| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI.129.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi w zależności od rodzaju pojazdu:

1) rower lub motorower - za usunięcie - 105 zł; za każdą dobę przechowywania - 16 zł;

2) motocykl - za usunięcie - 209 zł; za każdą dobę przechowywania - 23 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usunięcie - 459 zł; za każdą dobę przechowywania - 35 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie - 574 zł; za każdą dobę przechowywania - 47 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za usunięcie - 813 zł; za każdą dobę przechowywania - 68 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usunięcie - 1.199 zł; za każdą dobę przechowywania - 126 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za usunięcie - 1.459 zł; za każdą dobę przechowywania - 188 zł.

§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych wskutek wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, jeżeli odstąpiono od usunięcia pojazdu z powodu ustania przyczyn jego usunięcia w zależności od rodzaju pojazdu:

1) rower lub motorower - 84 zł;

2) motocykl - 168 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 368 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 460 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 651 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usunięcie - 960 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za usunięcie - 1.273 zł.

§ 3. Traci moc uchwała nr VIII/52/11 Rady Powiatu Międzyreckiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Lesław Hołownia

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz.530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz.622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz.1195, Nr 205, poz.1210, Nr 208, poz.1240 i poz.1241, Nr 222, poz.1321, Nr 227, poz.1367, Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012r. Nr 113 oraz Nr 472.


Uzasadnienie

Od dnia 21 sierpnia 2011 r. obowiązuje art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu ustalonym w ustawie z dnia 22 lipca 2010 r.
o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466). Zgodnie z tym przepisem: "Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz koszty usuwania
i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, o których mowa w ust. 5c, oraz wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a, nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu, o których mowa w ust. 6a.". Ustalone opłaty stanowią dochód własny powiatu. W przypadku powierzenia wykonywania usuwania i przechowywania pojazdów innym podmiotom, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, wynagrodzenie dla tego podmiotu zostanie ustalane w tym trybie.

W projekcie uchwały proponuje się przyjęcie maksymalnych wysokości stawek określonych w art. 130a ust. 6a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Wartości te określone zostały
w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 września 2011r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2012r. maksymalnych stawek opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (M.P. z dnia 13 września 2011r.). Zaproponowane stawki wyższe są od stawek obowiązujących w poprzedniej uchwale (Nr VIII/52/11z dnia 29 czerwca 2011r.) o roczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych. Wysokość kosztów powstałych wskutek wydania dyspozycji usunięcia pojazdu,( jeżeli odstąpiono od usunięcia pojazdu), zaproponowano na poziomie 80% wysokości nowych stawek za usunięcie ( analogicznie jak w obowiązującej dotychczas uchwale. Uchwała dotyczy stawek oraz kosztów na lata 2012-2013.

Uchwała nie powoduje żadnych skutków społecznych.

Skutkiem finansowym uchwały będzie ustalenie wysokości dochodów powiatu wynikających z realizacji zadania określonego w art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym, przy czym ustalenie ich wpływu na budżet jest niemożliwy bez określenia ponoszonych kosztów. Ocena tych skutków będzie możliwa dopiero po zakończeniu roku budżetowego i wówczas będzie mogło to stanowić podstawę do ewentualnych zmian uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »