| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/219/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, ust. 3 i 4, art. 235, art. 236 ust.1, 2, 3, 4 pkt 1, ust. 5, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu powiatu na 2013 rok w łącznej kwocie 75.313.023 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 65.712.403 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 9.600.620 zł

2. Dochody w łącznej kwocie 75.313.023 zł obejmują również:

1) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.468.978 zł, w tym środki z UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w kwocie 2.877.226 zł, jak w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu powiatu na 2013 rok w łącznej kwocie 69.467.085 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 66.095.661 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.371.424 zł jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki bieżące w wysokości 66.095.661 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 52.959.053 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34.622.944 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18.336.109 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.124.577 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.764.026 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań powiatu w kwocie 1.186.505 zł, w tym środki w wysokości 244.480 zł stanowiące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz środki w kwocie 115.427 zł stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych,

5) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 2.061.500 zł, w tym kwota odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w wysokości 1.846.500 zł oraz kwota wydatków w wysokości 215.000 zł przypadająca do wypłaty w 2013 roku z tytułu udzielonych przez Powiat poręczeń kredytu inwestycyjnego, jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

3. Wydatki majątkowe w wysokości 3.371.424 zł obejmują:

1) wydatki na inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe na zadania majątkowe w kwocie 3.371.424 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań powiatu w kwocie 2.444.804 zł,jak w tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 5.845.938 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych na rynku krajowym zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

§ 4. 1. Określa się przychody budżetu powiatu w łącznej kwocie 2.502.362 zł,

2. Określa się rozchody budżetu powiatu w łącznej kwocie 8.348.300 zł, jak w tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 5. Kwota wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku z tytułu potencjalnych kwot rat wynikających z poręczenia przez powiat kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami wynosi 215.000 zł dla Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie, jak w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 6. Określa się limit zaciąganych zobowiązań:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.000.000 zł,

2) na zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 2.119.104 zł.

§ 7. 1. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwę ogólną w wysokości 199.000 zł,

2. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwę celową w wysokości 146.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Łączna kwota wydatków budżetu powiatu obejmuje planowane kwoty dotacji udzielane w 2013 roku jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie ogółem 6.464.577 zł, w tym:

1) dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 5.453.077 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe w wysokości 1.545.000 zł,

- dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 3.568.077 zł,

- dotacje celowe na zadania majątkowe w wysokości 340.000 zł,

2) dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.011.500 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej."

§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków Samorządowych Instytucji Kultury na 2013 rok, jak w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013 rok, jak w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie obejmują ponadto:

1) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9.942.908 zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej,

2) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 17.000 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej,

3) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.938.728 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.

4) dochody i finansowane nimi wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 882.000 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej,

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 6 pkt 1 uchwały,

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.500.000 zł,

3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, z wyłączeniem dokonywania przeniesień wydatków między działami,

5) przekazania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Suma wszystkich podpisanych umów przez dyrektorów jednostek budżetowych powiatu nie może przekroczyć kwoty 2.000.000 zł,

6) przekazania uprawnień dyrektorom jednostek budżetowych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych i finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym. Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego Edwin Łazicki


Załącznik nr 3 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2013 roku do Uchwały dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2013 roku Załącznik 1

Załącznik nr 4Dochody budżetu powiatu na 2013 rok do Uchwały dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Dochody budżetu powiatu na 2013 rok Tabela nr 1

Załącznik nr 6 Dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok do Uchwały dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.xls

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok Tabela nr 1a

Załącznik nr 7 Wydatki budżetu na 2013 rok do Uchwały dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok Tabela nr 2

Załącznik nr 9 Planowane zadania majątkowe na 2013 rok do Uchwały dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.xls

Planowane zadania majątkowe na 2013r. Tabela nr 2a

Załącznik nr 10 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok do Uchwały dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.xls

Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej na 2013rok Tabela nr 2b

Załącznik nr 11 Przychody i wydatki samorządowych Instytucji Kultury na 2013 rok do Uchwały dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.xls

Przychody i wydatki samorządowych instytucji kultury na 2013r. Tabela nr 3

Załącznik nr 12 Zestawienie przychodów i rochodów na 2013 rok do Uchwały dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.xls

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok Tabela Nr 4

Załącznik nr 13 Dochody i wydatki na reazlizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gosporadki Wodnej na 2013 rok do Uchwały dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.xls

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2013 rok Tabela nr 5

Planowane zadania remontowena 2013r.
Zalacznik10.xls

Planowane zadania remontowe na 2013r. tabela nr

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »