| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/163/12 Rady Gminy Bledzew

z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się:

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;

2) formy stypendium szkolnego;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy Bledzew uczniom szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział II.
Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego

§ 3. 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzależniona jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej.

2. Ustala się następujące grupy dochodowe:

1) I grupa - dochód miesięczny na osobę w rodzinie ucznia do kwoty 300,00 zł,

2) II grupa - dochód miesięczny na osobę w rodzinie ucznia powyżej 300,00 zł do kwoty nie przekraczającej "kryterium dochodowego na osobę w rodzinie", o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej.

3. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:

1) do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych - I grupa;

2) do 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych - II grupa.

4. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowe ustala się przy odpowiednim zastosowaniu ust. 2 i 3.

§ 4. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

3) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;

4) świadczenia pieniężnego, w szczególności wypłacanego comiesięcznie w okresie zajęć szkolnych.

Rozdział III.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 5. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres od 1 września do 30 czerwca danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie dłuższy niż od 1 października do 30 czerwca.

2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Bledzew.

§ 6. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 4 pkt 1 jest realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu organizującego te zajęcia.

2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 4 pkt 2, jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza, podręczników wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez szkołę.

3. Stypendium szkolne przewidziane w § 4 pkt. 3 jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez dofinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły. Sposób przekazywania stypendium wnioskodawca uzgadnia z osobą przyznającą stypendium.

4. Stypendium szkolne przewidziane w § 4 pkt 4 jest wypłacane z góry pierwszego dnia roboczego miesiąca, za który przysługuje, w formie gotówkowej, w kasie Urzędu Gminy Bledzew, w godz. od 9:00 do 15:00. Przekazywanie stypendium w formie bezgotówkowej, na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, jest dopuszczalne za pisemną zgodą wnioskodawcy.

Rozdział IV.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 7. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 5 % dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Bledzew w trybie art. 90r ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

§ 8. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:

1) śmierć rodziców lub prawnych opiekunów;

2) klęska żywiołowa;

3) ciężka choroba ucznia lub członka jego rodziny.

§ 9. 1. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 5 i § 6 ust. 4 niniejszego regulaminu.

2. Zasiłek szkolny przyznaje się, oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.

Rozdział V.
Postanowienia końcowe

§ 10. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, o których mowa w § 3, jest większa niż kwota do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie:

1) pochodzący z rodzin o najniższych dochodach;

2) żyjący w rodzinach, gdzie występują okoliczności wskazane w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

§ 11. Uchyla się uchwałę Nr XXVI/143/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012 r., poz. 2002).

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »