| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/85/2012 Rady Gminy Gubin

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm./ Rada Gminy Gubin uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się Uchwałę nr XII/50/99 Rady Gminy Gubin z 06 października 1999r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gubin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/85/2012
Rady Gminy Gubin
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Tytuł I.
STATUT

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W STARGARDZIE GUBIŃSKIM

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim zwany dalej Zakładem jest odrębną jednostką organizacyjną utworzoną przez Radę Gminy Gubin.

2. Zakład działa w oparciu o przepisy:

1) ustawę z dnia 15.04.2011 roku o działalności leczniczej

/Dz. U. Nr 112 z 2011, poz. 654 ze zmianami/,

2) ustawę z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

/Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 ze zmianami/,

3) inne przepisy dotyczące samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.

3. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Rada Gminy Gubin w zakresie określonym przepisami.

4. Zakład uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru prowadzonego przez właściwy sąd rejonowy.

§ 2. 1. Siedzibą Zakładu jest Stargard Gubiński nr 1, 66-620 Gubin.

2. Obszar działania Zakładu stanowi obwód leczniczo-profilaktyczny ludności zamieszkałej na terenie:

1) gminy Gubin;

2) pozostałych mieszkańców z sąsiednich gmin.

3. W skład Zakładu wchodzą:

- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Stargardzie Gubińskim

- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grabicach

- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Polu

- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chlebowie

- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Strzegowie.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA ZAKŁADU

§ 3. 1. Zakład utworzony jest w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawianiu zdrowia oraz stosowaniu innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia.

2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych ogółowi ludności z terenu gminy Gubin oraz innym osobom wymagającym pomocy medycznej.

3. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, w przepisach odrębnych lub umowie.

4. Do podstawowych zadań Zakładu w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych należy:

1) organizowanie i sprawowanie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,

2) organizowanie badań diagnostycznych wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.

Rozdział 3.
RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 4. Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych:

1) podstawowa opieka zdrowotna

2) ambulatoryjna opieka specjalistyczna

3) leczenie stomatologiczne.

Rozdział 4.
ORGANY ZAKŁADU I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 5. Organami Zakładu są:

1) Kierownik

2) Rada Społeczna.

§ 6. 1. Zakładem zarządza Kierownik.

2. Kierownika Zakładu zatrudnia Wójt Gminy Gubin.

3. Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem oraz za podejmowanie samodzielnych decyzji dotyczących funkcjonowania Zakładu.

§ 7. 1. Kierownik:

1) kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz;

2) jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu;

3) wykonuje zadania przy pomocy:

a) głównego księgowego;

2. W czasie nieobecności kierownika zastępuje go pracownik wyznaczony przez Kierownika.

§ 8. Rada Społeczna zwana dalej Radą jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy Gubin oraz organem doradczym kierownika Zakładu.

§ 9. 1. Rada składa się z 6 osób powołanych przez Radę Gminy Gubin.

2. Przewodniczącym Rady jest Wójt Gminy Gubin.

3. Rada wybiera zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

4. Kadencja Rady trwa 2 lata.

§ 10. Do zadań Rady Społecznej należy:

1. przedstawienie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu,

c) przyznania kierownikowi Zakładu nagród,

d) rozwiązania umowy z kierownikiem Zakładu,

e) regulaminu organizacyjnego Zakładu.

2. przedstawienie kierownikowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku.

3. uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia podmiotowi tworzącemu.

4. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

5. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

6. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zakładu.

§ 11. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa Regulamin działalności Rady Społecznej.

§ 12. Od uchwały Rady Społecznej kierownikowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Gminy Gubin w terminie 7 dni od otrzymania uchwały.

§ 13. Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych ustala kierownik Zakładu w drodze regulaminu organizacyjnego.

Rozdział 5.
ZASADY PROWADZENIA GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 14. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania na zasadach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011 roku o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zmianami/ oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19.09.1994 roku o rachunkowości /Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 ze zmianami/.

§ 15. Zakład może uzyskiwać środki finansowe w szczególności z:

1. Odpłatnej działalności leczniczej w szczególności dla:

a) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie zdrowotne,

b) instytucji ubezpieczeniowych,

c) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,

d) innych podmiotów leczniczych i podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

e) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem,

f) innych osób prawnych.

2. Funduszy pochodzących ze środków publicznych z przeznaczeniem w szczególności na:

a) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,

b) remonty,

c) inne inwestycje, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego,

d) realizację projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

e) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

3. Z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego.

4. Z budżetu podmiotu tworzącego na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

§ 16. Oświadczenia woli za Zakład składają:

1. W sprawach majątkowych:

- kierownik Zakładu

- główny księgowy w zakresie udzielonych pełnomocnictw,

2. W sprawach nie wymienionych w pkt. 1 jednoosobowo:

- kierownik Zakładu

- główny księgowy w granicach wyznaczonych przepisami prawa i udzielonych pełnomocnictw.

Rozdział 6.
MIENIE ZAKŁADU

§ 17. 1. Wartość majątku Zakładu określają:

1) fundusz założycielski

2) fundusz zakładu

2. Fundusz założycielski Zakładu stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia komunalnego.

3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o działalności leczniczej i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 19. Zmian w Statucie dokonuje się w tym samym trybie, jak jego ustalenie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »