| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII.150.2012 Rady Gminy Kolsko

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2013"

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) uchwala się PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KOLSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2013.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest wyrazem polityki władz Gminy Kolsko wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zmierzającej do zapewnienia im jak najlepszych możliwości do działania na terenie Gminy Kolsko.

2. Ilekroć jest mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kolsko,

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kolsko,

3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

4) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, zgodnie z art. 13 ustawy.

Rozdział 2.
Cele główne i szczegółowe współpracy

§ 2. 1. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami w celu realizacji zadań publicznych oraz rozwoju i poprawy warunków życia mieszkańców Gminy.

2. Cele szczegółowe programu:

1) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy przez włączenie do ich realizacji organizacji pozarządowych,

2) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców gminy,

3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną,

4) integracja podmiotów prowadzących działalność obejmującą swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w ustawie,

5) racjonalne i efektywne wykorzystanie publicznych środków finansowych,

Rozdział 3.
Zasady współpracy

§ 3. Współpraca z organizacjami odbywa się na zasadach:

1) efektywności, partnerstwa, suwerenności stron,

2) uczciwej konkurencji i jawności co oznacza że partnerzy są rzetelni i uczciwi a działania i procedury są przejrzyste, potencjalni realizatorzy zadań mają jednakowy dostęp do informacji i jednakowe możliwości ubiegania się o dotację,

3) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.

Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy

§ 4. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

Rozdział 5.
Formy współpracy

§ 5. Współpraca z organizacjami odbywać się będzie w formie:

1. Zlecania podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.

2. Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności.

3. Współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowania z innych źródeł w tym udzielania informacji w zakresie przygotowania projektów.

4. Konsultowania z organizacjami odpowiednio do zakresu ich działalności, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

5. Angażowania organizacji do wymiany doświadczeń, prezentacji osiągnięć.

Rozdział 6.
Priorytetowe zadania publiczne

§ 6. Do priorytetowych zadań Gminy Kolsko w roku 2013 należą:

1) przygotowanie , organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych imprezach, przedsięwzięciach kulturalnych, wychowawczych i sportowo-rekreacyjnych,

2) szkolenie i współzawodnictwo sportowe,

3) upowszechnianie i wspieranie różnorodnych dyscyplin sportowych szczególnie wśród dzieci i młodzieży,

4) organizowanie konkursów sportowych i rekreacyjnych,

5) rozwój i poprawa bazy sportowej w Gminie Kolsko,

6) organizowanie konkursów kulturalnych dla dzieci i młodzieży,

7) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych,

8) aktywizowanie społeczności lokalnej do współpracy na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

9) upowszechnianie i wspieranie kultury i sztuki w różnych dziedzinach i formach artystycznych.

Rozdział 7.
Okres realizacji programu

§ 7. Roczny program współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2013r.

Rozdział 8.
Sposób realizacji programu

§ 8. Program będzie realizowany w szczególności przez:

1) utrzymanie bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi,

2) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom,

3) organizowania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego,

4) udzielanie wsparcia finansowego z budżetu Gminy Kolsko dla działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w ramach programu,

5) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów,

6) udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

Rozdział 9.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§ 9. Na realizację Programu, Gmina Kolsko przeznacza środki finansowe w wysokości 32.000,00 zł.

Rozdział 10.
Sposób oceny realizacji programu

§ 10. Ocena realizacji Programu dokonana będzie w oparciu o następujące wskaźniki:

1) liczby organizacji realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,

2) środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań,

3) liczby osób , które były adresatami zadań publicznych realizowanych przez organizacje,

4) wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację zadań publicznych,

5) liczba ofert, które nie otrzymały dotacji,

Rozdział 11.
Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

§ 11. 1. Roczny program współpracy z organizacjami został przedłożony do konsultacji organizacjom w sposób określony w uchwale Nr IV/28/2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 33, poz. 667).

2. Zamieszczenie projektu Programu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

3. Analiza i rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji.

4. Przedłożenie Programu pod obrady Rady Gminy Kolsko.

Rozdział 12.
Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie

§ 12. 1. Wójt każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową do oceny złożonych ofert.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) trzech przedstawicieli organu wykonawczego,

2) przedstawiciele dwóch organizacji zaproszonych do udziału w pracach komisji z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie,

3) Wójt powołując komisję konkursową, wskazuje jej przewodniczącego, który kieruje pracami komisji,

3. Komisja podejmuje pracę, gdy w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech członków komisji.

4. Otwarcie i opiniowanie ofert przez komisję następuje w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

5. Posiedzenie na którym dokonuje się otwarcia ofert, może odbywać się z udziałem oferentów.

6. Ocena formalna i merytoryczna ofert odbywa się na posiedzeniu zamkniętym bez udziału oferentów.

7. Komisja dokonuje oceny formalnej oraz oceny merytorycznej oferty.

8. Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie merytorycznej.

9. Gdy do postępowania konkursowego zgłoszona została tylko jedna oferta, komisja może przyjąć te ofertę jeżeli stwierdzi że spełnia ona wymagania określone w ustawie i ogłoszeniu o konkursie.

10. Komisja przystępując do opiniowania złożonych ofert dokonuje kolejno następujących czynności:

1) otwiera koperty z ofertami,

2) ustala które z ofert spełniają warunki formalne określone w ustawie oraz ogłoszeniu o konkursie,

3) odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom określonym w ustawie oraz ogłoszeniu o konkursie lub złożone po wyznaczonym terminie,

4) rozpatruje merytorycznie oferty spełniające warunki określone w ustawie oraz ogłoszeniu o konkursie.

11. Komisja dokonując oceny merytorycznej:

1) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację,

2) ocenia przedstawiona kalkulacje kosztów

3) w przypadku wsparcia realizacji zadania uwzględnia planowany przez organizację udział środków finansowych własnych,

4) uwzględnia planowany przez organizację wkład rzeczowy i osobowy,

5) wskazuje oferty, na które proponuje się udzielenie dotacji lub nie przyjmuje żadnej z ofert.

12. Z przebiegu opiniowania ofert, sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) oznaczenie miejsca i czasu opiniowania ofert,

2) skład komisji opiniującej oferty,

3) liczbę zgłoszonych ofert,

4) nazwę zadania publicznego,

5) wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w ustawie i ogłoszeniu o konkursie lub złożonych po terminie,

6) wskazanie wybranych ofert na które proponuje się udzielenie dotacji lub stwierdzenie że żadna z ofert nie został przyjęta wraz z uzasadnieniem.

7) podpisy członków komisji.

Rozdział 13.
Postanowienia końcowe

§ 13. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady


Agnieszka Liśkiewicz


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.

Stosownie do art.5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z p0óźn.zm.) Rada Gminy uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3, przeprowadzonych w sposób określony w art.5 ust.5 roczny program współpracy...

Podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Gminy Kolsko, upoważnia Wójta Gminy do ogłoszenia, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 r. określonych w Programie zadań priorytetowych.

O rozpoczęciu konsultacji projektu Programu, Wójt powiadomił poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy ogłoszenia w tym projektu Programu, druku do konsultacji.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga, propozycja, opinia lub wniosek w zakresie przedstawionego projektu Programu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »