| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/200/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )

Rada Powiatu uchwala, co następuje

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 50.947.680 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 48.701.120 zł,

b) majątkowe w kwocie 2.246.560 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 52.293.302 zł z tego:

1) bieżące w kwocie 48.291.694 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 42.266.926 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32.113.766 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.153.160 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.461.382 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.308.218 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.170.168 zł

e) obsługa długu w kwocie 1.085.000 zł

2) majątkowe w kwocie 4.001.608 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.001.608 zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.895.717 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 3.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 4.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1.345.622 zł, który zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie ogółem 7.224.915 zł, w tym z tytułu kredytów zaciągniętych w związku z umową na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 w kwocie 1.594.359 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu, w tym z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 5.879.293 zł.

4. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu stanowi tabela nr 6.

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym: a. na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.345.622 zł, b. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.879.293 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 280.000 zł, z tego: na regulację wynagrodzeń w kwocie 100.000 zł, na inwestycje w kwocie 100.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 niniejszej uchwały do wysokości w nich określonej,

2) do samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 8.000.000 zł,

3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/200/2012
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/200/2012
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/200/2012
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/200/2012
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/200/2012
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/200/2012
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/200/2012
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/200/2012
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/200/2012
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Mosór

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »