| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV.140.2012 Rady Gminy Łagów

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Łagów

Na podstawie art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567)Rada Gminy Łagów uchwala , co następuje:

§ 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łagów, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 11,00 zł miesięcznie od mieszkańca;

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli zbierane i odbierane są w sposób selektywny w wysokości 8,50 zł miesięcznie od mieszkańca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Drob


Uzasadnienie

Ustawodawca zawarł w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) kilka metod naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. ustalenie opłaty jako iloczyn stawki opłaty ustalonej uchwałą rady gminy i:
1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo

3) powierzchni lokalu mieszkalnego;

Rada gminy może też uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Po przeanalizowaniu wszystkich metod najbardziej optymalną wydaje się ustalenie stawki opłaty uzależnionej od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, ponieważ liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ma bezpośrednie przełożenie na ilość wytwarzanych odpadów.

Co do pozostałych w/w metod to w przypadku metody od ilości zużytej wody z danej nieruchomości - nie można założyć, że wraz ze wzrostem zużytej wody następuje wzrost ilości powstających odpadów. Wybór tej metody skutkowałby także koniecznością składania nowej deklaracji przy każdej zmianie zużycia wody. Wybór metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od powierzchni nieruchomości również nie ma przełożenia na ilość powstających odpadów, ponieważ na terenie dużej nieruchomości może powstawać znacznie mniej odpadów niż na małej nieruchomości. Ustawodawca zaproponował także, że rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, jednak ustawodawca nie sprecyzował pojęcia "gospodarstwo domowe", nie sprecyzowano także kryterium jakim należy się kierować przy jego wyodrębnieniu, gospodarstwa domowe małe, dwuosobowe wytwarzają mniejszą ilość odpadów niż gospodarstwa duże, o większej liczbie członków.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Connected Life Magazine

Connected Life Magazine jest pierwszym w Polsce pismem skupiającym uwagę na zagadnieniach z zakresu rosnącego rynku Internetu Rzeczy i szeroko rozumianych usługach connected.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »