| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/148/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie zmiany do uchwały nr XXV/153/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm), w związku z art.30, ust. 6 i art. 54 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. z 2006 r.Dz.U. Nr 97, poz. 674 z póź.zm.) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami) uchwala się :

§ 1. W uchwale nr XXV/153/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie § 7 otrzymuje brzmienie :

§ 7. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze lub inne stanowisko funkcyjne, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:


Lp.


Stanowisko

Stawka dodatku funkcyjnego
( % stawki wynagrodzenia
zasadniczego)

1.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
a/ dyrektor Zespołu
- do 10 oddziałów
- od 10 do 15 oddziałów
- powyżej 15 oddziałów
b/ wicedyrektor
c/ opiekun stażuod 15 % do 40 %
od 15 % do 45 %
od 15 % do 55 %
od 15 % do 30 %
w wys. 3 %

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań:

- wychowawcy oddziału w przedszkolu - 90 zł miesięcznie

- wychowawca klasy: a/ do 20 uczniów - 80 zł miesięcznie, b/ od 20 uczniów - 100 zł miesięcznie,

3. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również innej osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie osoby dotychczas pełniącej funkcję jeśli jej nieobecność w pracy przekracza 3 miesiące.

4. Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek tylko za jeden oddział (grupę) niezależnie od liczby oddziałów (grup), w których prowadzą zajęcia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Irena Lech

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »