| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV.143.2012 Rady Gminy Stare Kurowo

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie gminy Stare Kurowo

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) , art. 6k ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2012r. poz.391 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona będzie na podstawie iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1w wysokości 15,00 zł miesięcznie.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 10,00 zł miesięcznie.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny, dla rodzin, które mają powyżej 3 dzieci do 18 roku życia 50,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Kurowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013roku.

Przewodniczący Rady


Jerzy Sudoł


Uzasadnienie

Zgodnie z art.6k ust1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy zobowiązana jest do ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieruchomości zamieszkałych zgodnie, z art. 6j ust. 1 wymienionej ustawy rada gminy w drodze uchwały jest zobowiązana do wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ma ona do wyboru następujące metody: 1) od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 2) od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 3) od powierzchni lokalu mieszkalnego, albo 4) od gospodarstwa domowego. Metoda naliczania opłaty według ilości mieszkańców jest najbardziej sprawiedliwa społecznie. Wydaje się ona oczywista, ponieważ każdy produkuje odpady komunalne. Wadą tej metody jest jej niedogodność dla mieszkańców, która to związana jest ze zmiennością danych będących podstawą ustalania wysokości opłaty. Mankamentem jej jest także fakt, iż ilość odpadów wytwarzanych w poszczególnych gospodarstwach jest uzależniona od wieku, miejsca zamieszkania, stylu życia, przyzwyczajeń, wysokości dochodów i wielu innych czynników. Z kolei metoda naliczania opłaty według zużycia wody w lokalach mieszkalnych jest, w porównaniu do metody od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość bardziej ryzykowna ze względu na ryzyko zaniżania zużycia wody (także poprzez zniekształcenie wskazań liczników), celem zmniejszenia opłaty za odpady. Istotną wadą takiego rozwiązania jest także fakt, że ilość zużywanej na obszarze danej nieruchomości nie odzwierciedla faktycznej ilości odpadów wytwarzanych przez osoby zamieszkujące tą nieruchomość. Opłata od ilości zużytej wody wymaga zwodociągowania oraz opomiarowania wszystkich nieruchomości znajdujących się na obszarze miasta i gminy własnych ujęć wody zużywanej na różne potrzeby. Metoda ta wymaga ciągłej aktualizacji podstawy naliczania z uwzględnieniem ilości zużytej wody. Metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od zamieszkałej powierzchni w gospodarstwie domowym, jak również za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego nie odzwierciedlają ilości odpadów wytwarzanych przez osoby zamieszkujące daną nieruchomość. Wybór tych metod może spowodować obciążenie bardzo ogromnymi kosztami najbiedniejszych mieszkańców miasta. Opłata od powierzchni lokalu mieszkalnego mogłaby mieć zastosowanie tylko w miejscowościach, w których znajdują się budynki mieszkalne o podobnym standardzie i zamieszkują w nich rodziny o zbliżonym modelu. W społecznościach o różnych modelach życia metoda ta wydaje się być zbyt kontrowersyjna gdyż mieszkają w nich osoby samotne mające duże mieszkania jak również rodziny wielopokoleniowe i wielodzietne w małych mieszkaniach. Opłata od gospodarstwa domowego odznacza się podobnymi wadami jak opłata od zamieszkałej powierzchni. Biorąc pod uwagę powyższe informacje proponuje się wybór metody naliczania według liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość (art.6j ust.1 pkt1 Istotną kwestią jest oprócz wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi również przyjęcie definicji osoby zamieszkującej. Najbardziej słuszną wydaje się definicja zgodna z art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14). Według tej definicji miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z m,in, wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym. Również wydaje się słusznym wykorzystanie zbiorów meldunkowych prowadzonych w oparciu o obowiązującą obecnie ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, aczkolwiek fakt zameldowania nie oznacza do końca faktycznego miejsca zamieszkania danej osoby. Zauważyć przy tym należy, iż w dniu 24 września 2010 r. uchwalona została nowa ustawa o ewidencji ludności (Dz.U. Nr 217, poz. 1427). Zgodnie zaś z brzmieniem art. 74 ust. 1 powyższej ustawy, od dnia 1 stycznia 2014 r. znosi się obowiązek meldunkowy. Zgodnie z art. 6 c ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są zobowiązane objąć systemem gospodarowania odpadami komunalnymi jedynie te nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Rada Gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami brała pod uwagę zgodnie z art.6k ust2 : 1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, 2) ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych, 3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 4) przypadki , w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo oraz określiła niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (art.6k ust.3) Mając powyższe na uwadze proponuje się w uchwale zapis o brzmieniu: "§ 1. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona będzie na podstawie iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 i § 3. § 2.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 15,00 zł miesięcznie. 2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 10,00 zł miesięcznie. § 3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny, dla rodzin, które mają powyżej 3 dzieci do 18 roku życia 50,00zł miesięcznie od gospodarstwa domowego." Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywać ma koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 1) odbierania, transportu , zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 3) obsługi administracyjnej tego systemu. W świetle powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »