| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/29/13 Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczaną przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Żary o statusie miejskim, zwanej dalej Gminą.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela zamieszkałej nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina zapewnia świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
w następującym zakresie:

1) wyposażania nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych wymienionych w pkt 2 i 3 oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) odbioru przez przedsiębiorcę z nieruchomości każdej ilości zebranych zmieszanych odpadów komunalnych;

3) odbioru przez przedsiębiorcę z nieruchomości każdej ilości zebranych selektywnie frakcji odpadów komunalnych:

a) odpadów ulegających biodegradacji, zielonych oraz bioodpadów,

b) papieru,

c) szkła,

d) tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali;

4) odbioru przez przedsiębiorcę z nieruchomości każdej ilości wystawionych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

5) przyjmowania od właścicieli nieruchomości przez podmiot prowadzący utworzony w Gminie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK-iem, selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

a) nadwyżek nieodebranych z nieruchomości odpadów wymienionych w pkt 2, 3 i 4 w każdej ilości,
z wyłącznym ograniczeniem ilości do 0,5 m3odpadów zielonych z pielęgnacji drzew i krzewów pochodzących z jednej nieruchomości,

b) przeterminowanych leków w każdej ilości,

c) zużytych baterii i akumulatorów w każdej ilości,

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w każdej ilości,

e) chemikaliów oraz opakowań po nich w każdej ilości,

f) zużytych opon w każdej ilości,

g) odpadów budowlanych i rozbiórkowych do 3 m3rocznie z jednej nieruchomości;

6) przekazywania odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

7) administrowania gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

2. Rodzaje pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 w pkt 2 i 3 oraz sposób ich przygotowania do odbioru przez przedsiębiorcę określa Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Żary o statusie miejskim.

§ 3. 1. Usługi, o których mowa w § 2, będą świadczone w następujący sposób:

1) odbiór odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę z terenu nieruchomości będzie odbywał się zgodnie
z harmonogramem, od poniedziałku do piątku w godzinach od 600do 2200, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, z częstotliwością:

a) w zabudowie jednorodzinnej:

- odpady zmieszane przy nieselektywnej zbiórce powinny być odbierane nie rzadziej niż raz w tygodniu,
a przy selektywnej zbiórce - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,

- odpady ulegające biodegradacji, zielone oraz bioodpady powinny być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz nie rzadziej niż raz na miesiąc poza tym okresem,

- odpady selektywnie zebrane - papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale - powinny być odbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe - raz w kwartale;

b) w zabudowie wielorodzinnej:

- odpady zmieszane przy nieselektywnej zbiórce powinny być odbierane nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu,
a przy selektywnej zbiórce - nie rzadziej niż raz w tygodniu,

- odpady ulegające biodegradacji, zielone oraz bioodpady powinny być odbierane nie rzadziej niż raz
w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 31 października i nie rzadziej niż raz w miesiącu poza tym okresem,

- odpady selektywnie zebrane - papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale - powinny być odbierane nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe - raz w kwartale;

2) przyjmowanie w PSZOK-u selektywnie zebranych odpadów komunalnych będzie odbywać się na bieżąco
w terminach ustalonych w odrębnym regulaminie działania Punktu;

3) w ramach administrowania systemem gospodarki odpadami Gmina zgromadzi dane analityczne do weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Harmonogram odbioru poszczególnych odpadów komunalnych, w uzgodnieniu z Gminą, opracuje przedsiębiorca odbierający odpady oraz powiadomi właścicieli o ustalonych terminach oraz ponadto zostaną podane do wiadomości właścicieli nieruchomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Gminy, na miejskich tablicach ogłoszeń oraz w lokalnych mediach.

§ 4. 1. Ustala się, że w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczaną przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości, Gmina organizuje PSZOK.

2. Informację o danych firmowych podmiotu prowadzącego PSZOK oraz jego lokalizacji Gmina podaje do publicznej wiadomości w sposób przewidziany w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

3. PSZOK przyjmie od właścicieli zamieszkałych nieruchomości nieodpłatnie powstałe nadwyżki odpadów zmieszanych oraz nadwyżki odpadów selektywnie zebranych, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3, które okresowo nie zmieszczą się w pojemnikach lub workach.

4. PSZOK przyjmie nieodpłatnie meble i inne odpady wielkogabarytowe nie zebrane z nieruchomości przez przedsiębiorcę oraz przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny oraz opony, przy czym sposoby ich zagospodarowania określone w przepisach odrębnych powinny mieć pierwszeństwo przed umieszczeniem w PSZOK-u.

5. Przy przyjęciu do PSZOK-u:

1) odpadów rozbiórkowych i budowlanych z zamieszkałych nieruchomości wymagane będzie wydzielenie
z gruzu budowlanego: tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych,

2) odpadów zielonych z pielęgnacji drzew i krzewów na zamieszkałych nieruchomościach, wymagane będzie by odpady były rozdrobnione.

6. Odpady do PSZOK-u właściciele nieruchomości dostarczają własnym transportem.

7. Operator PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że powstały one na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy.

8. Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK-u zostaną określone w akcie o jego utworzeniu i podane do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIII/138/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lubus. 2013.158).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Stanisław Krasko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »