| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX.130.2013 Rady Gminy Bogdaniec

z dnia 4 marca 2013r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Bogdaniec na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu gminy Bogdaniec mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, wpisanym
do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze gminy Bogdaniec.

2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w ust. 1.

3. Dotacja może być udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obejmujące nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych,

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania
prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7 - 15,

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

§ 2. Dotacja może być udzielona osobom fizycznym lub innym podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku, wpisanego do rejestru zabytku, znajdującego się na obszarze gminy Bogdaniec, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

§ 3. 1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację wraz z następującymi załącznikami:

1) decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,

2) dokumentem potwierdzającym posiadanie tytułu prawnego do zabytku,

3) harmonogramem oraz kosztorysem przewidywanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

4) decyzją właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac
lub robót oraz projektem i pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej uchwały

§ 4. Środki finansowe na realizację powyższych zadań w danym roku budżetowym określa uchwała budżetowa.

§ 5. 1. Wnioski o dotację składa się do Wójta Gminy w terminie do 31 marca każdego roku.

2. W przypadkach szczególnych np. katastrofy, zagrożenia zabytku i innych uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć w dowolnym terminie w trakcie roku budżetowego.

§ 6. Dotację, o której mowa w niniejszej uchwale przyznaje Rada Gminy Bogdaniec
na wniosek Wójta Gminy Bogdaniec w drodze odrębnej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogdaniec.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX.130.2013
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 04.03.2013r.

……………………………...

Podmiot ubiegający się

o przyznanie dotacji

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
z budżetu Gminy Bogdaniec
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY

A. DANE O ZABYTKU:

1) NAZWA ZABYTKU:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2) DANE O ZABYTKU:

Nr w rejestrze zabytków:……………………………………………………………

Wpis dnia:……………………………………………………………………………

3) DOKŁADNY ADRES ZABYTKU LUB MIEJSCE JEGO PRZECHOWYWANIA:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

4) UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRAC LUB ROBÓT

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

B. WNIOSKODAWCA:

1) IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2) ADRES / SIEDZIBA:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3) NUMER NIP :…………………………………………………………………………

4) INNE DANE:

FORMA PRAWNA

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

NAZWA I NUMER REJESTRU

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

DATA WPISU DO REJESTRU/EWIDENCJI…………………………………………

NUMER REGON …………………………………………………………………

OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY

(zgodnie z danym rejestrowymi)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

5) NAZWA BANKU ORAZ NUMER KONTA WNIOSKODAWCY:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

C. TYTUŁ DO WŁADANIA ZABYTKIEM:

własność / użytkowanie wieczyste / dzierżawa / inne (podkreślić właściwe)

Numer księgi wieczystej………………………………………………………………

D. UZYSKANE POZWOLENIA:

1) pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót

budowlanych przy zabytku:

wydane przez …………………………………………………………………………

z dnia……………………………… numer zezwolenia ………………………....…...

2) pozwolenie na budowę:

wydane przez ………………………………………………………………………....

z dnia……………………………… numer zezwolenia………………………………

II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRACACH LUB ROBOTACH:

A. ZAKRES RZECZOWY PRAC LUB ROBÓT I JEGO CHARAKTERYSTYKA:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

B. TERMIN REALIZACJI (planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

C. PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PRAC LUB ROBÓT ORAZ ŹRÓDŁA ICH SFINANSOWANIA:

zakres rzeczowy

kwota

przewidywane koszty realizacji prac lub robót oraz źródła ich finansowania

udział w całości kosztów (w %)

ogółem

przedmiot i kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków budżetu Gminy Bogdaniec

udział środków własnych

udział środków pozyskanych z:

- budżetu państwa

- budżetów jednostek samorządu terytorialnego

- innych źródeł (należy wskazać)

-

-

III. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:

Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 3 lat z podaniem wysokości

wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie, w tym sfinansowanych ze środków publicznych:

rok

zakres wykonywanych prac

poniesione wydatki

dotacje ze środków publicznych (wysokość, źródło oraz wskazanie prac, na które zostały przeznaczone)

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:

1) decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego prace lub roboty budowlane dotyczą,

2) dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem (np. wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej),

3) decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych,

4) harmonogram oraz kosztorys wstępny lub ofertowy przewidywanych prac lub robót budowlanych, ze wskazaniem źródła finansowania - w przypadku wniosku składanego przed wykonaniem zadania,

5) kosztorys powykonawczy ze wskazaniem źródła finansowania, kopia rachunków i faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem, protokół odbioru wykonanych prac lub robót budowlanych lub obmiarem prac - w przypadku składania wniosku po wykonaniu zadania,

6) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia lub potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych,

7) informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów w zakresie objętym tym zadaniem,

8) fotograficzna dokumentacja stanu zachowania zabytku - w przypadku prac na które dotacja ma być udzielona,

9) opinia techniczna dotycząca stanu zachowania obiektu potwierdzona przez właściwego konserwatora zabytków lub osobę uprawnioną - opinia wymagana w sytuacji gdy powodem ubiegania się o udzielenie dotacji jest zły stan techniczny wymagający niezwłocznego podjęcia prac,

10) oświadczenie o pomocy de minimis (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.) - dotyczy wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą w związku z dotowanym zabytkiem.

V. PODPISY:

PODPIS WNIOSKODAWCY (osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy)

(podpis)

(pieczątka)

Data……………………………

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »