| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV.136.2012 Rady Gminy Łagów

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Łagów na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230,Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10 i ust. 2, art. 214 pkt 1, 3, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 219, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707)

Rada Gminy Łagów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2013 w łącznej kwocie 15.773.351 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 14.670.351 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.103.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2013 w łącznej kwocie 14.982.795 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 13.792.684 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.190.111 zł. Z wydatków, o których mowa w ust. 2 lit. "a" przeznacza się na:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 10.372.687 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6.814.047 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.558.640 zł

c) wydatki na dotacje na zadania bieżące 337.700 zł

d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.697.103 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego 300.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki budżetu Gminy obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.190.111 zł.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 790.556 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 143.497,67 zł, pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w kwocie 934.053,67 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 351.500 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 582.553,67 zł.

4. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości - 20.000 zł,

2. Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 33.500 zł.

§ 4. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu w 2013 roku dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu Gminy obejmują:

1. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 270.000 zł, wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie 270.000 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej kwocie 1.698.220 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr7 do uchwały.

3. Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 12.000 zł oraz wydatki w kwocie 12.000 zł na zadania związane z ochroną środowiska określone w Prawie Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 7. Wydatki budżetu Gminy na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 211.113 zł, w tym ze środków ustalonych wg art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420 z późn. zm.) na kwotę 211.113 zł, w tym:

1) Sołectwo Gronów - 8.262 zł,

2) Sołectwo Stok - 9.703 zł,

3) Sołectwo Jemiołów - 13.279 zł,

4) Sołectwo Kłodnica - 6.515 zł,

5) Sołectwo Kosobudz - 9.842 zł,

6) Sołectwo Łagów - 49.542 zł,

7) Sołectwo Łagówek - 14.998 zł,

8) Sołectwo Niedźwiedź - 13.557 zł,

9) Sołectwo Poźrzadło - 10.701 zł,

10) Sołectwo Sieniawa - 32.104 zł,

11) Sołectwo Toporów - 27.224 zł,

12) Sołectwo Żelechów - 15.386 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Łagów do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł.

2) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego rodzaju klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

4) Udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 200.000 zł.

5) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Drob


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.136.2012
Rady Gminy Łagów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.136.2012
Rady Gminy Łagów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV.136.2012
Rady Gminy Łagów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.xlsx

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV.136.2012
Rady Gminy Łagów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.xlsx

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV.136.2012
Rady Gminy Łagów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.xlsx

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV.136.2012
Rady Gminy Łagów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV.136.2012
Rady Gminy Łagów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »