| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/276/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule, gmina Świebodzin

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647), w związku z uchwałą nr XV/171/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule, gmina Świebodzin uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, który wyznacza tereny pod obiekty i urządzenia związane z wydobyciem ropy naftowej i gazu oraz korytarze rurociągów technologicznych.

2. Plan obejmuje teren o powierzchni 8 ha, położony w obrębie Chociule gmina Świebodzin, obejmujący części działek o numerach ewidencyjnych 331 i 332, w tym tereny przeznaczone na cele nieleśnie o powierzchni 2,04 ha, w granicach wykazanych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. Teren ograniczony jest:

- od północy - terenami leśnymi,

- od wschodu - terenami leśnymi,

- od południa - terenami leśnymi i rolnymi,

- od zachodu - terenami leśnymi.

3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju w zgodzie z uwarunkowaniami naturalnymi i kulturowymi, uwzględniając ochronę interesów publicznych, przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji działań.

4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu, w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin - załącznik nr 1,

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu - załącznik nr 3.

Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów

§ 2. 1. Wyznacza się obszary oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) ZL - tereny leśne,

2) PG - obszary i tereny górnicze,

3) KDW - tereny dróg wewnętrznych - leśnych,

2. Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych sposobach zagospodarowania są obowiązujące i wyznaczono je na rysunku planu.

Rozdział 2.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych

§ 3. 1. Nakazuje się odprowadzenie wód opadowych do gruntu na własnej nieruchomości, z zachowaniem retencji terenowej oraz zgodnie z przepisami szczególnymi w zakresie ochrony wód i ziemi przed zanieczyszczeniami.

2. Zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych i oczyszczonych ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych do gruntu.

§ 4. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane przez poszczególne grupy hałasu, w tym drogowego, zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 5. Masy ziemne, powstałe na nieruchomości w wyniku prowadzonych prac należy zagospodarować w obrębie tej nieruchomości. Masy ziemne usuwane poza obręb nieruchomości należy traktować jak odpad, w takim przypadku należy postępować zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

§ 6. Wprowadzanie wszelkich zanieczyszczeń do środowiska naturalnego musi odbywać się na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska. Uciążliwości i szkodliwości wywołane przez działalności związane z przeznaczeniem obszarów, w zakresie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do wód, powietrza, hałasu i wibracji, promieniowania szkodliwego dla ludzi i środowiska, w tym powstawania odpadów, wymagają stosowania urządzeń mających na celu eliminowanie lub ograniczanie uciążliwości oraz zachowania parametrów, zapewniających ochronę terenów sąsiadujących.

§ 7. Kto w trakcie prac ziemnych dokona odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, jest obowiązany powiadomić o tym niezwłocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a jeżeli nie jest to możliwe - Burmistrza Świebodzina.

Rozdział 3.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 8. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy postępować zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Rozdział 4.
Kształtowanie przestrzeni publicznej

§ 9. 1. Plan nie wyznacza przestrzeni publicznych .

2. Plan wyznacza na cele publiczne tereny:

1) przeznaczone na cele infrastruktury technicznej,

2) przeznaczone na inne cele publiczne określone w przepisach prawa.

3. Na terenach przeznaczonych na realizację celów publicznych:

1) dopuszcza się realizację infrastruktury związanych z wyposażeniem terenów publicznych oraz wykonywaniem zadań w ramach realizacji interesu publicznego,

2) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń technicznych i infrastruktury technicznej, w tym regionalnej sieci szerokopasmowej- zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

Rozdział 5.
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 10. Na terenie objętym ustaleniami planu nie wyznacza się obszarów przewidzianych do scaleń i podziałów.

Rozdział 6.
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 11. Wyznacza się tereny:

1. PG - obszary i tereny górnicze:

1) ustala się dojazd do terenu od dróg publicznych, znajdujących się poza obszarem objętym ustaleniami niniejszej uchwały, poprzez jeden istniejący zjazd z drogi wewnętrznej - leśnej o symbolu na rysunku planu KDW,

2) w obszarze należy realizować obiekty i urządzenia związane z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego oraz korytarze rurociągów technologicznych, a w szczególności odwierty wraz ze strefami pod ich rekonstrukcję, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, place manewrowe z dojazdem, utwardzone, instalacje związane z bezpieczeństwem prowadzonej działalności, urządzenia pomiarowe, sterujące, przesyłu danych,

3) zakazuje się zabudowy terenu budynkami trwale związanymi z gruntem, dopuszcza się ustawienie maksymalnie jednego obiektu tymczasowego, kontenerowego o wymiarach maksymalnych w rzucie poziomym 3,0x6,0 m i wysokości do 4 m, dopuszcza się obudowę urządzeń,

4) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, o przebiegu zgodnym z rysunkiem planu, wymiary podano w metrach, dopuszcza się, poza wyznaczonymi liniami zabudowy, budowę ogrodzeń, sieci infrastruktury technicznej,

5) dopuszcza się lokalizację stacji elektroenergetycznych kompaktowych lub stacji słupowych o mocy według potrzeb, ustala się minimalne wymiary działki przeznaczonej pod lokalizację stacji transformatorowych:

a) słupowych na 3x3 m,

b) kompaktowych na 5x6 m,

6) nakazuje się ogrodzenie terenu pod prowadzoną działalność wydobywczą,

7) ustala się leśny kierunek rekultywacji terenu,

8) ustala się obowiązek zabezpieczenia miejsc parkowania pojazdów w obrębie wyznaczonego terenu PG, w ilości zabezpieczającej potrzeby,

9) od rurociągów należy zachować wymagane strefy kontrolowane, zgodnie z przepisami odrębnymi,

10) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 50%, nie dotyczy to okresu rekonstrukcji odwiertów, oraz maksymalną powierzchnię zabudowy 50%,

11) wszelkie projektowane obiekty o wysokości równej i większej niż 50 m n.p.t. podlegają, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniu Szefostwu Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP,

12) w obrębie wyznaczonego terenu dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych związanych z funkcją terenu, o maksymalnych gabarytach:

a) powierzchnia informacyjna 1,0x1,5 m,

b) maksymalna wysokość konstrukcji 3,5 m.

2. ZL - tereny leśne:

1) ustala się dojazd do terenu z dróg publicznych, znajdujących się poza obszarem objętym ustaleniami niniejszej uchwały, poprzez drogi wewnętrzne leśne o symbolu na rysunku planu KDW,

2) pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu, zgodnie z przyjętymi zasadami gospodarowania w obszarach leśnych.

3. KDW - tereny dróg wewnętrznych - leśnych:

1) ustala się dojazd do terenu z dróg publicznych, znajdujących się poza obszarem objętym ustaleniami niniejszej uchwały,

2) pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu, zgodnie z przyjętymi zasadami gospodarowania w obszarach leśnych.

3) dopuszcza się częściowe, niezbędne do korzystania z terenu o symbolu PG, utwardzenie na czas eksploatacji złoża, na warunkach zarządcy terenu.

Rozdział 7.
Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 12. 1. Skrzyżowania z urządzeniami infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej należy wykonać w uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci.

2. Dopuszcza się lokalizację wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej, w tym telekomunikacji, w liniach rozgraniczających tereny dróg wewnętrznych oraz terenów o symbolu PG.

3. W trakcie realizacji zamierzeń inwestycyjnych należy zachować odległości podstawowe projektowanych obiektów od poszczególnych sieci infrastruktury - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane i Prawo geologiczne i górnicze. Dopuszcza się, za zgodą zarządcy sieci, zmniejszenie tych odległości.

4. Obowiązuje zakaz nasadzeń drzew i krzewów na trasach przebiegu projektowanych sieci infrastruktury technicznej.

5. Wszystkie, wprowadzone niniejszą uchwałą ustalenia muszą uwzględniać, w trakcie realizacji zamierzeń, zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę wraz z drogami dojazdowymi dla pojazdów pożarniczych.

§ 13. Ustala się zasilanie w energię elektryczną oraz pozostałych mediów infrastruktury technicznej wg zaistniałych potrzeb z istniejących sieci znajdujących się poza obszarem objętym ustaleniami niniejszej uchwały.

§ 14. Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne należy prowadzić zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

§ 15. Odprowadzenie wód opadowych z terenów, na których może dojść do ich zanieczyszczenia, musi się odbywać poprzez urządzenia podczyszczające.

Rozdział 8.
Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu

§ 16. Obszary, dla których plan ustala inne przeznaczenie niż istniejące, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały.

Rozdział 9.
Stawki procentowe

§ 17. Ustala się 30%-ową stawkę, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 10.
Przepisy końcowe

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olesiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/276/2012
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/276/2012
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań, z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule, gmina Świebodzin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), Rada Miejska w Świebodzinie rozstrzyga co następuje:

1) na terenie opracowania nie przewiduje się finansowania inwestycji z budżetu gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olesiak


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/276/2012
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647) stwierdza się, że do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule gmina Świebodzin, wyłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w okresie od 29 maja 2012r. do 19 czerwca 2012r. ani osoby fizyczne i prawne ani jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły żadnych uwag, o których mowa w art.17 pkt.11 cytowanej na wstępie ustawy.


Uzasadnienie

Wykonując zapisy uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie Nr XV/171/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule, gmina Świebodzin, działając w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, stanowiący, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakładającym na burmistrza obowiązek przedstawienia radzie projektu planu miejscowego kieruje się sporządzony projekt przedmiotowego planu do uchwalenia.

W trybie sporządzania planu miejscowego stwierdzono, że projektu planu nie narusza ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin. Do projektu uchwały dołączono wyrys ze Studium z naniesionym obszarem opracowania planu.

Projektowane zamierzenie dotyczy wydobycia kopaliny ze złoża w obszarze i terenie górniczym Radoszyn, położonego w obszarze gminy Skąpe i gminy Świebodzin. W roku 2011 dokonano zmian Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obu gmin w zakresie wyznaczenia nowych terenów i obszarów górniczych, uwzględniając przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Należy zaznaczyć, że inwestycja objęta planem stanowi tylko niewielką część projektowanego przedsięwzięcia, a w obszarze objętym planem będzie się odbywać jedynie wydobycie kopaliny w dwóch odwiertach. Węglowodory będzie się przekazywać bezpośrednio, siecią rurociągów technologicznych do projektowanego Centralnego Ośrodka Produkcyjnego znajdującego się na obszarze gminy Skąpe, obręb Radoszyn, zlokalizowanego w odległości ok. 1 km. W obecnej chwili, odwierty wykonane w celach poszukiwawczych są nieeksploatowane.

Przedsiębiorca planujący wydobycie uzyskał na obszar i teren górniczy Radoszyn koncesję eksploatacyjną oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 5 maja 2011r. znak GROŚ.6220.2.2011.MO, wydaną przez Burmistrza Świebodzina. Projekt planu uwzględnia informacje i założenia wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu złoża Radoszyn o powierzchni 5,89 km2 i wydobywaniu z niego ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego pomiędzy miejscowościami Radoszyn, Rudgerzowice i Chociule. Należy zaznaczyć, że ww. dokument nie przewiduje konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko projektowanej inwestycji, jak również nie przewiduje się sytuacji doprowadzających do kompensowania się zanieczyszczeń w poszczególnych elementach środowiska, w tym na obszarze objętym opracowaniem planistycznym.

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu i prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko, oraz w ustawowym terminie 14 dni po wyłożeniu nie wpłynęły żadne uwagi do ww. projektu.

Mając na uwadze powyższe oraz art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stanowiący, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów i art. 7 ust. 1 pkt 1, stanowiących, że zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska należy do zadań własnych gminy sporządzono, przedkładany do uchwalenia, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »