elementów;

3) nośnik reklamowy - obiekt służący reklamie.

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenia terenów i ich symbole:

1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) ZP - teren zieleni urządzonej;

3) KDW - teren drogi wewnętrznej.

Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 4. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1) zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) (nie dotyczy realizacji przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na stan przyrody obszarów chronionych);

2) na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowiązuje urządzenie zieleni.

§ 5. Obowiązują następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej oraz zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się likwidację, przebudowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej;

2) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować budowę, przebudowę lub modernizację sieci infrastruktury technicznej;

3) sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających drogi wewnętrznej;

4) dopuszcza się odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 3, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia, pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi;

5) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych z nią związanych na wszystkich terenach, pod warunkiem zgodności z ustaleniami szczegółowymi planu oraz przepisami odrębnymi;

6) sieci infrastruktury technicznej obowiązują jako podziemne, z wyjątkiem tych elementów sieci, które ze względów technicznych i zgodnie z przepisami odrębnymi wymagają sytuowania nadziemnego;

7) wymóg zapewnienia dostępu dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych do istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej;

8) w zakresie zaopatrzenia w wodę obowiązuje:

a) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej,

b) przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) wyposażenie w hydranty zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) awaryjne zaopatrzenie w wodę należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych obowiązuje:

a) rozdzielczy system odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych,

b) odprowadzenie ścieków komunalnych wyłącznie siecią kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem lit. c,

c) dopuszcza się odprowadzenie ścieków do tymczasowych szczelnych zbiorników bezodpływowych, do czasu budowy sieci kanalizacyjnej;

10) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych obowiązuje:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

z terenów utwardzonych dróg wewnętrznych siecią kanalizacji deszczowej do odbiornika,

z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do gruntu w obrębie własnych działek, w sposób nie zmieniający stosunków wodnych na sąsiednich działkach,

a) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych z dachów i tarasów budynków w celu ich gospodarczego wykorzystania lub ich infiltracji do gruntu w obrębie działki;

11) w zakresie zaopatrzenia w gaz obowiązuje:

a) zaopatrzenie z indywidualnych zbiorników zlokalizowanych na działce budowlanej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) w przypadku realizacji sieci gazowej obowiązuje zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;

12) w zakresie zaopatrzenia w ciepło obowiązuje:

a) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła,

b) wymóg stosowania do celów grzewczych ekologicznych nośników energii w tym gazu, oleju opałowego, energii elektrycznej, słonecznej, drewna i materiałów drewnopochodnych lub urządzeń do niskoemisyjnych technologii spalania;

13) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną obowiązuje:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia,

b) budowa sieci elektroenergetycznej jako linii kablowych podziemnych;

14) w zakresie dostępności telekomunikacyjnej dopuszcza się:

a) podłączenie do istniejącej i planowanej sieci telekomunikacyjnej,

b) budowa linii telekomunikacyjnych jako podziemne;

15) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych i aktach prawa miejscowego.

Rozdział 3.
Ustalenia dla terenów

§ 6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN,2MN obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) na jednej działce budowlanej dopuszcza się jeden budynek mieszkalny jednorodzinny,

b) budynek mieszkalny jednorodzinny wyłącznie jako wolnostojący;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) wysokość urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej nie większa niż 14m,

b) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych,

c) zakazuje się lokalizowania blaszanych garaży i blaszanych budynków gospodarczych;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy, określone na rysunku planu, w odległości od 6 do 8m od linii rozgraniczającej terenu,

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki,

c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 50% powierzchni działki,

d) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu pokrycia dachu:

mieszkalnych jednorodzinnych, nie większa niż 9m,

gospodarczych i garaży, nie większa niż 5m,

e) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie większa niż 2,

f) geometria dachu - dachy strome, o symetrycznych połaciach bryły głównej budynku i kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°;

5) zasady ochrony środowiska i przyrody:

a) tereny należą do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed hałasem,

b) zakazuje się realizacji zabudowy, z której odprowadzane ścieki mogą powodować zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych;

6) ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - w obrębie stanowiska archeologicznego oznaczonego na rysunku planu w terenie symbolem ST. 64, AZP 46-12/220 ślad osadnictwa -pradzieje, dla prac ziemnych należy zapewnić badania archeologiczne;

7) wielkości działek, zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości,

b) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - dla każdego budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie mniejsza niż 1000m2,

c) szerokość frontu nowo wydzielanej działki nie mniejsza niż 25m dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

d) kąt położenia granicy nowo wydzielanej działki w stosunku do pasa drogowego: 90°;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i obsługi komunikacyjnej:

a) obsługę komunikacyjną terenu należy zapewnić w oparciu o drogę wewnętrzną oraz system dróg i ulic znajdujących się poza granicami planu,

b) dojazd z terenu 4KDW ,

c) obowiązują 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na 1 budynek mieszkalny jednorodzinny,

d) miejsca postojowe, o których mowa w lit. c, należy sytuować na działce budowlanej, na której usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą;

9) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - zgodnie z ustaleniami §5;

10) obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów:

a) prostopadłe lub równoległe usytuowanie obiektów budowlanych w stosunku do drogi 4KDW ,

b) kolorystyka elewacji, zbliżona do kolorów tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak: drewno, kamień i cegła, z wykluczeniem jaskrawej kolorystyki,

c) zakazuje się stosowania pokrycia elewacji w formie: paneli z tworzyw sztucznych i blachy,

d) pokrycie dachów stromych dachówką lub materiałem imitującym dachówkę, w kolorze ceglastym, szarym lub brązowym;

11) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane:

a) dopuszcza się tablice i urządzenia reklamowe wyłącznie na elewacjach budynków,

b) powierzchnia tablic i urządzeń reklamowych nie może być większa niż 3m2,

c) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń w formie betonowych prefabrykatów i przęseł;

12) ustalenia dotyczące stawek procentowych - określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na 30%.

§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZP obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu - zieleń urządzona;

2) zasady zagospodarowania terenu - obowiązuje szpaler drzew, w miejscu orientacyjnie wskazanym na rysunku planu;

3) zasady ochrony środowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami §4;

4) ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie występują;

5) wielkości działek, zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - nie występują;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i obsługi komunikacyjnej - dojazd z terenu 4KDW ;

7) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - zgodnie z ustaleniami §5;

8) ustalenia dotyczące sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów - nie występują;

9) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane:

a) zakazuje się wolnostojących nośników reklamowych,

b) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń w formie betonowych prefabrykatów i przęseł;

10) ustalenia dotyczące stawek procentowych - określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na 1%.

§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KDW obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu - droga wewnętrzna;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, zgodnie z rysunkiem planu od 10 do 20m,

b) dopuszcza się niewyodrębnianie jezdni i chodnika;

3) zasady ochrony środowiska i przyrody - zgodnie z ustaleniami §4;

4) ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie występują;

5) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - zgodnie z ustaleniami §5;

6) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane - nie występują;

7) ustalenia dotyczące stawek procentowych - określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na 1%.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Deszczno.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Koper


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/204/2012
Rady Gminy Deszczno
z dnia 25 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXVI/204/2012

Rady Gminy Deszczno

z dnia 25 czerwca 2012r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Deszczno nie wniesiono uwag.


Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXVI/204/2012

Rady Gminy Deszczno

z dnia 25 czerwca 2012r.

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§1

W obszarze objętym Planem przewiduje się realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, oraz określa się sposób ich realizacji oraz zasady finansowania.

§2

Ustala się, że inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy będą mogły być finansowane:

1) z budżetu gminy;

2) ze środków własnych przedsiębiorstw działających w imieniu gminy;

3) współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym pozyskiwanych

z funduszy Unii Europejskiej;

4) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie zawartych porozumień;

5) dotacji, pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych;

6) innych środków zewnętrznych;

7) poprzez udział inwestorów prywatnych w finansowaniu zadań publicznych

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

§3

Ustala się, że udział finansowy gminy lub zainteresowanych podmiotów będzie przedmiotem indywidualnych ustaleń w ramach poszczególnych zadań inwestycyjnych.


Uzasadnienie

Zgodnie z polityką przestrzenną określoną w "Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno" oraz na podstawie uchwały Nr VII/36/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Deszczno, sporządzono projekt planu.

Opracowany plan jest kolejnym etapem realizacji polityki przestrzennej Gminy dla przedmiotowego obszaru. Głównym jego celem jest określenie zasad zagospodarowania terenu i ustaleń dotyczących kształtowania nowych budynków. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, który jest kontynuacją istniejącej zabudowy.

Dodatkowo plan reguluje przebieg i docelową postać wewnętrznego układu komunikacyjnego, uzupełnionego o teren zieleni urządzonej. W planie ustalono szczegółowe parametry budynków takie jak wysokość, geometria dachu, parametry działek budowlanych i inne niezbędne do prawidłowego rozwoju elementy kształtowania przestrzeni.

Do przedmiotowego planu wyłożonego w terminie od 16 lutego 2012 r. do 16 marca 2012r. nie wpłynęły uwagi.

Ustalenia projektu planu nie naruszają ustaleń polityki przestrzennej gminy określonej w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno".

Projekt planu przeszedł wymaganą procedurę formalno-prawną, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i może być przedmiotem uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »