| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/197/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzepin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 648,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 828,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.092,00 zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 684,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 816,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton włącznie - 1.020,00 zł

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Od przyczep lub naczep, które łączenie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 458,00 zł

6. Od przyczep lub naczep, które łączenie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa lub wyższa 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 15 miejsc - 504,00 zł

b) równej 15 miejsc lub mniej niż 30 miejsc - 876,00 zł

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.908,00 zł

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/112/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzepin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzepinie


Robert Łukaszewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/197/2012
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 26 października 2012 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH OKREŚLONYCH
W ART. 8 PKT 2 USTAWY O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach )

Stawki podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1116,00

1128,00

13

14

1128,00

1140,00

14

15

1176,00

1200,00

15

1464,00

1488,00

Trzy osie

12

17

1536,00

1560,00

17

19

1572,00

1620,00

19

21

1764,00

1788,00

21

23

1812,00

1836,00

23

25

1848,00

1860,00

25

1872,00

1896,00

Cztery osie i więcej

12

25

1992,00

2016,00

25

27

2052,00

2088,00

27

29

2232,00

2256,00

29

31

2364,00

2712,00

31

2544,00

2736,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/197/2012
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 26 października 2012 r.

STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
( w tonach )

Stawki podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1824,00

1848,00

18

25

1920,00

1956,00

25

31

2016,00

2052,00

31

1980,00

2148,00

Trzy osie

12

40

2064,00

2088,00

40

2496,00

2808,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/197/2012
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 26 października 2012 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6
USTAWY O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )

Stawki podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

600,00

624,00

18

25

720,00

756,00

25

804,00

840,00

Dwie osie

12

28

924,00

948,00

28

33

1058,00

1080,00

33

38

1188,00

1464,00

38

1308,00

1812,00

Trzy osie

12

38

1308,00

1344,00

38

1332,00

1452,00


Uzasadnienie

Uprawnienia Rady Gminy do ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wynikają z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.). Górne granice stawek kwotowych określone w ww. artykule ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych dwóch kwartałów roku, w którym stawki ulegają podwyższeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister właściwy ds. finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski", górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy.

Na rok 2013 maksymalne stawki podatkowe ogłoszone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. ( M.P. poz. 587 ). Maksymalne stawki podatków lokalnych wzrosną średnio o 4,0% - o tyle bowiem wzrósł wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu tego roku.

Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2, pkt 4 i pkt 6 ze szczegółowym podziałem na liczbę osi i dopuszczalną masę całkowitą pojazdów (w tonach) zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r.( M.P. poz. 743 ).

Kurs euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października 2012 r., tj. na dzień 1 października 2012 r. wyniósł 4,1020 zł, a zatem uległ zmniejszeniu w stosunku do kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego, który3 października 2011 r. wynosił 4,4370 zł. W związku z tym dokonano przeliczenia stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2012.

Stawki podatku od środków transportowych winny mieścić się zarówno w granicach nie przekraczających maksymalnych stawek jak i nie powinny być niższe od minimalnych stawek określonych w ustawie z uwzględnieniem granic dopuszczalnej masy całkowitej.

Podjęcie uchwały jest podstawą do wymiaru i poboru podatku od środków transportowych.

Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych


Bogusława Waszak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »