| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX.144.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy

z dnia 15 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/284/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Łęknicy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uczniów i studentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/284/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Łęknicy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uczniów i studentów wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 zmienia się pkt 3, który otrzymuje nowe brzmienie:

"3) uczniom szkół ponadgimnazjalnych";

2) w § 5 zmienia się treść pkt 1 lit. c, który otrzymuje nowe brzmienie:

"c) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - minimum 4,8 oraz wzorową ocenę z zachowania".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Andrzejewski


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/284/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Łęknicy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uczniów i studentów

Ustawa o systemie oświaty określa typy szkół na jakie dzielą się szkoły publiczne i niepubliczne. Jednymi z nich są szkoły ponadgimnazjalne czyli te, które uczeń rozpoczyna po skończeniu gimnazjum. Zgodnie z art. 9 ust.1 pkt 3 w skład szkół ponadgimnazjalnych wchodzą:

a) trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa,

b) trzyletnie liceum ogólnokształcące,

c) czteroletnie technikum,

d) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku,

e) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ustawa o systemie oświaty nie definiuje pojęcia szkoły średniej. Zapis, że stypendium może być przyznawane uczniom szkół średnich uniemożliwia otrzymanie stypendium uczniom szkół zawodowych. Zmiana zapisu wyeliminuje wątpliwości co do spełniania przez wnioskodawcę warunków koniecznych do ubiegania się o stypendium.

Projekt uchwały był przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi poprzez zamieszczenie go na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń i został przyjęty bez uwag.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »