| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX.146.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy

z dnia 15 listopada 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łęknica

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Łęknica:

1. Wymagania w zakresie posiadanych pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług:

1) Pojazdy asenizacyjne stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617).

2) Pojazdy asenizacyjne powinny być dodatkowo:

a) oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie powinno zawierać informacje: nazwa (firma) przedsiębiorcy, jego adres i telefon;

b) wyposażone w sprzęt umożliwiający niezwłoczne sprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych;

c) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych nieczystości ciekłych.

3) liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów asenizacyjnych muszą zapewnić ciągłość i nieprzerywalność usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. Wymagania dotyczące bazy transportowej:

1) Teren do parkowania lub garażowania pojazdów, o których mowa w ust. 1 powinien być utwardzony, ogrodzony, niedostępny dla osób postronnych.

2) Przedsiębiorca powinien posiadać dokument potwierdzający prawo parkowania lub garażowania pojazdów, o których mowa w ust. 1, na terenie spełniającym wymagania wskazane w pkt 1.

3) Przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać lub mieć dostęp do zaplecza technicznego umożliwiającego wykonanie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych. Z powstałymi w wyniku tych prac odpadami należy postępować zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów odrębnych.

3. Zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

1) Przed przystąpieniem do czynności napełniania zbiornika pojazdu asenizacyjnego nieczystościami ciekłymi przedsiębiorca powinien skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

2) Opróżnianie zbiornika bezodpływowego powinno następować w sposób nie powodujący: zanieczyszczenia terenu, uszkodzenia infrastruktury technicznej, nadmiernego hałasu i zanieczyszczeń powietrza oraz zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt.

3) Przewóz nieczystości ciekłych pojazdem asenizacyjnym nie może powodować: zanieczyszczenia terenu i trasy wywozu oraz zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt.

4) Przewóz nieczystości ciekłych powinien odbywać się w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika, w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania i nie powodujący zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód.

5) W przypadku zanieczyszczenia terenu lub trasy wywozu nieczystości ciekłych przedsiębiorca jest zobowiązany podjąć wszelkie działania porządkowe w celu usunięcia powstałych zanieczyszczeń.

6) Czyszczenie i mycie pojazdów asenizacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 rozporządzenia z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617).

4. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

1) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych musi posiadać umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość do odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, położoną najbliżej w stosunku do obsługiwanego obszaru.

2) Bezpośrednie wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnych odbywa się na warunkach wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576).

§ 2. Działalność przedsiębiorcy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winna być prowadzona zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XLVII/280/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łęknica.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Andrzejewski


Uzasadnienie

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łęknica

Zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określa w drodze uchwały wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w § 1 zawiera następujące wskazania:

§ 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych dotyczące:

1) opisu wyposażenia technicznego zawierającego wymagania odnośnie do:

a) pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług,

b) bazy transportowej,

2) zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami,

3) miejsc przekazywania nieczystości ciekłych

- określa się w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz zapewniający należytą ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

Projekt uchwały był przedmiotem konsultacji poprzez zamieszczenie na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń i nie wniesiono do niego uwag.

W związku z powyższym obowiązkiem proszę o podjęcie uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »