| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/162/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.: z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, z 2011r. Nr 152, poz.897 ) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu, Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel dotyczące:

1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenia we własnym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów z remontów,

b) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2. rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4. maksy lanego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;

5. innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami;

6. obowiązków osób otrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach;

8. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwie domowym lub odpady o składzie podobnym do nich, bez domieszki odpadów niebezpiecznych,

2) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości,

3) odpadach roślinnych - należy przez to rozumieć odpady organiczne powstające w wyniku pielęgnacji i uprawiania publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone selektywnie odpady pochodzenia roślinnego,

4) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,

5) ściekach bytowych - rozumie się przez to ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych powstałych w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych,

6) ściekach komunalnych - rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi,

7) zlewnie - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich gromadzenia,

8) zbiorniku bezodpływowym - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania,

9) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostkę organizacyjną oraz osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością,

§ 3. Przepisy zawarte w Regulaminie obowiązują:

1) właścicieli nieruchomości oraz ich domowników,

2) podmioty prowadzące działalność produkcyjną i usługową,

3) wszystkich posiadaczy terenów, do których tytuł prawny ma gmina,

4) osoby stale lub czasowo przebywające na terenie gminy,

5) podmioty odbierające odpady komunalne.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na posesji oraz terenach użytku publicznego.

§ 4. 1. Podmioty, o których mowa w § 3, zobowiązane są do utrzymania na terenie nieruchomości czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego, w tym:

a) dbać o estetykę posesji i jej otoczenie,

b) utrzymywać we właściwym stanie estetycznym bram, wjazdów, budynków, korytarzy i ogrodzenia,

c) wyposażać nieruchomości w niezbędne urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych(dotyczy odpowiednich kubłów do odpadów zmieszanych i kubłów lub worków z odpowiednimi oznaczeniami do selektywnego zbierania odpadów),

d) przyłączać nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,

e) dbać o tereny zieleni na posesji oraz tereny przylegające do niej, stanowiące własność gminy,

f) wieszać ogłoszenia tylko w miejscach do tego przeznaczonych,

2. Podmioty o których mowa w § 3, mają obowiązek niezwłocznego usunięcia śniegu, lodu, sopli dachowych, błota oraz innych zanieczyszczeń powstałych w okolicach chodnika i na chodniku przyległym do posesji,

3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także innych części nieruchomości służących do użytku publicznego.

4. Właściciele nieruchomości obowiązaniu są, do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

a) Przeterminowanych leków i chemikaliów,

b) Zużytych baterii i akumulatorów,

c) Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

d) Mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

e) Odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

f) Zużytych opon,

g) Odpadów zielonych,

h) Papieru i tektury,

i) Szkła, w tym szkła bezbarwnego i szkła kolorowego,

j) Tworzywa sztucznego,

k) Opakowań wielomateriałowych,

l) Metali,

m) Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.

5. Nadzór nad realizacją obowiązków, określonych w ust. 1-3, sprawuje Burmistrz.

6. Wykonanie tych obowiązków podlega egzekucji administracyjnej.

§ 5. 1. Obowiązek uprzątnięcia chodnika ze śniegu i lodu powinien być realizowany poprzez:

a) odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,

b) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika,

2. Zakazuje się wrzucania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne.

3. Obowiązek pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przyległych do drogi publicznej przez podmioty określone w § 3. należy do zarządcy drogi.

§ 6. 1. Odbierający odpady komunalne ma obowiązek opróżniania koszy na śmieci na terenach lub obiektach służących do użytku publicznego z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnianiu i gniciu odpadów.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98, poz. 602 z póź. zm.) oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej i przedsiębiorców użytkujących te przystanki.

3. Organizator imprez publicznych ma obowiązek utrzymania porządku i czystości w miejscu organizowanej imprezy poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby pojemników i szalet.

Rozdział 3.

§ 7. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz drogach i placach publicznych:

a) pojemniki na odpady 120 L,

b) pojemniki na odpady 240L,

c) pojemniki na odpady 1100L,

d) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności 5m3 do 10 m3

e) pojemniki jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego w rozmiarach 60L, 90L, 120l oraz pojemniki stałe w odpowiednich kolorach i oznakowaniach dla budynków wielorodzinnych:

- kolor zielony dla odpadów szklanych

- kolor żółty dla odpadów z plastiku

- kolor niebieski dla odpadów z papieru i tektury

- kolor czarny dla odpadów biodegradowalnych - zielonych

f) kosze uliczne o pojemności od 30L do 70L,

2. Pojemniki stałe i jednorazowego użytku mają zostać rozmieszczone przy lub na nieruchomości, której służą w miejscu umożliwiającym dogodny odbiór śmieci. Umieszczone powinny być w wydzielonych miejscach odpowiednio utwardzonych i zabezpieczonych, tak by nie stanowiły uciążliwości dla ludzi i środowiska. Poddaje się je wewnątrz obligatoryjnemu myciu i dezynfekcji przez przedsiębiorcę odbierającego odpady jeden raz w roku w miesiącu wrześniu oraz naprawie i konserwacji ciągłej lub wymianie całkowicie uszkodzonych. Pojemniki na zewnątrz powinny być myte na bieżąco przez właścicieli nieruchomości.

§ 8. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

a) w gospodarstwach domowych jednoosobowych pojemnik 120 l odbierany nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

b) w gospodarstwach domowych zamieszkałych przez 2 osoby pojemnik 120 l odbierany nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu ,

c) w gospodarstwach domowych zamieszkałych przez 3 - 4 osoby pojemnik 120 l odbierany nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,

d) w gospodarstwach domowych zamieszkałych przez nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób w pojemnikach 240 l odbierany 1 raz w tygodniu.

§ 9. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w §7 pkt.1e, dla każdego rodzaju odpadów selektywnie zbieranych:

a) nie więcej niż trzy osoby w rozmiarze 60L,

b) nie mniej niż 4 osoby i nie więcej niż 6 osób w rozmiarze 90L,

c) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 10 osób w rozmiarze 120L

§ 10. Ustala się dla lokatorów i właścicieli nieruchomości w budynkach wielorodzinnych, jeżeli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z nich korzysta:

a) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób - w wymiarze 2 x 240L

b) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób - w wymiarze 1100L

c) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób - w wymiarze 1100l i 240L

d) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób - w wymiarze 1100L i 2x240L

§ 11. Ustala się dla lokatorów i właścicieli nieruchomości w budynkach wielorodzinnych, jeżeli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników (żółty, zielony, niebieski) przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych dla każdego z rodzaju selektywnie zbieranych jeżeli z nich korzysta:

a) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 120L

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w wymiarze 240,

c) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 30 osób - w wymiarze 240 i 120L

d) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 40 osób - w wymiarze 2x240L

Rozdział 4.
Prowadzenie zbiórki selektywnej odpadów komunalnych

§ 12. 1. Podmioty, o których mowa w § 3, mają obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wg kryteriów określonych przez Uchwałę lub firmy uprawnione do odbioru odpadów:

1) odpady surowcowe należy gromadzić w pojemnikach lub w do tego przeznaczonych foliowych workach, dostarczanych przez podmiot zajmujący się zbiórką selektywną:

a) odpady wielkogabarytowe i wielomateriałowe np.: meble, zniszczona stolarka budowlana itp. odbierane są po indywidualnym uzgodnieniu z przedsiębiorcom odbierającym odpady,

b) odpady biodegradowalne - roślinne - zalecane gromadzenie na terenie nieruchomości na kompostowniku, wykorzystywane na potrzeby własne - nawożenie terenów zieleni, ogrodów przydomowych lub oddawanie przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne po uprzednim uzgodnieniu w oddzielnych workach foliowych koloru czarnego,

2) gruz budowlany - pochodzący z robót remontowo - budowlanych należy zgłaszać przedsiębiorstwom odbierającym odpady komunalne i uzgadniać odbiór telefonicznie lub pisemnie.

2. Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych gromadzi się w sposób następujący:

1) leki przeterminowane - w punktach zbiórki zorganizowanych w aptekach,

2) zużyte baterie - w wyznaczonych punktach zbiórki np. (punktach handlowych prowadzących sprzedaż baterii i szkołach)

3) zużyte akumulatory - w placówkach handlowych oraz w stacjach obsługi i naprawy samochodów,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz AGD po uprzednim zgłoszeniu do przedsiębiorstwa odbierającego śmieci lub dostarczany indywidualnie do punktu zbiórki zorganizowanym w POŚ "Mrówka" Trzciel Osiedle Jana III Sobieskiego 11 lub innych punktów odbioru.

§ 13. 1. Podmiotom o których mowa w § 3 zabrania się:

1) spalania odpadów, powodujących wprowadzenie do atmosfery szkodliwych substancji, w szczególności opon, opakowań z tworzyw sztucznych itp.,

2) wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin,

3) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska podczas usuwania śniegu i lodu.

Rozdział 5.
Zagospodarowania nieczystości płynnych pochodzących z gospodarstw domowych

§ 14. 1. Szczegółowe wymagania i zasady gromadzenia nieczystości płynnych:

a) zbiorniki bezodpływowe w zakresie częstotliwości ich opróżniania oraz planu rozwoju sieci kanalizacyjnej podlegają kontroli i ewidencji gminnej,

b) przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych jak i planu rozwoju sieci kanalizacyjnej podlegają kontroli i ewidencji gminnej,

c) w przypadku gdy technicznie jest możliwe przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji, jest ono obowiązkowe. W przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona obowiązkowe jest wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach,

d) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie burmistrza w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.

e) nakazuje się odprowadzania ścieków płynnych powstałych w wyniku produkcji hodowlanej bydła, trzody chlewnej i innych zwierząt do zbiorników bezodpływowych,

2. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i wypływowi tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych.

3. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) są zobowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji szamb:

1) w ciągu 6 m-cy od dnia przekazania do eksploatacji sieci kanalizacyjnej,

2) sposób przyłączenia musi być uzgodniony z właścicielem sieci,

3) przyłącze należy zgłosić do odbioru technicznego.

4. Nie dopuszcza się budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz bezodpływowych zbiorników do gromadzenia nieczystości płynnych w miejscowościach skanalizowanych.

§ 15. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są informować właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów.

Rozdział 6.
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z §8 w przypadku budynków jednorodzinnych i co najmniej 1 raz w tygodniu zgodnie z §10 w przypadku budynków wielorodzinnych,

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz na 3 miesiące,

3. Odpady wielkogabarytowe i wielomateriałowe odbierane będą 2 razy w roku, w ostatnim tygodniu kwietnia i ostatnim tygodniu października,

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, co najmniej 1 raz na 2 miesiące,

5. Z miejsc użytku publicznego niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą :

a) w mieście Trzcielu 2 razy w tygodniu,

b) z terenu gminy Trzciel 1 raz w tygodniu

§ 17. 1. Na jednostki wywozowe odpadów komunalnych i pochodzących z tych odpadów surowców wtórnych, nakłada się obowiązek wywozu tych odpadów i surowców w miejsca do tego celu przeznaczone:

a) odpady stałe - zgodnie z WPGO do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Wexpool Sp. z o.o. z/s w Dąbrówce Wlkp.,

b) nieczystości ciekłe komunalne - do oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcielu

c) nieczystości ciekłe przemysłowe - do oczyszczalni ścieków przemysłowych w Świebodzinie

2. Odpady wielkogabarytowe i wielomateriałowe użytkownicy mogą osobiście dostarczyć do wyznaczonych przez podmiot odbierający odpady, punktów odbioru w terminie określonym w §16 pkt.3.

§ 18. 1. Odpady niebezpieczne (w tym:przemysłowe, medyczne i weterynaryjne) powinny być oddzielone od odpadów komunalnych przed wsypaniem ich do pojemników.

2. Odpady przemysłowe i medyczne podlegają obowiązkowemu oddzielnemu gromadzeniu, odbiorowi i unieszkodliwianiu wg zasad i wymogów określonych oddzielnymi przepisami.

Rozdział 7.
Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 19. Na nieruchomościach lub ich częściach takich jak chodniki, podwórka, itp.:

1) zakazuje się mycia samochodów w miejscu o nieutwardzonej, przepuszczalnej nawierzchni uniemożliwiającej odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej lub gromadzenie ich w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu; ścieki powstałe podczas mycia samochodów nie mogą być odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi,

2) wprowadza się zakaz mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi (z zastrzeżeniem pkt. 1), a w szczególności mycia pojazdów nad rzekami, jeziorami, stawami, ciekami wodnymi itp.

3) zakazuje się prowadzenia wszelkich prac blacharsko - lakierniczych poza warsztatami naprawczymi,

Rozdział 8.
Obowiązki posiadaczy zwierząt domowych

§ 20. 1. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe a szczególności psy i koty, zwana dalej właścicielem zwierzęcia, winna:

a) dysponować pomieszczeniami zapewniającymi odpowiednie warunki bytu dla utrzymania zwierząt,

b) szczepić zwierzęta, które ukończyły 2 miesiące życia przeciwko wściekliźnie, a następnie powtarzać szczepienie nie rzadziej niż raz w roku,

c) do 30 czerwca każdego roku zapłacić podatek od posiadanego psa wg stawek określonych odrębnymi przepisami,

d) zapewnić ochronę osobom zamieszkującym w sąsiedztwie przed uciążliwościami powodowanymi przez zwierzę.

2. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest:

a) utrzymywać pomieszczenia, w których przebywają zwierzęta w odpowiednim stanie sanitarnym,

b) usuwać odpadki zanieczyszczenia powodowane przez zwierzęta, zachowując czystość w miejscach przebywania zwierzęcia,

c) stosować zabezpieczenia uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia poza pomieszczenia lub nieruchomości jego właściciela,

d) zapewnienie stałego nadzoru nad zwierzętami poza posesją, a w przypadku psów prowadzenie na smyczy w sposób nie powodujący zagrożenia dla innych osób i zwierząt (w przypadku psów niebezpiecznych - kaganiec)

§ 21. Właściciel lub opiekun psa lub kota, zobowiązany jest do sprzątania odchodów pozostawionych przez kota lub psa w miejscu publicznym, a także na klatce schodowej i w innych pomieszczeniach wspólnego użytku a szczególnie w budynkach wielorodzinnych. Niedopuszczalnym jest umożliwienie psu lub kotu załatwienia potrzeb fizjologicznych w piaskownicach oraz terenach placów zabaw dla dzieci.

§ 22. Zwierzęta domowe, a w szczególności psy i koty przebywające w miejscach publicznych bez opieki ich właścicieli uważane są za bezdomne i będą wyłapywane oraz przekazywane do "Schroniska dla bezdomnych zwierząt".

Rozdział 9.
Warunki i wymagania dla utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 23. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem, że nie będą stanowiły uciążliwości dla otoczenia, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie, oraz warunków hodowli i przetrzymywania zwierząt określonych w ustawie o ochronie zwierząt.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:

1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu i nie powodowanie zanieczyszczeń terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

2) nie powodowanie uciążliwości (takich jak hałas i odory) przez prowadzoną hodowlę wobec innych osób zamieszkujących w nieruchomości i nieruchomościach sąsiednich.

3. W przypadku stwierdzenia uciążliwości Burmistrz może wprowadzić całkowity zakaz hodowli i trzymania zwierząt na określonym obszarze lub w poszczególnych nieruchomościach.

Rozdział 10.
Wyznaczanie obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia

§ 24. 1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji przynajmniej raz w roku w miesiącu październiku oraz do okazywania się dowodem jej wykonania na żądanie osoby kontrolującej.

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy w szczególności budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, obiekty przemysłowe.

3. Koszty związane z deratyzacją pokrywa właściciel lub użytkownik nieruchomości

Sankcje z tytułu naruszenia postanowień regulaminu

§ 25. 1. W przypadku, gdy właściciel i zarządca nieruchomości, nie stosuje się do nakazów wynikających z niniejszego Regulaminu, Burmistrz zarządza wykonanie zastępcze, przewidziane w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na koszt zobowiązanego.

2. Naruszenie obowiązków zawartych w Regulaminie z wyjątkiem wynikających z rozdziału VI, podlega zgodnie z art. 10 ust. 2 a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

3. Do egzekwowania przestrzegania przepisów zawartych w Regulaminie upoważnieni są :

- Policja.

- Służby sanitarne.

- Przedstawiciele Urzędu Miejskiego Trzciel.

Rozdział 11.
Przepisy przejściowe

§ 26. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XLI/319/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie : regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Pihan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »