| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII.147.2012 Rady Gminy Kolsko

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kolsko na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.)

Rada Gminy w Kolsku uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2013r. w łącznej kwocie - 9.644.466,00 zł , w tym:

a) dochody bieżące w kwocie - 9.129.112,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie - 515.354,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2013r. w łącznej kwocie - 9.367.762,00 zł , w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie - 9.128.480,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie - 239.282,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 276.704,00 , która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 366.888,00 zł , rozchody w kwocie 643.592,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 150.000,00 zł.

§ 4. W budżecie ustala się rezerwy:

1) ogólna w wysokości - 39.150,00 zł

2) celowa w wysokości - 20.850,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami 4 i 4a.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 210.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 210.000,00 na finansowanie zadań, o których mowa w art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na łączna kwotę 241.000,00 zł,

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych oraz pomoc finansową w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 56.428,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na łączną kwotę 114.056,00 zł, w tym:

1. Sołectwo Kolsko - 26.906,00

2. Sołectwo Konotop - 26.906,00

3. Sołectwo Lipka - 10.413,00

4. Sołectwo Mesze - 7.049,00

5. Sołectwo Sławocin - 8.637,00

6. Sołectwo Tyrszeliny - 8.987,00

7. Sołectwo Uście - 11.624,00

8. Sołectwo Jesiona - 13.534,00.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000,00 zł,

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 200.000,00 zł,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady


Agnieszka Liśkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.147.2012
Rady Gminy Kolsko
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.147.2012
Rady Gminy Kolsko
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII.147.2012
Rady Gminy Kolsko
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII.147.2012
Rady Gminy Kolsko
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXII.147.2012
Rady Gminy Kolsko
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik4a.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII.147.2012
Rady Gminy Kolsko
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII.147.2012
Rady Gminy Kolsko
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.xls

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »