| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy Siedlisko

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96,poz. 873 ze zmianami) Rada Gminy Siedlisko uchwala:

§ 1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, w brzmieniu:

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLISKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2013

I. Cel główny i cele szczegółowe

1) Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy gminą Siedlisko, a organizacjami pozarządowymi w celu poprawy jakości życia oraz pełniejszego zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców gminy poprzez stwarzanie im możliwości i warunków uczestnictwa w życiu publicznym.

2) Celami szczegółowymi Programu są:

- zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy przez włączenie do ich realizacji organizacji pozarządowych,

- promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców gminy,

- umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną

- integracja podmiotów prowadzących działalność obejmującą swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w ustawie,

- racjonalne i efektywne wykorzystanie publicznych środków finansowych.

II. Zasady współpracy

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 odbywa się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności oraz ścisłego współdziałania przy realizacji zadań ustawowych.

III. Zakres przedmiotowy

1. Współpraca gminy z organizacjami dotyczy realizacji zadań publicznych określonych w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

IV. Formy współpracy

1. Współpraca Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego może odbywać się w formach finansowych i pozafinansowych a w szczególności:

- powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, lub wspieranie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizującym zadania publiczne na zasadach określonych w ustawie,

- umowy o wykonywanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,

- wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,

- konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

- współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowania z innych źródeł, w tym udzielania informacji w zakresie przygotowywania projektów,

- użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych oraz udostępniania lokali na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

- promowania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na oficjalnej witrynie internetowej Gminy oraz współdziałania w zakresie informowania o ogłoszonych konkursach,

- współtworzenia oraz aktualizowania zbiorczej bazy danych o lokalnych podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego.

V. Priorytetowe zadania publiczne

1. Ustala się na rok 2013 następujące priorytetowe kierunki współpracy:

a) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

- propagowanie i inspirowanie zasad abstynencji i podtrzymywania ruchu trzeźwościowego,

- profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionych, ich rodzinom oraz osobom z problemami życiowymi,

b) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

- popularyzacja współzawodnictwa sportowego i rekreacji ruchowej, poprzez organizację przedsięwzięć i imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych,

- organizacja i uczestnictwo w gminnych, powiatowych i okręgowych imprezach sportowych,

- organizacja szkolenia różnych grup wiekowych mająca na celu rozwój umiejętności sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportu,

c) kultura i sztuka, wspieranie w ramach sprawowanego mecenatu kulturalnego przedsięwzięć służących rozwojowi wspólnoty lokalnej;

- kształtowanie właściwych, społecznie akceptowanych postaw oraz zachowań dzieci i młodzieży,

- promowania, pielęgnowania i prezentowania tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych,

- działań polegających na organizacji środowiskowych imprez kulturalnych, w tym integrujących społeczność lokalną i pozytywne wartości społeczne,

- upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości kulturalno-artystycznej,

- organizacja przedsięwzięć kulturalnych o walorach promocyjnych adresowanych do różnych grup wiekowych i zainteresowań,

- rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego, udział w przeglądach i konkursach oraz innych przedsięwzięciach kulturalnych,

d) utrzymanie porządku i czystości w Gminie

- zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych,

- utrzymywanie czystości i porządku w miejscach publicznych ogólnie dostępnych.

2. Wójt Gminy na podstawie rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego , pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy może określić w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić otwarte konkursy na ich realizację przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

VI. Okres realizacji programu

1. Roczny program współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.

VII. Sposób realizacji programu

1. Program będzie realizowany w szczególności przez:

1) utrzymywania bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi;

2) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom;

3) organizowania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego;

4) udzielanie wsparcia finansowego z budżetu Gminy Siedlisko dla działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty ramach Programu;

5) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów,

6) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów,

7) organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój organizacji i innych podmiotów;

8) udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym i innym podmiotom;

9) udział Gminy Siedlisko w inicjatywach publicznych;

VIII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

1. Na realizację Programu Gmina Siedlisko w roku budżetowym 2013 przeznaczy środki finansowe nie przekraczające kwotę 40 000,- zł.

2. Dokładna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizacje Programu zostanie określona w uchwale budżetowej Gminy Siedlisko na 2013 rok.

IX. Sposób oceny realizacji programu

1. Wójt Gminy Siedlisko dokonuje ewaluacji programu współpracy.

2. Wójt Gminy Siedlisko do dnia 30 kwietnia każdego roku przedkłada Radzie Gminy Siedlisko sprawozdanie z realizacji Programu w roku poprzednim. Sprawozdanie opublikowane zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.siedlisko.biuletyn.net

3. Ocena realizacji Programu dokonana będzie w oparciu o następujące wskaźniki:

1) liczba organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą;

2) liczba ogłoszonych przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,

3) liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty Programu do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,

4) liczba ofert, które nie otrzymały dotacji,

5) liczbę organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych,

6) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom Programu na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym,

X. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

1. Prace nad przygotowaniem Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012 zostały zainicjowane w Urzędzie Gminy Siedlisko, następnie podane do publicznej wiadomości zaproszenie do składania propozycji dotyczących współpracy w roku 2013. Informacja ta wraz z formularzem zgłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej www.siedlisko.biuletyn.net oraz rozesłana drogą pisemną do jednostek organizacyjnych gminy.

2. Zebranie propozycji do projektu Programu.

3. Opracowanie projektu programu.

4. Skierowanie projektu Programu do konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr IV/27/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011 r.

5. Analiza i rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji.

6. Przedłożenie informacji o Programie na posiedzeniach Komisji Rady.

7. Przedłożenie Programu pod obrady Rady Gminy Siedlisko.

XI. Tryb Powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem na wykonanie zadań publicznych, w celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert, Wójt Gminy Siedlisko powołuje Komisję konkursową, zwaną dalej Komisją.

2. W skład Komisji konkursowej wchodzą:

1) przedstawiciele organu wykonawczego,

2) przedstawiciele organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.

3. Organizacje pozarządowe i inne podmioty wytypują swoich przedstawicieli do prac w Komisjach. Przedstawiciele organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, wybierani są do komisji z listy osób zgłoszonych przez organizacje lub inne podmioty.

4. W skład Komisji mogą zostać także powołanie, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań, których konkurs dotyczy.

5. W pracach Komisji nie może brać udziału osoba, w stosunku do której zachodzą przesłanki określone w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.

6. Każdy członek Komisji, przed rozpoczęciem prac Komisji, zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Programu.

7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

8. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

9. Posiedzenie uważa się za ważne, gdy uczestniczy w nim połowa składu Komisji.

10. Do zadań Komisji należy:

1) Ocena merytoryczna ofert spełniających kryteria formalne, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,

2) Przygotowanie propozycji podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

11. Z prac Komisji sporządza się Protokół. Protokół zawiera w szczególności:

1) Wskazanie liczby ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert w terminie oraz ofert zgłoszonych po terminie;

2) Wskazanie ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej wraz z podaniem przyczyn odrzucenia;

3) Zestawienie ofert ocenianych merytorycznie z propozycją kwot dotacji.

12. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji.

13. Protokół przedstawiany jest Wójtowi Gminy Siedlisko.

14. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy.

15. Obsługę administracyjno-techniczną sprawuje wydział/jednostka odpowiedzialna za realizację konkursu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlisko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Kieczur


Załącznik do Uchwały Nr XX/136/2012
Rady Gminy Siedlisko
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik1.docx

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Dyja

Ekspert w zakresie giełdy i rynków kapitałowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »