| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/205/2012 Rady Gminy Skąpe

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie statutu sołectwa Podła Góra

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwala się statut sołectwa Podła Góra.

Rozdział 1.
Nazwa, obszar Sołectwa i podstawy działania

§ 2. Ogół mieszkańców wsi Podła Góra stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo Podła Góra, zwane dalej sołectwem.

§ 3. Obszar działania Sołectwa obejmuje wieś Podła Góra.

§ 4. 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Skąpe, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach określonych w niniejszym statucie.

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) uchwały Nr XXII/144/93 Rady Gminy w Skąpem z dnia 4 lutego 1993r. w sprawie utworzenia w gminie jednostek pomocniczych,

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,

3) uchwały nr IV/30/2003 Rady Gminy Skąpe z dnia 31 stycznia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz.206) w sprawie Statutu Gminy Skąpe,

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.),

5) niniejszego statutu.

§ 5. 1. Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej:

"Sołectwo Podła Góra Gmina Skąpe"

2. Sołtys używa pieczęci do podpisu o brzmieniu:

"Sołectwo Podła Góra Gmina Skąpe

Sołtys"

Rozdział 2.
Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 6. Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkańców wsi.

§ 7. Zadania Sołectwa obejmują:

1) organizowanie życia społecznego i gospodarczego w sołectwie, podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach społecznie użytecznych sołectwa,

2) kształtowanie właściwych postaw mieszkańców, w zakresie wzajemnej pomocy zwłaszcza sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców,

3) kultywowanie tradycji, gospodarności, dyscypliny społecznej i poszanowania mienia;

4) organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców sołectwa,

5) współpraca z organami gminy w zakresie prawidłowego stanu ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

6) współdziałanie w programach dystrybucji żywności w ramach pomocy dla najuboższych mieszkańców sołectwa przyznawanych ze środków krajowych lub unijnych,

7) inne zadania wynikające z bieżących potrzeb mieszkańców w zakresie kompetencji sołectwa.

§ 8. Zadania sołectwa realizowane są poprzez:

1) podejmowanie uchwał zebrania wiejskiego,

2) wyrażanie opinii w sprawach należących do zakresu działania sołectwa,

3) wyrażanie stanowisk w istotnych sprawach dla sołectwa, a w szczególności w zakresie: komunikacji lokalnej, oświetlenia, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

4) występowanie z wnioskami do rady gminy lub wójta o rozpatrzenie spraw, których załatwianie wykracza poza możliwości samorządu mieszkańców,

5) przedstawianie organom gminy inicjatyw społecznych i gospodarczych,

6) uczestniczenie w konsultacjach społecznych,

7) współpracę z organizacjami pozarządowymi i miejscowościami partnerskimi;

8) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

9) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz różnych form współzawodnictwa mieszkańców.

§ 9. 1. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka składająca się z 4 do 7 osób. W skład rady sołeckiej wchodzi sołtys z urzędu jako jej przewodniczący.

2. Liczbę osób wchodzących w skład rady sołeckiej ustala zebranie wiejskie w formie uchwały.

§ 10. 1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej kończy się z upływem kadencji rady gminy Skąpe.

2. Po upływie kadencji sołtysa oraz rady sołeckiej wybory przeprowadza się w terminie do 6 miesięcy od dnia wyboru nowej rady gminy.

3. Sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje po upływie kadencji, do czasu wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

Sołtys

§ 11. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów gminy.

2. Do zadań sołtysa należy:

1) zwoływanie zebrań wiejskich, prowadzenie obrad oraz sporządzenie protokołu z zebrania,

2) przygotowanie porządku obrad zebrania oraz projektów uchwał zebrania wiejskiego,

3) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,

4) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń rady sołeckiej,

5) uczestniczenie w okresowych spotkaniach organizowanych przez wójta Gminy,

6) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich sprawach sołectwa,

7) opracowywanie i przedkładanie zebraniu projektu planu finansowo - rzeczowego oraz propozycji zadań do realizacji na terenie sołectwa,

8) przekazywanie uchwał, opinii i stanowisk zebrania wiejskiego wójtowi w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia, dotyczy to także protokołów z zebrania wiejskiego wraz z załącznikami,

9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

10) podpisywanie umów i porozumień w przypadku, gdy jest to wymagane obowiązującymi procedurami w zakresie pozyskania środków unijnych bądź krajowych przez sołectwo,

11) zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem,

12) prowadzenie dokumentacji sołectwa, w tym księgi inwentarzowej, gromadzenie i udostępnianie otrzymanych dokumentów oraz przekazywanie dokumentacji do urzędu gminy;

13) w zakresie ustalonym przez radę gminy w Skąpem odrębną uchwałą dokonywanie poboru podatków i opłat;

14) wykonywanie innych zadań na rzecz sołectwa.

Rada sołecka

§ 12. 1. Rada sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

2. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys w miarę potrzeb.

3. Rada sołecka podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej składu.

4. Posiedzenia rady sołeckiej są jawne.

§ 13. Do zadań rady sołeckiej należy wspomaganie działań sołtysa poprzez:

1) inicjowanie działań społecznie użytecznych oraz koordynacja takich działań,

2) wyrażanie opinii w sprawach przekazanych radzie sołeckiej przez zebranie wiejskie lub sołtysa do zaopiniowania.

§ 14. Pełnienie funkcji przez sołtysa oraz członków rady sołeckiej ma charakter społeczny.

Zebranie wiejskie

§ 15. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych w § 8.

2. Do wyłącznych kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) ustalenie liczby członków rady sołeckiej,

2) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwoływanie,

3) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa, w tym uchwalanie rocznego planu finansowo - rzeczowego,

4) rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu finansowo - rzeczowego lub zadań w ramach funduszu sołeckiego o ile zostanie wyodrębniony przez radę gminy,

5) opiniowanie spraw socjalno - bytowych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

6) określanie przeznaczenia składników mienia komunalnego przekazanych sołectwu oraz dochodów z tego źródła,

7) ustalenie wysokości opłat za udostępnienie mienia będącego w dyspozycji sołectwa.

§ 16. 1. Zebranie wiejskie jest jawne i ma charakter otwarty.

2. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze, w tym również osoby przebywające na terenie sołectwa z zamiarem stałego pobytu bez zameldowania na stałe, a wpisane do stałego rejestru wyborców.

§ 17. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa, z zastrzeżeniem § 18 ust. 8.

2. Sołtys zwołuje zebranie wiejskie:

1) z własnej inicjatywy,

2) z inicjatywy rady sołeckiej,

3) na żądanie wójta lub rady gminy Skąpe,

4) na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.

§ 18. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

3. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców, rady gminy lub wójta, winno odbyć się w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

4. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom, z wyjątkiem sytuacji, gdy temat zebrania dotyczy, pośrednio lub bezpośrednio, jego osoby. W takim przypadku zebranie wybiera przewodniczącego zebrania na wniosek sołtysa lub 5 mieszkańców sołectwa obecnych na zebraniu.

5. Zebranie wiejskie na wniosek sołtysa może wybrać inną osobę na przewodniczącego obrad zebrania.

6. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego wyznacza członka rady sołeckiej, który przejmuje jego uprawnienia i obowiązki w zakresie prowadzenia obrad.

7. W razie nieobecności sołtysa lub w innych okolicznościach powodujących niemożność prowadzenia obrad przez sołtysa lub wyznaczenia przez niego innej osoby, zebranie wybiera osobę do prowadzenia obrad.

8. W przypadku trwałej nieobecności lub niemożliwości sprawowania przez sołtysa urzędu lub nie wywiązania się z obowiązku o którym mowa w § 11, zebranie wiejskie zwołuje wójt.

9. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys lub osoba prowadząca zebranie, z tym, że brak podpisu nie powoduje nieważności uchwały.

§ 19. 1. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie w głosowaniu, zwykłą większością głosów, na podstawie projektu przedstawionego przez sołtysa lub wójta. Porządek obrad może być zmieniony w każdym czasie zwykłą większością głosów.

2. Przewodniczący obrad zebrania wiejskiego:

1) prowadzi obrady,

2) zapewnia obsługę techniczno - biurową zebrania i czuwa nad rzetelnością sporządzanego z niego protokołu,

3) decyduje o kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

4) określa czas wystąpienia jednego mówcy, jeżeli zajdzie taka konieczność,

5) udziela i odbiera głos poszczególnym mówcom,

6) zamyka dyskusję nad poszczególnymi punktami obrad,

7) czuwa nad zachowaniem porządku i spokoju podczas obrad i głosowania,

8) przeprowadza głosowanie, a w razie potrzeby powołuje w tym celu komisję skrutacyjną;

§ 20. 1. Zebranie wiejskie odbywa się i może podejmować uchwały o ile uczestniczy w nim co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa.

2. W wypadku, gdy w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim nie uczestniczy liczba osób tworzących określone w ust. 1 quorum, przewodniczący niezwłocznie wyznacza drugi termin zebrania, które może się odbyć w tym samym dniu po upływie co najmniej 15 minut od pierwszego terminu.

3. W drugim terminie zebranie wiejskie obraduje i podejmuje uchwały bez względu na ilość uczestniczących w nim mieszkańców.

§ 21. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 22. 1. Obrady zebrania są protokołowane i wraz z uchwałami, innymi rozstrzygnięciami oraz listą obecności przekazywane są do urzędu gminy w terminie 14 dni od daty zebrania. Kopie dokumentacji z zebrania wiejskiego znajdują się do wglądu u sołtysa.

2. Protokół podpisuje prowadzący zebranie i protokolant.

Rozdział 3.
Zasady i tryb wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej

§ 23. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze, w tym również osoby zamieszkujące na terenie sołectwa z zamiarem stałego pobytu bez zameldowania na stałe, a wpisane do rejestru wyborców.

§ 24. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.

§ 25. 1. Rada gminy zarządza przeprowadzenie wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej na nową kadencję w terminie do 3 miesięcy od rozpoczęcia jej kadencji.

2. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członka rady sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza wójt w terminie 30 dni od wystąpienia ich przyczyny.

§ 26. 1. Zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej na nową kadencję zwołuje wójt gminy i w tym celu określa miejsca, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.

2. Zawiadomienie wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

3. Zebranie wiejskie, którego porządek obrad przewiduje wybór sołtysa lub rady sołeckiej na nową kadencję prowadzi wójt lub wyznaczony pracownik urzędu gminy.

4. Zasady określone w ust. 2 znajdują odpowiednie zastosowanie przy odwołaniu z pełnionych funkcji.

§ 27. 1. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie spisu wyborców.

2. Spis sporządza się w urzędzie gminy, najpóźniej na 7 dni przed dniem wyborów, na podstawie spisu wyborców do rady gminy, sporządzonego na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks wyborczy.

§ 28. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa ujętych w rejestrze wyborców.

2. O ile na zebraniu wiejskim zwołanym dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej nie uzyskano wymaganej liczby głosów, wójt gminy może zwołać zebranie wiejskie w drugim terminie.

3. Zebranie może się odbyć w tym samym dniu, po upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania.

4. Na zebraniu wiejskim zwołanym w drugim terminie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej quorum oddanych głosów, o którym mowa w ust. 1, nie obowiązuje.

§ 29. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osobowym wybranych spośród obecnych na zebraniu osób, posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub na członka rady sołeckiej.

3. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii lub stopniu kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej, jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.

4. Wybór członków komisji przeprowadza zebranie wiejskie.

5. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.

6. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. W razie równej ilości głosów, wybrany zostaje kandydat najstarszy wiekiem.

§ 30. 1. Do zadań komisji należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przeprowadzenie głosowania,

3) ustalenie wyników wyborów,

4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

2. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.

3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.

§ 31. 1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych na zebraniu wiejskim.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa.

3. W drugiej kolejności należy ustalić w głosowaniu jawnym liczbę członków rady sołeckiej.

4. W trzeciej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru członków rady sołeckiej.

5. Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim na kartach do głosowania przygotowanych i przeliczonych przez komisję skrutacyjną.

§ 32. 1. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza, czy urna do głosowania, jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią gminy oraz ustala liczbę otrzymanych kart do głosowania.

2. Od chwili opieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.

3. Przed przystąpieniem do głosowania mieszkańcy ujęci w spisie wyborców podpisują listę obecności, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Uczestnik zebrania nie wpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli uprawdopodobni, że na stale zamieszkuje na terenie sołectwa.

5. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę osób uprawnionych do głosowania i przygotowuje taką liczbę kart do głosowania.

6. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią urzędu gminy osobom uprawnionym do głosowania zgodnie z § 23, którzy potwierdzają otrzymanie karty podpisem na spisie wyborców.

7. Głosowanie odbywa się poprzez wpisanie na karcie do głosowania nazwiska jednego z kandydatów. Karty do głosowania nie wypełnione, wypełnione w inny sposób, przedarte lub inne niż ustalone w ust. 6 poczytuje się za głos nieważny.

§ 33. 1. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów.

2. W przypadku nie rozstrzygnięcia wyborów sołtysa przeprowadza się ponowne głosowanie spośród kandydatów, którzy otrzymali równą największą liczbę głosów.

3. Zebranie dla przeprowadzenia ponownego głosowania nad wyborem sołtysa zwołuje wójt w terminie 14 dni od daty zebrania na którym nie dokonano wyboru sołtysa.

4. Na zebraniu o którym mowa w ust. 3 głosowanie nad wyborem sołtysa przeprowadza się do skutku spośród kandydatów, którzy otrzymali równą największą ilość głosów.

5. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

6. W przypadku jednakowej liczby głosów, uniemożliwiającej dokonanie wyboru członka rady sołeckiej, przeprowadza się ponowne głosowanie.

§ 34. 1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa i członka rady sołeckiej następuje wskutek:

1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji (zrzeczenie się mandatu),

2) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów,

3) śmierci.

4) W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 wygaśnięcie mandatu stwierdza zebranie wiejskie w terminie 1 miesiąca.

§ 35. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej, przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie obowiązujących przepisów dla wyborów sołtysa oraz członka rady sołeckiej.

2. Wyborów uzupełniających sołtysa i członka rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.

3. Kadencja sołtysa i członka rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem zakończenia kadencji rady gminy.

§ 36. 1. Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji:

1) na wniosek wójta,

2) na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa,

2. Wniosek mieszkańców musi być uzasadniony.

3. Wnioskowi bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.

§ 37. 1. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej winno być poprzedzone w miarę możliwości wysłuchaniem zainteresowanego.

2. Odwołanie odbywa się w takim samym trybie jak wybory.

§ 38. 1. Sołtys, członkowie rady sołeckiej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w trakcie trwania kadencji.

2. Rezygnację z funkcji sołtysa przyjmuje wójt gminy a rezygnację z członka rady sołeckiej przyjmuje zebranie wiejskie.

§ 39. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.

§ 40. 1. Mieszkańcom sołectwa przysługuje prawo do złożenia protestu wyborczego, co do sposobu przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej.

2. Protest składa się wójtowi gminy w terminie 7 dni od dnia wyborów.

3. Protesty rozstrzyga wójt w terminie 7 dni od dnia ich złożenia. W razie uwzględnienia protestu wójt unieważnia wybory.

4. Od rozstrzygnięcia protestu przez wójta przysługuje odwołanie do rady gminy w terminie 7 dni od daty otrzymania rozstrzygnięcia. Rada gminy rozpatruje odwołanie od protestu na najbliższej sesji a rozstrzygnięcie rady w tym względzie jest ostateczne.

§ 41. 1. Wójt gminy sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa podczas wyborów wójt występuje do rady gminy o unieważnienie wyborów.

3. Rada gminy zarządza ponowne ich przeprowadzenie w terminie 30 dni od daty ich unieważnienia.

Rozdział 4.
Mienie sołectwa

§ 42. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia gminnego przekazanego mu do użytkowania przez gminę.

2. Przekazanie sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Sołectwo zobowiązane jest do:

1) dbałości o przekazane mienie;

2) rozliczenia się z przekazanego mienia;

4. W stosunku do przekazanego mienia gminnego sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu, polegające na:

1) gospodarowaniu przekazanym mieniem i osiąganie z niego dochodów, które są dochodami budżetu gminy.

2) załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,

3) utrzymywaniu go w stanie nie pogorszonym, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa sołectwa

§ 43. Sołectwo gospodaruje środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie gminy na realizację zadań określonych niniejszym statutem.

§ 44. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy:

1) dochody realizowane przez sołectwo są dochodami budżetu gminy,

2) wydatki dokonywane przez sołectwo są wydatkami budżetu gminy.

2. Ustalenie wysokości środków określonych w ust. 1 następuje poprzez pomnożenie liczby mieszkańców sołectwa, mających stałe zameldowanie na jego terenie w dniu 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, przez kwotę tzw. główkowe ustalone na dany rok w budżecie gminy.

§ 45. 1. Podstawę finansowej i rzeczowej działalności sołectwa w danym roku budżetowym, w przypadku niewyodrębnienia funduszu sołeckiego, stanowi roczny plan finansowo - rzeczowy uchwalony przez zebranie wiejskie.

2. Sołtys jest zobowiązany przekazać do urzędu gminy roczny plan finansowo - rzeczowy sołectwa na dany rok budżetowy, przyjęty przez zebranie wiejskie, do dnia 30 marca każdego roku.

3. Zebranie wiejskie, w zależności od potrzeb, może zmienić roczny plan finansowo - rzeczowy w granicach jego środków finansowych.

4. Obsługa finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

5. Dokumenty związane z wydatkami sołectwa przed akceptacją do wypłaty parafuje sołtys oraz 2 członków rady sołeckiej.

§ 46. Posiadane przez sołectwo środki finansowe mogą być wydatkowane na:

1) prowadzenie inicjatyw służących poprawie estetyki oraz stanu ochrony środowiska, a w szczególności: pielęgnacji zieleni oraz terenów użyteczności publicznej w sołectwie takich jak place zabaw, boiska itp.

2) kulturę i sport masowy poprzez organizowanie uroczystości i imprez masowych dla mieszkańców sołectwa,

3) utrzymanie i konserwację mienia komunalnego przekazanego sołectwu,

4) inne cele społecznie użyteczne dla samorządu mieszkańców wsi.

Rozdział 6.
Nadzór nad działalnością sołectwa

§ 47. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem przez radę gminy i wójta gminy.

2. Wójt gminy na bieżąco poprzez urząd gminy a rada gminy okresowo poprzez komisje rewizyjną kontroluje działalność sołectwa.

3. Wójt gminy w ramach sprawowanego nadzoru przyjmuje sprawozdanie organów sołectwa z działalności finansowo - rzeczowej.

4. Organy nadzoru i kontroli mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień oraz okazania dokumentów dotyczących funkcjonowania sołectwa.

5. Przepisy dotyczące zasad i trybu kontroli określone w statucie gminy stosuje się odpowiednio.

§ 48. 1. Uchwały sołectwa sprzeczne z prawem wójt gminy unieważnia.

2. Uchwała zebrania wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być uchylona przez wójta gminy.

3. Od decyzji wójta gminy, w sprawach o których mowa w ust. 1 i 2, sołectwu przysługuje prawo wniesienia odwołania do rady gminy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

4. Odwołanie wnosi się w formie uchwały zebrania wiejskiego.

5. Rada gminy rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 4, w formie uchwały na najbliższej sesji.

§ 49. Uprawnienia organów nadzoru, określone w niniejszym statucie, nie naruszają obowiązujących przepisów dotyczących nadzoru nad działalnością organów samorządu gminnego.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 50. 1. Spory między organami sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego statutu rozpatruje wójt.

2. Do zmian w statucie stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw.

§ 51. Traci moc uchwała Rady Gminy Skąpe Nr IX/61/99 z dnia 25 czerwca 1999r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

§ 52. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

W-ce Przewodniczący Rady Gminy


Józef Roszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »