| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/197/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenów położonych pomiędzy ulicą Głogowską i torami kolejowymi w kierunku na Kożuchów do granicy z terenami Gminy Nowa Sól

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr VII/45/11 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenów położonych pomiędzy ulicą Głogowską i torami kolejowymi w kierunku na Kożuchów do granicy z terenami Gminy Nowa Sól,

uchwala się, co następuje:

Dział I.
USTALENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenów położonych pomiędzy ulicą Głogowską i torami kolejowymi w kierunku na Kożuchów do granicy z terenami Gminy Nowa Sól.

2. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania są następujące załączniki:

1) załącznik graficzny Nr 1 - rysunek planu - skala 1:2000;

2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

3. Uchwała niniejsza nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sól - Miasto", przyjętego uchwałą nr X/58/2007 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 kwietnia 2007 r., zmienionego uchwałą nr XLIII/258/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 lutego 2009 r.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć aktualne przepisy ustaw wraz aktami wykonawczymi, a także ratyfikowane umowy międzynarodowe, prawodawstwo organizacji i organów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem oraz prawo Unii Europejskiej obowiązujące w regulowanej dziedzinie;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, będący załącznikiem graficznym o którym mowa w § 1 ust. 2;

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, w którego każdym punkcie obowiązują te same ustalenia;

5) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie wyznaczone do lokalizacji w danym terenie;

6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone do lokalizacji na danym terenie przy spełnieniu dodatkowych warunków;

7) urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć drogi wewnętrzne, ciągi piesze, pieszo - jezdne i rowerowe, miejsca postojowe, parkingi, obiekty i urządzenia małej architektury, zabudowę gospodarczą i garażową, obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, z wyłączeniem masztów przekaźnikowych telefonii komórkowej;

8) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych w obrębie działki do powierzchni tej działki;

9) powierzchni użytkowej budynku - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich pomieszczeń budynku;

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, określającą najbliższe możliwe położenie ściany budynku w stosunku do granicy działki, z zastrzeżeniem, iż dopuszcza się przekroczenie tej linii przez takie elementy jak: gzymsy, balkony, tarasy, wykusze, ganki, okapy i schody zewnętrzne, jednak nie więcej niż o 1,5 m.

§ 3. 1. Obowiązującymi oznaczeniami na rysunku planu są :

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) oznaczenia przeznaczenia terenów, zawierające symbole literowe i numery, wyróżniające je spośród innych terenów;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) strefa "K" krajobrazu kulturowego.

2. Pozostałe oznaczenia nie wymienione w ust. 1 są informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne i regulacyjne.

§ 4. W planie nie określa się:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, innego niż wynikającego z przepisów odrębnych, ze względu na brak takiej potrzeby.

Dział II.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Rozdział I.
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

§ 5. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1P/U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące,

b) tereny zieleni urządzonej;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć więcej niż 40m do kalenicy dachu lub jego najwyższej krawędzi,

b) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy terenu: 80%,

c) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu: 5%,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 4,0,

e) dopuszcza się dachy płaskie, jednospadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci do 30°,

f) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie, wielospadowe o kącie nachylenia dachu do 30° lub zgodne z ustaloną geometrią dachu na terenie;

4) wyznaczono teren do czasowego zbioru odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi, oznaczony na rysunku planu;

5) na terenie dopuszcza się lokalizowanie obiektów handlowych do 2000m 2 powierzchni sprzedaży;

6) dopuszcza się lokalizację portierni, poza wyznaczoną na rysunku planu, nieprzekraczalną linią zabudowy, w tym na granicy działki;

7) ustala się minimalne nieprzekraczalne linie zabudowy, od dróg wewnętrznych, w odległości 6m od krawędzi jezdni;

8) dla zabudowy istniejącej nie spełniającej ustalonych warunków dopuszcza się remonty i przebudowy zgodnie z powyższymi warunkami lub z zachowaniem istniejących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

9) obsługę komunikacyjną poprzez:

a) zjazdy z drogi 1KDZ,

b) zjazdy z drogi 1KDL za zgodą zarządcy.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2P/U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące,

b) tereny zieleni urządzonej;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć więcej niż 20m do kalenicy dachu lub jego najwyższej krawędzi,

b) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy terenu: 70%,

c) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu: 20%,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0,

e) dopuszcza się dachy płaskie, jednospadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci do 30°,

f) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie, wielospadowe o kącie nachylenia dachu do 30° lub zgodne z ustaloną geometrią dachu na terenie;

4) na terenie dopuszcza się lokalizowanie obiektów handlowych do 2000m 2 powierzchni sprzedaży;

5) dopuszcza się lokalizację portierni, poza wyznaczoną na rysunku planu, nieprzekraczalną linią zabudowy, w tym na granicy działki.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 3P/U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące,

b) tereny zieleni urządzonej,

c) wolnostojące maszty i wieże telefonii komórkowej;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć więcej niż 20m do kalenicy dachu lub jego najwyższej krawędzi,

b) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy terenu: 70%,

c) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu: 20%,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0,

e) dopuszcza się dachy płaskie, jednospadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci do 30°,

f) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie, wielospadowe o kącie nachylenia dachu do 30° lub zgodne z ustaloną geometrią dachu na terenie;

4) na terenie dopuszcza się lokalizowanie obiektów handlowych do 2000m 2 powierzchni sprzedaży;

5) dopuszcza się lokalizację portierni, poza wyznaczoną na rysunku planu, nieprzekraczalną linią zabudowy, w tym na granicy działki.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 1P/U/ZD ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej oraz ogrodów działkowych;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące,

b) tereny zieleni urządzonej;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć więcej niż 20m do kalenicy dachu lub jego najwyższej krawędzi,

b) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy terenu: 70%,

c) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu: 20%,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0,

e) dopuszcza się dachy płaskie, jednospadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci do 30°,

f) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie, wielospadowe o kącie nachylenia dachu do 30° lub zgodne z ustaloną geometrią dachu na terenie.

4) dopuszcza się lokalizację portierni, poza wyznaczoną na rysunku planu, nieprzekraczalną linią zabudowy, w tym na granicy działki.

5. Dla terenu oznaczonego symbolem 1U/P ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące,

b) tereny zieleni urządzonej;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć więcej niż 20m do kalenicy dachu lub jego najwyższej krawędzi,

b) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy terenu: 70%,

c) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu: 20%,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0,

e) dopuszcza się dachy płaskie, jednospadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci do 30°,

f) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie, wielospadowe o kącie nachylenia dachu do 30° lub zgodne z ustaloną geometrią dachu na terenie;

4) na terenie dopuszcza się lokalizowanie obiektów handlowych do 2000m 2 powierzchni sprzedaży;

5) dopuszcza się lokalizację portierni, poza wyznaczoną na rysunku planu, nieprzekraczalną linią zabudowy, w tym na granicy działki.

6. Dla terenu oznaczonego symbolem 1RU/P ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz leśnych i rybackich i zabudowy produkcyjnej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) tereny zabudowy zagrodowej,

b) urządzenia towarzyszące,

c) tereny zieleni urządzonej;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12m licząc od poziomu terenu do okapu dachu,

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 50 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 80°, zabudowie garażowej i gospodarczej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,

d) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów o wysokościach nie przekraczających 12m licząc od powierzchni terenu do szczytu kalenicy lub najwyższego elementu konstrukcyjnego obiektu,

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1,2.

7. Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZC ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny cmentarza;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty obsługi cmentarza, w tym: obiekty sanitarne, kaplice,

b) tereny zabudowy usługowej,

c) parking, miejsca postojowe,

d) urządzenia towarzyszące,

e) tereny zieleni urządzonej;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12m do kalenicy dachu lub jego najwyższej krawędzi,

b) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 20%,

c) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 40%,

d) dachy płaskie, wielospadowe o kącie nachylenia dachu do 55°, oraz dachy mansardowe,

e) dopuszcza się lukarny i okna połaciowe.

4) obsługę komunikacyjną poprzez:

a) zjazdy z drogi 1KDZ,

b) zjazdy z drogi 1KDL za zgodą zarządcy.

8. Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZL ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny lasów i zadrzewień;

2) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany urządzania lasów;

3) dopuszcza się możliwość częściowego przeznaczenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (ścieżki zdrowia, ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe), prowadzone w sposób nie wymagający zgodny na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nie leśne.

Rozdział II.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6. 1. Kształtowanie zabudowy winno uwzględniać istniejące walory krajobrazowe oraz skalę, formę detal architektoniczny i materiały charakterystyczne dla regionalnego budownictwa.

2. Dopuszcza się dokonywania nowych podziałów geodezyjnych pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla podzielonych nieruchomości oraz spełnienia warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3. W obszarze opracowania planu obowiązuje zapewnienie warunków umożliwiających prowadzenie akcji ratowniczych przeciwpożarowych, poprzez zapewnienie zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych oraz dróg przeciwpożarowych, zgodnie przepisami szczególnymi.

4. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających dróg oznaczonych symbolem 1KDZ i 1KDL:

1) 5m dla budynków niższych niż 15m;

2) 15m dla budynków wyższych niż 15m.

Rozdział III.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 7. 1. Jako tereny przestrzeni publicznej ustala się tereny dróg publicznych oraz place w liniach rozgraniczających.

2. W zakresie lokalizowania nośników reklamowych ustala się:

1) zakaz lokalizowania nośników reklamowych w liniach rozgraniczających dróg i placów za wyjątkiem tablic informacji turystycznej;

2) lokalizowanie wolnostojących reklam wyłącznie na terenach oznaczonych symbolami P/U, U/P;

3) dla reklam o powierzchni powyżej 3m 2 następujące zasady:

a) płaszczyzny ekspozycyjne reklam należy lokalizować równolegle do elementów istniejącego zagospodarowania: osi jezdni i płaszczyzn fasad zabudowy,

b) na jednym ciągu komunikacyjnym, rozumianym jako odcinek drogi pomiędzy skrzyżowaniami z drogami publicznymi, formaty reklam powinny być jednakowe, zawieszone na jednej wysokości, możliwie w jednakowych odległościach, minimalnie co 20m,

c) należy zachować odległość minimalną od krawędzi jezdni dróg wewnętrznych i dojazdowych lokalizowanych na terenie - 3m, od pni drzew 5m.

4) zakaz lokalizacji reklam świetlnych.

Rozdział IV.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu układu komunikacyjnego

§ 8. 1. Dla terenu drogi publicznej klasy zbiorczej 1KDZ ustala się:

1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2) ulica jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu - dwukierunkowa;

3) dopuszcza się lokalizację chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni, sieci infrastruktury technicznej, urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej za zgodą zarządcy drogi;

4) dopuszcza się bezpośrednie zjazdy na drogę za zgodą zarządcy drogi;

5) wody opadowe i roztopowe z terenu drogi należy ująć i odprowadzić poprzez zamknięty system kanalizacji, a następnie podczyścić do stanu wymaganego obowiązującymi przepisami.

2. Dla terenu drogi publicznej klasy lokalnej 1KDL ustala się:

1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2) ulica jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu - dwukierunkowa;

3) dopuszcza się lokalizację chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni, sieci infrastruktury technicznej, urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej za zgodą zarządcy drogi;

4) dopuszcza się bezpośrednie zjazdy na drogę za zgodą zarządcy drogi;

5) wody opadowe i roztopowe z terenu drogi należy ująć i odprowadzić poprzez zamknięty system kanalizacji, a następnie podczyścić do stanu wymaganego obowiązującymi przepisami.

3. Dla terenów dróg wewnętrznych od 1KDW do 3KDW ustala się:

1) minimalna szerokość 10,0m w liniach rozgraniczających;

2) ulica jednojezdniowa o szerokości 5,0 - 7,0m;

3) jednostronny ciąg pieszy;

4) dopuszcza się:

a) włączenie dróg oznaczonych symbolem 1KDW, 2KDW, 3KDW i realizację zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami jak dla jednostki oznaczonej symbolem 1P/U pod warunkiem zapewnienia dróg wewnętrznych dla wydzielanych działek budowlanych,

b) realizację dwustronnych wydzielonych ciągów pieszych,

c) wjazdy na działki przyległe,

d) lokalizację elementów małej architektury służących ograniczeniu ruchu kołowego,

e) lokalizację zatok parkingowych wzdłuż jezdni,

f) realizację ciągu pieszo - jezdnego oraz ścieżek rowerowych.

4. Oznaczone na rysunku planu ścieżki rowerowe są orientacyjne. Dopuszcza się ich dowolną organizację w ustalonych ciągach.

5. W liniach rozgraniczających dróg, których plan wyznacza przebieg ścieżki rowerowej, ustala się obowiązek zachowania, w przypadku budowy lub przebudowy drogi, rezerwy terenu umożliwiającej realizację ścieżki. Rezerwa ta przestaje obowiązywać w przypadku wybudowania ścieżki rowerowej w przebiegu alternatywnym.

6. Na terenie całego obszaru, poza wyznaczonymi drogami, dopuszcza się lokalizowanie ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających dróg oraz poza nimi.

7. Ustala się następującą minimalną liczbę miejsc postojowych:

1) lokale mieszkalne - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie;

2) biura - 1 miejsce postojowe na 50m 2 powierzchni użytkowej;

3) obiekty handlowe - 1 miejsce postojowe na 50m 2 powierzchni użytkowej;

4) restauracje, kawiarnie - 1 miejsce postojowe na 20m 2 powierzchni użytkowej;

5) hotele, pensjonaty - 1 miejsce postojowe na 5 łóżek;

6) domy kultury, świetlice, kina, kluby, biblioteki - 1 miejsce postojowe na 10 użytkowników jednocześnie;

7) przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie - 1 miejsce postojowe na 100m 2 powierzchni użytkowej;

8) zakłady produkcyjne - 2 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych;

9) funkcja inna niż powyższe oraz zabudowa usługowa - 1 miejsce postojowe na 100m 2 powierzchni użytkowej.

Rozdział V.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej

§ 9. 1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną:

1) wykonanie trwałego utwardzenia dróg należy poprzedzić zakończeniem prac związanych z realizacją infrastruktury technicznej;

2) wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, poza przyłączami do poszczególnych obiektów, mogą przebiegać w liniach rozgraniczających dróg i ulic oraz w liniach rozgraniczających innych przestrzeni publicznych - za zgodą ich zarządców; dopuszcza się przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej poza układem ulic z zachowaniem ustaleń przepisów odrębnych obowiązujących przy projektowaniu tych sieci;

3) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz zmiany lokalizacji urządzeń technicznych na terenie objętym planem wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych administratorów sieci, formalnego ustalenia zasad dostępności sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej modernizacji.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych, przeciwpożarowych i grzewczych z istniejącej i nowo projektowanej sieci wodociągowej, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę ze studni indywidualnych.

3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków bytowych, komunalnych, ustala się:

1) rozbudowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w terenach istniejącej i planowanej zabudowy z zachowaniem normatywnych odległości od innych sieci infrastruktury technicznej;

2) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do ziemi, cieków powierzchniowych oraz podziemnych;

3) dopuszcza się realizację sieci systemem grawitacyjno - tłocznym w liniach rozgraniczających dróg, pod warunkiem uzgodnienia prowadzenia sieci z odpowiednim zarządzającym drogą, a także na innych terenach po uzgodnieniu z zarządcą, terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

4) dopuszcza się prowadzenie kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczającymi ulic w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności sieci w celu właściwej jej eksploatacji w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej modernizacji;

5) wymóg podczyszczania ścieków przemysłowych, przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami określonymi przez administratora sieci;

6) zakaz podłączania ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych do kanalizacji deszczowej a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej;

7) zabrania się dokonywania trwałych nasadzeń oraz zabudowywania urządzeń i sieci wodnokanalizacyjnych;

8) zakaz lokalizacji zbiorników bezodpływowych na ścieki i oczyszczalni przydomowych jeżeli nieruchomość posiada warunki umożliwiające przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

1) prowadzone w liniach rozgraniczających ulic, odprowadzenie wód opadowych za pomocą projektowanych kolektorów, do istniejących lub noworealizowanych odbiorników (za zgodą ich zarządcy);

2) możliwość odprowadzania deszczówki na własny teren inwestora oraz gromadzenie wód opadowych w zbiornikach;

3) ustala się konieczność podczyszczania wód opadowych i roztopowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

4) zabrania się dokonywania trwałych nasadzeń oraz zabudowywania urządzeń i sieci wodnokanalizacyjnych.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się budowę sieci dystrybucyjnej gazowej.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się stosowanie niskoemisyjnych źródeł ciepła, energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego lub innych niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej, a także nowoczesnych wysokosprawnych źródeł energii opalanych paliwem stałym.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) utrzymanie istniejących stacji transformatorowych, z dopuszczeniem możliwości ich modernizacji lub likwidacji;

2) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych na działkach inwestorów, z zachowaniem warunków technicznych wydanych przez zarządcę sieci energetycznej;

3) dopuszcza się rozbudowę sieci elektrycznej kablowej lub napowietrznej wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla zasilania terenów nowego zainwestowania według technicznych warunków przyłączenia, z zachowaniem normatywnych odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej, określonych w przepisach odrębnych.

8. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną ustala się:

1) rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci;

2) lokalizowanie masztów i wież telefonii komórkowej wyłącznie na terenie 3P/U;

3) dopuszcza się lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:

1) ustala się obowiązek gromadzenia stałych odpadów komunalnych do szczelnych pojemników kontenerów zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na wysypisko odpadów komunalnych zgodnie z podpisanymi umowami. Dopuszcza się wprowadzanie systemów segregacji odpadów. System zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych, będzie oparty na istniejącym systemie zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych oraz rozbudowywanej ich selektywnej zbiórki, zgodnie z Programem Gospodarki Odpadami dla miasta Nowa Sól;

2) odpady sektora gospodarczego mają być gromadzone i transportowane zgodnie z uwarunkowaniami techniczno-prawnymi - ze szczególnym uwzględnieniem odpadów z sektora rolniczego oraz z sektora medyczno-weterynaryjnego, przez uprawnione firmy działające w tym zakresie do najbliższych właściwych dla danego rodzaju odpadów instalacji odzysku i unieszkodliwiania w tym do:

a) instalacji utylizacji odpadów zwierzęcych,

b) krajowej sieci instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

c) innych zgodnie z podpisanymi umowami.

Rozdział VI.
Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 10. 1. Na obszarze planu obowiązuje ochrona:

1) obszarów w granicach strefy "K" ochrony krajobrazu kulturowego;

2) terenu otoczenia zespołu urbanistyczno - architektonicznego miasta Nowa Sól wpisanego do rejestru zabytków;

3) udokumentowanych stanowisk archeologicznych.

2. W granicach strefy "K" ochrony krajobrazu kulturowego , z uwagi na podlegający ochronie charakter relacji między obiektami przyrodniczymi a kubaturowymi obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

1) nowa zabudowa winna być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryły przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej oraz współczesnej, nawiązywać formami do lokalnej tradycji architektonicznej. Wszelka działalność inwestycyjna musi uwzględniać istniejące już związki przestrzenne i planistyczne;

2) zakaz umieszczenia reklam lub innych tablic, niezwiązanych bezpośrednio z danym obiektem i działalnością w nim prowadzoną. W przypadkach spornych lub wątpliwych lokalizację i projekty tych elementów należy konsultować z właściwym urzędem ochrony zabytków.

3. Teren otoczenia zespołu urbanistyczno - architektonicznego miasta Nowa Sól wpisanego do rejestru zabytków pod nr L-375/A (2203) podlega ochronie konserwatorskiej tak jak obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Ochronie podlegają udokumentowane stanowiska archeologiczne, wskazane na rysunku planu:

1) Nowa Sól - Stare Żabno, 45, ślad osadn., pradzieje, ślad osadn. PŚ, arch., 65-16;

2) Nowa Sól - Stare Żabno, 39, ślad osadn., pradzieje, osada PŚ, arch., 65-16;

3) Nowa Sól - Stare Żabno, 40, ślad osadn., PŚ, arch., 65-16.

5. Dla udokumentowanych stanowisk archeologicznych, wskazanych na rysunku planu, ustala się:

1) budowlane roboty ziemne w sąsiedztwie znanych stanowisk archeologicznych oraz w obrębie stref konserwatorskich należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) należy przeprowadzić ratownicze badania archeologiczne metodą wykopaliskową w przypadku lokalizacji inwestycji na terenie stanowiska archeologicznego oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Rozdział VII.
Zasady ochrony środowiska, przyrody oraz sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów

§ 11. 1. Cały obszar objęty planem znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 302 "Pradolina Barycz - Głogów", na którym zakazuje się:

1) budowy składowisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych;

2) lokalizacji i eksploatacji ferm hodowlanych stosujących technologie szczególnie uciążliwe dla środowiska;

3) innej działalności gospodarczej mogącej spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów i wód powierzchniowych oraz podziemnych.

2. Dla nieczynnych odwiertów pod ujęcia wody dopuszcza się możliwość gospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Strefa ochrony sanitarnej cmentarzy:

1) określa się strefę ochrony sanitarnej od cmentarzy na terenach z siecią wodociągową w odległości zgodnej z przepisami odrębnymi;

2) zabrania się lokalizacji w obszarze strefy nowej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi.

Rozdział VIII.
Zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości

§ 12. 1. Ustala się minimalne szerokości frontu działki (mierzonej w linii zabudowy):

1) w zabudowie oznaczonej symbolem RU/P - 18m;

2) w zabudowie oznaczonej symbolem P/U, P/U/ZD, U/P - 24m.

2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek:

1) w zabudowie oznaczonej symbolem RU/P = 600m 2 ;

2) w zabudowie oznaczonej symbolem P/U, P/U/ZD, U/P = 1000m 2 .

3. Granice działek należy wytyczać w stosunku do istniejących lub projektowanych dróg publicznych i wewnętrznych pod kątem od 40° do 140°.

4. Dopuszcza się mniejsze powierzchnie wydzielanych działek, niż wymienione powyżej, wytyczane na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej, pod cele publiczne, i w przypadku regulacji sytuacji prawno - własnościowej nieruchomości oraz na poprawę funkcjonowania nieruchomości.

5. Na całym terenie opracowania dopuszcza się podziały, scalenia oraz scalenia i wtórne podziały nieruchomości w zależności od potrzeb.

Rozdział IX.
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 13. Na terenie objętym planem ustala się zakaz lokalizacji nowych obiektów tymczasowych, w postaci kontenerów, kiosków i zabudowy niemurowanej, nietrwale związanej z gruntem, z wyłączeniem lokalizacji straganów handlowych funkcjonujących czasowo przy okazji imprez i świąt oraz obiektów wynikających z prowadzenia robót budowlanych na czas prowadzenia tych prac.

Rozdział X.
Opłata, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 14. Ustala się 30 % stawkę w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące.

Dział III.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/197/12
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik graficzny


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/197/12
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 27 czerwca 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenów położonych pomiędzy ulicą Głogowską i torami kolejowymi w kierunku na Kożuchów do granicy z terenami Gminy Nowa Sól

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 ze zm.)

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 ze zm.), stwierdza się, że do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenów położonych pomiędzy ulicą Głogowską i torami kolejowymi w kierunku na Kożuchów do granicy z terenami Gminy Nowa Sól , nie zostały złożone uwagi.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/197/12
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 27 czerwca 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie realizacji, zapisanych w

zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenów położonych pomiędzy ulicą Głogowską i torami kolejowymi w kierunku na Kożuchów do granicy z terenami Gminy Nowa Sól , inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 ze zm.)

Realizacja infrastruktury technicznej będzie odbywać się w oparciu o wszelkie możliwe źródła pozyskania funduszy na ten cel, środków własnych oraz partycypacji inwestorów indywidualnych.

W pierwszej kolejności należy podjąć realizację infrastruktury w rejonach:

a) realizujących cele publiczne oraz sprzyjających rozwojowi miasta,

b) położonych najbliżej istniejącej infrastruktury i o najdogodniejszych finansowo możliwościach jej realizacji,

dużym istniejącym zapotrzebowaniem.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Usługi prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »