| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/377/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Lubogóra

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm), po przeprowadzeniu konsultacji - uchwala się STATUT SOŁECTWA LUBOGÓRA

Rozdział 1.
Nazwa, obszar Sołectwa i podstawa działania.

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Lubogóra stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo Lubogóra, zwany dalej Sołectwem.

2. Obszar działania Sołectwa obejmuje obręb wsi Lubogóra i Niedźwiady.

§ 2. 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Świebodzin, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach określonych w niniejszym Statucie.

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm), zwany dalej Ustawą,

2) uchwały Nr XIV/180/2007 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świebodzin ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 49)

3) niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej.

§ 3. 1. Sołectwo działa na rzecz zaspokojenia potrzeb wspólnoty mieszkańców.

2. Zadania Sołectwa obejmują w szczególności:

1) organizację życia społeczno - gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa;

2) wspieranie i inicjowanie działań o charakterze lokalnym, działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej na swoim terenie;

3) stymulowanie rozwoju i udziału w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej na swoim terenie;

4) inicjowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańców oczekujących tej pomocy;

5) współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawach kształtowania właściwych postaw mieszkańców, a w szczególności: gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej i poszanowania mienia;

6) dbałości o ochronę środowiska i utrzymanie czystości;

7) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

8) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej;

9) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie.

3. Zadania określone w ust. 2 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał,

2) wydawanie opinii,

3) przedstawianie organom Gminy inicjatyw społecznych i gospodarczych,

4) uczestniczenie w konsultacjach społecznych,

5) współpracę z organizacjami pozarządowymi i miejscowościami partnerskimi;

6) ogranizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa;

7) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz różnych form współzawodnictwa mieszkańców.

§ 4. 1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym, zwane dalej Zebraniem,

2) Sołtys, który jest organem wykonawczym.

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się od 3 do 5 osób.

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej kończy się z upływem kadencji Rady Miejskiej w Świebodzinie. Wybory zarządza się nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Miejskiej.

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią funkcję do czasu wyboru nowo wybranego Sołtysa i Radę Sołecką.

§ 5. Sołectwo, jego organy i Rada Sołecka dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców Sołectwa.

§ 6. Do kompetencji Zebrania należy:

1) uchwalenie kierunków działania Sołectwa;

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, w tym uchwalenie rocznego planu finansowo - rzeczowego lub zadań w ramach funduszu sołeckiego;

3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonywania rocznego planu finansowo - rzeczowego lub zadań w ramach funduszu sołeckiego,

4) wybieranie i odwoływanie Sołtysa, Rady Sołeckiej,

5) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.

§ 7. Do obowiązków Sołtysa należy:

1) realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,

2) reprezentowanie Sołectwa wobec organów Gminy,

3) składanie na Zebraniu rocznego sprawozdania ze swojej działalności, w tym z wykonania planu finansowo - rzeczowego Sołectwa lub zadań w ramach funduszu sołeckiego oraz działalności Rady Sołeckiej,

4) inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców, a w szczególności:

a) gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej,

b) kultury współżycia społecznego mieszkańców,

c) kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej, poszanowania mienia,

5) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej, w tym kierownie akcją pomocy społecznej w Sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych, w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Burmistrza Świebodzina,

6) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

7) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

8) wspieranie wszelkiej działalności na rzecz poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,

9) zwoływanie zebrań i przygotowanie porządku obrad,

10) przygotowanie projektów uchwał na Zebranie,

11) wpływanie na wzrost aktywności mieszkańców służące poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie,

12) uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływanych przez Burmistrza Świebodzina,

13) zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem,

14) opracowanie i przedkładanie Zebraniu projektu planu finansowo - rzeczowego, propozycji w ramach funduszu sołeckiego i programu swojej pracy,

15) prowadzenie dokumentacji Sołectwa, gromadzenie i udostępnianie otrzymanych dokumentów.

§ 8. 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie wniosków od mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego funkcjonowania.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwoływane są przez Sołtysa w miarę potrzeb.

4. Posiedzeniu Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys.

5. Uchwały Rady Sołeckiej, wnioski i opinie zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu.

6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.

§ 9. Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

Rozdział 3.
Zebranie Wiejskie.

§ 10. 1. Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa oraz inne osoby zainteresowane tematyką obrad.

2. Prawo do głosowania na Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkują na jego obszarze, w tym również osoby przebywające na terenie Sołectwa z zamiarem stałego pobytu bez zameldowania na stałe, a wpisane do stałego rejestru wyborców.

§ 11. Zebranie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu,

3) na wniosek Burmistrza Świebodzina.

§ 12. 1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadzej niż raz w roku,

2. Termin, godzinę, miejsce i porządek Zebrania, Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie na co najmniej 7 dni przed terminem Zebrania.

3. Zebranie zwołane na wniosek mieszkańców, Burmistrza Świebodzina winno odbywać się w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

4. W przypadku trwałej nieobecności lub niemożliwości sprawowania przez Sołtysa urzędu lub bezczynności Sołtysa, Zebranie zwołuje Burmistrz Świebodzina na co najmniej 7 dni przed terminem.

§ 13. 1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostaną o nim prawidłowo powiadomieni, zgodnie z wymogami niniejszego statutu bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu.

2. Zebranie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom, z wyjątkiem sytuacji, gdy temat zebrania dotyczy bezpośrednio lub pośrednio jego osoby. Zebranie na wniosek Sołtysa może wybrać inną osobę na przewodniczącego Zebrania.

3. W razie nieobecności Sołtysa lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach, Zebranie ustala inną osobę spośród obecnych w głosowaniu jawnym.

4. Porządek Zebrania ustala Sołtys. Zmiany do porządku Zebrania mogą zgłosić mieszkańcy. Zmiany do porządku przyjmowane są większością głosów osób biorących udział w Zebraniu.

5. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebraniu winny być należycie przygotowane.

6. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie obsługi Zebrania.

§ 14. 1. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większosćią głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw".

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.

3. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub osoba prowadząca Zebranie.

§ 15. 1. Obrady Zebrania są protokołowane i wraz z uchwałami, innymi rozstrzygnięciami oraz listą obecności przekazywane do Burmistrza Świebodzina w ciągu 7 dni od daty Zebrania. Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Sołtysa.

2. Protokół podpisuje prowadzący Zebranie i protokolant.

Rozdział 4.
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 16. 1. Rada Miejska w Świebodzinie podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję.

2. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz Świebodzina. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania oraz wyznacza przewodniczącego Zebrania.

3. Zarządzenie Burmistrza Świebodzina o zwołaniu Zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania.

4. Porządek obrad Zebrania w sprawie wyborów powinien zawierać w szczególności:

a) powołanie komisji skrutacyjnej,

b) zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,

c) przeprowadzenie tajnego głosowania,

d) ogłoszenie wyników.

§ 17. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/20 uprawnionych zgodnie z paragrafem 10 ust. 2 mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej obecności liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu, po odczekaniu 15 minut.

3. Na Zebraniu, na którym prowadzone są wybory obowiązuje lista obecności podpisana przez uczestników Zebrania uprawnionych do głosowania.

§ 18. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.

3. Głosowanie na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej może przeprowadzać ta sama komisja skrutacyjna jeżeli osoby wchodzące w skład komisji nie kandydują na funkcję Sołtysa i członka Rady Sołeckiej.

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów,

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

3) przygotowanie kart do głosowania,

4) przeprowadzenie głosowania,

5) ustalenie wyników głosowania,

6) sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów oraz jego ogłoszenie.

5. Komisja Skrutacyjna rozdaje karty do głosowania na podstawie listy obecności. W przypadku kiedy liczba osób uprawnionych do głosowania jest większa niż 20, komisja wydaje karty do głosowania po odczytaniu nazwiska osoby z listy obecności i potwierdzeniu odbioru karty na liście obecności przez uprawnionego.

§ 19. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych mieszkańców.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowania dla dokonania wyboru Sołtysa.

3. W drugiej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Rady Sołeckiej.

4. Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej. Na karcie do głosowania uprawniony uczestnik Zebrania wpisuje imię i nazwisko wybranego przez siebie kandydata na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

5. Karty nieważne to karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem i karty, na których wpisano nazwiska większej liczby kandydatów niż miejsc do obsadzenia.

6. Sołtysem zostaje wybrana osoba, ktora uzyskała największą liczbę ważnie oddanych głosów uprawnionych do głosowania.

7. W przypadku nierozstrzygnięcia wyboru Sołtysa, przeprowadza się ponowne głosowanie spośród kandydatów, którzy otrzymali jednakową liczbę głosów.

8. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów, Zebranie wyborcze przeprowadza się ponownie po 14 dniach.

9. Za wybranych kandydatów na członków Rady Sołeckiej uważa się tych, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku nierozstrzygnięcia wyboru członków Rady Sołeckiej przeprowadza się ponownie głosowanie spośród kandydatów, którzy otrzymali jednakową liczbę głosów. Jeżeli nie wybrano członków Rady Sołeckiej przeprowadza się ponowne wybory całej Rady Sołeckiej, albo wybory uzupełniające, na zasadach określonych w paragrafie 19.

Rozdział 5.
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

§ 20. 1. Mandat Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji z mandatu.

2. W wypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Świebodzina zwołuje Zebranie.

3. Zebranie w celu uzupełnienia składu Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w terminie 1 miesiąca od dnia wygaśnięcia mandatu.

4. Przepisy o trybie wyboru członka Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci Sołtysa, Burmistrz Świebodzina zwołuje w okresie 6 miesięcy Zebranie dla wyboru nowego Sołtysa. Przepisy o trybie wyboru Sołtysa stosuje się odpowiednio.

6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.

§ 21. 1. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję Zebrania.

2. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1 zwołuje Burmistrz Świebodzina z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek co najmniej 1/10 stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 22. 1. Rozpoznaniu przez Zebranie podlegają wnioski:

1) stawiające osobom wymienionym w paragrafie 21 ust. 1 zarzuty;

a) nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,

b) nie respektowania uchwał Zebrania.

2) wskazujące na dopuszczenia się osób objętych wnioskiem czynów dyskwalifikujących ich w opinii publicznej.

2. Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.

§ 23. 1. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowani nie stawią się na Zebranie.

2. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego.

3. Odwołanie odbywa się w takim samym trybie jak wybory.

Rozdział 6.
Protesty

§ 24. 1. W terminie 7 dni od dnia wyborów może być wniesiony protest przeciwko ważności wyborów Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej.

2. Protest może wnieść każdy uprawniony mieszkaniec Sołectwa.

3. Protest wnosi się do Burmistrza Świebodzina.

4. Wnoszący protest powinien sformułować zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których się opiera.

5. Protest rozstrzyga Burmistrz Świebodzina w terminie 7 dni od dnia złożenia protestu. W razie uwzględnienia protestu Burmistrz Świebodzina unieważnia wybory w całości lub w części.

6. Rozstrzygnięcie protestu Burmistrza Świebodzina jest ostateczne.

7. W przypadku stwierdzenia nieważności wyborów Burmistrz Świebodzina w ciągu 14 dni od daty unieważnienia zwołuje Zebranie w sprawie przeprowadzenia wyborów w takim zakresie w jakim uznał nieważność poprzednich wyborów.

8. Burmistrz Świebodzina oddala protest, gdy:

1) nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie Sołectwa,

2) protest został złożony po upływie terminu określonego w ust. 1.

§ 25. 1. Burmistrz Świebodzinia z urzędu sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa Burmistrz Świebodzina unieważnia wybory w części lub w całości i w ciągu 14 dni od daty ich unieważnienia zwołuje Zebranie dla przeprowadzenia wyborów w zakresie w jakim uznał ich nieważność.

Rozdział 7.
Gospodarka finansowa.

§ 26. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

2. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza corocznie Rada Miejska odrębną uchwałą.

3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa.

4. W przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego lub środków finansowych do dyspozycji sołectw w budżecie Gminy, Zebranie uchwala coroczny plan finansowo - rzeczowy. Uwzględnia on w pełni środki finansowe z budżetu gminy przekazane do dyspozycji Sołectwa.

§ 27. Sołectwo dysponuje dochodami pochodzącymi z dobrowolnych wpłat ludności i darowizn na rzecz Sołectwa.

Rozdział 8.
Nadzór nad działalnością Sołectwa.

§ 28. Nadzór wewnętrzny nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 29. 1. Nadzór nad działaniem ogranów Sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz Świebodzina.

2. Burmistrz Świebodzina na bieżąco, a Rada Miejska okresowo poprzez Komisję Rewizyjną kontroluje działalność Sołectwa.

3. Sołtys przekazuje Burmistrzowi Świebodzina uchwały, wnioski i opinie Zebrania i Rady Sołeckiej w terminie 7 dni od ich podjęcia.

4. Burmistrz Świebodzina wstrzymuje wykonanie uchwały Zebrania sprzeczne z prawem i informuje o tym Zebranie.

5. Sołtys przekazuje Skarbnikowi Gminy dokumenty finansowo- księgowe w terminie do 14 dni od ich otrzymania, natomiast dokumenty zobowiązujące do zapłaty w terminie do 3 dni od ich otrzymania.

§ 30. 1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych oraz okazania dokumentów dotyczących funkcjonowania Sołectwa, a także uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.

2. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 organy nadzoru mogą delegować swoich przedstawicieli.

§ 31. Organy nadzoru sygnalizują Sołectwu nieprawidłowości stwierdzone w ramach wykonania nadzoru wewnętrznego oraz podejmują działania przewidziane prawem w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 32. Uprawnienia organów nadzoru wewnętrznego nie naruszą obowiazujących przepisów dotyczących nadzoru nad działalnością organów samorządu gminnego.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe.

§ 33. Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej " Sołectwo Lubogóra Sołtys Gminy Świebodzin".

§ 34. Do zmiany niniejszego statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

§ 35. Spory między organami Sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego statutu rozpatruje Burmistrz Świebodzina.

§ 36. Dotychczas powołana Komisja Rewizyjna z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały ulega rozwiązaniu.

§ 37. Traci moc uchwała Nr XII/93/03 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy: sołectw i osiedli, w zakresie załącznika nr 11 - statut Sołectwa Lubogóra.

§ 38. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

§ 39. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olesiak


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostek pomocniczych określa Rada Miejska odrębnym statutem. Obowiązujący dotychczas statut sołectwa uchwalony uchwałą Nr XII/93/03 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2003 r. wymagał doprecyzowania niektórych jego postanowień, bądź uregulowania spraw do tej pory nie unormowanych w sposób wyczerpujący. Przepisy powołanego na wstępie art. 35 ustawy o samorządzie gminnym obligują do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa przed uchwaleniem przez Radę Miejską statutu jednostki pomocniczej. Rada Miejska w Świebodzinie podjęła uchwałę Nr XXIII/279/2012 z dnia 30 sieprnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw i osiedli Gminy Świebodzin ( Dz. U. W. Lub. poz. 1642), a Burmistrz Świebodzina zarządzeniem nr 16/K/2012 z dnia 27 września 2012r. wskazał tryb przeprowadzenia i terminu, do którego konsultacje winny być przeprowadzone. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 1.10.2012r. do 24.12.2012r. Treść projektu otrzymali Sołtysi wraz z zarządzeniem. Ponadto projekt statutu umieszczony był na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Mieszkańcy nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu statutu. Z uwagi na fakt, iż ustawodawca nie wymienił komisji rewizyjnej jako organu sołectwa, a jednocześnie przyjął art. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, że to rada gminy jest organem kontrolującym działalność jednostek pomocniczych gminy, należy uznać, że nie ma podstawy prawnej do powołania komisji rewizyjnej w sołectwie. Podkreślić należy, że wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy i mają charakter opiniodawczy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »