| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/277/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Świebodzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19 poz. 115 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Świebodzińskiego, Rada Miejska w Świebodzinie uchwala co następuje:

§ 1. Pozbawia się część drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 006108F relacji Glińsk do drogi krajowej nr 3 i oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 323/7, o powierzchni 3998m 2 , położonej w miejscowości Glińsk dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania drogowego.

§ 2. Szczegółowe położenie części drogi wyłączonej z użytkowania jako publicznej drogi gminnej zawiera załącznik graficzny do niniejszej uchwały, na którym część drogi wyłączona oznaczona jest kolorem niebieskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olesiak


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/277/2012
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Glińsk


Uzasadnienie

Działka nr 323/7 została wydzielona geodezyjnie z pasa drogowego gminnej drogi nr 006108F relacji Glińsk do drogi krajowej nr 3 (dz. nr 323/1). Droga zaliczona jest do dróg gminnych (publicznych), a część drogi podlegająca pozbawieniu kategorii jest faktycznie nie użytkowana i nie wykorzystywana jako droga - nie jest urządzona i stanowi teren zieleni. Po wyłączeniu części drogi z użytkowania pozostała część drogi o nawierzchni asfaltowej będzie spełniała parametry drogi gminnej (publicznej) określone przepisami wykonawczymi do ustawy o drogach publicznych tj. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). Wyłączenie tej części drogi z użytkowania drogowego umożliwi realizację na nowo powstałej działce boiska do koszykówki oraz terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury dla potrzeb mieszkańców sołectwa. Zamiar rozpoczęcia prowadzenia prac budowlnych - wykonanie boiska do koszykówki o wymiarach 15x28m został zgłoszony do Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, a uzyskane zaświadczenie o braku sprzeciwu dla wykonania w/w robót umożliwi rozpoczęcie tych prac. Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19 poz. 115 ze zm.) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego w dniu 16 lipca 2012r. uchwałą nr 196/2012 wydał pozytywną opinię w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii części drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania drogowego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Deloitte

Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe i podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »