| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/153/2012 Rady Gminy Gubin

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.), uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

§ 1. 1. Celem Programu jest realizacja zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .

2. Cele szczegółowe Programu :

1) 1)budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi

2) 2) pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców gminy,

3) 3) dążenie do pełniejszego zaspakajania potrzeb społecznych oraz poprawy jakości i atrakcyjności życia mieszkańców gminy,

4) 4) zwiększenie udziału podmiotów Programu w realizacji zadań publicznych,

5) 5) tworzenie warunków do obniżenia kosztów realizacji zadań publicznych,

6) 6) tworzenie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,

7) 7) łagodzenie skutków ubóstwa,

8) 8) wsparcie rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci i młodzieży,

9) 9) poprawa bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin,

10) wsparcie dla rodzin mających trudności opiekuńczo - wychowawcze,

11) rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Rozdział 2.
ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 2. Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:

- suwerenności stron,

- pomocniczości,

- partnerstwa,

- efektywności,

- uczciwej konkurencji,

- jawności

Rozdział 3.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY

§ 3. W 2013 r . Gmina może powierzać do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 wyżej powoływanej ustawy zadania publiczne w sferze:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym organizacja zawodów, meczów i rozgrywek sportowych, propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży

2. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

3. Tworzenie warunków wypoczynku dzieci i młodzieży,

4. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

5. Ochrony i promocji zdrowia,

6. Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Rozdział 4.
FORMY WSPÓŁPRACY

§ 4. Współpraca Gminy z organizacjami odbywać się będzie głównie w formie:

1. Zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy,

2. Wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności,

3. Realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,

4. Popularyzacji działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Gminy .

Rozdział 5.
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

§ 5. Współpraca Gminy Gubin z organizacjami w roku 2013 obejmować będzie zadania w zakresie:

1. Kultury fizycznej i sportu.

2. Konkursu z zakresu pomocy społecznej - pomoc rodzinom i osobom w formie przekazania pomocy rzeczowej w tym żywności, odzieży i innych artykułów niezbędnych w codziennym życiu,

3. Wsparcie rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci i młodzieży,

4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Rozdział 6.
OKRES REALIZACJI PROGRAMU

§ 6. Realizacja programu następuje w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Rozdział 7.
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

§ 7. Realizacja Programu odbywać się będzie poprzez:

1. Ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych wraz udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji

2. Efektywne wykorzystanie potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

3. Współpracę w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

4. Równy dostęp do informacji i wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności oraz ich efektach.

Rozdział 8.
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

§ 8. W budżecie Gminy Gubin na realizację programu przeznaczono kwotę 121.200,00zł.

Rozdział 9.
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

§ 9. . 1. Realizacja programu jest poddawana ocenie na podstawie sprawozdania z realizacji programu.

2. Celem dokonania oceny ustala się następujące wskaźniki:

1) liczbę ogłoszonych konkursów ofert,

2) liczbę ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

3) liczbę zawartych umów na realizację zadania publicznego,

4) wielkość własnego wkładu finansowego i poza finansowego organizacji w realizację zadań publicznych,

5) zasięg działań organizacji w ramach realizacji zadania.

3. Wójt Gminy składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu, w terminie do dni 30 kwietnia następnego roku.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie zamieszczone do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu.

Rozdział 10.
TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 10. Wójt Gminy organizuje otwarte konkursy ofert oraz powołuje Komisje Konkursowe w drodze zarządzenia.

§ 11. 1. W skład Komisji Konkursowych wchodzą:

1) przedstawiciele wskazani przez Wójta Gminy,

2) reprezentanci organizacji pozarządowych.

2. Przewodniczącego Komisji Konkursowej wskazuje Wójt Gminy.

3. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

1) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu,

2) przeprowadzenie procedury konkursowej,

3) przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

§ 12. 1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest spełnienie wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie ofert.

2. Oferty na realizację zadań, o których mowa w ustawie podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.

3. Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:

1) uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

2) złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

3) poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych

4) uzupełnienia o sprawozdania merytoryczne i finansowe.

4. Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronach internetowych Gminy w terminie ustalonym w ogłoszeniu o konkursie. Braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą uzupełniać w terminie 3 dni od daty zamieszczenia listy.

5. W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

§ 13. 1. Konkurs składa się z 3 etapów.

2. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa otwiera koperty z ofertami oraz sprawdza je pod względem formalnym.

3. W drugim etapie następuje ocena merytoryczna ofert.

4. W trzecim etapie Komisja Konkursowa wybiera najkorzystniejsze oferty w oparciu o ocenę merytoryczną, proponuje podział środków i przedkłada go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

5. Rozstrzygnięcia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych w posiedzeniu Komisji Konkursowej.

6. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządza się protokół.

7. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Konkursowej.

Rozdział 11.
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU I PRZEBIEGU

KONSULTACJI ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok został opracowany po przeprowadzonych konsultacjach. Projekt Programu, celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji, został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gubin oraz przedłożony do opinii Organizacjom Pożytku Publicznego.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »