| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/130/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. § 1 . Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m 2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,28 zł od 1 m2 powierzchni,

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,57 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Oprócz zwolnień wymienionych w art. 7 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby działalności ochrony przeciwpożarowej, związane z zarządzaniem i utrzymaniem cmentarzy oraz grunty zajęte na drogi wewnętrzne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/82/2011 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lub 2011. 135. 2620)


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 01.01.2013r.Uchwała podlega podaniu do wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebiechów.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Okińczyc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »