| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr ROŚ.031.1.2013 Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Brody przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku

zawarte pomiędzy Gminą Żary o statusie miejskim z siedzibą w Żarach przy ul. Rynek 1 - 5, reprezentowaną przez Wacława Maciuszonka - Burmistrza Miasta Żary, przy kontrasygnacie działającej z upoważnienia skarbnika gminy Bożeny Krajnik - naczelnika wydziału budżetowo - księgowego, zwaną dalej Gminą Przyjmującą a Gminą Brody, reprezentowaną przez Ryszarda Kowalczuka - Wójta Gminy Brody, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Beaty Jałocha, zwaną dalej Gminą Przekazującą
w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Brody przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku

Na podstawieUchwały Nr XXII/116/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 15 listopada 2012 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z samorządami innych gmin w zakresie zapewnianie miejsca i opieki bezdomnym psom w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Żarach przy ul. Żurawiej 32 i Uchwały Nr XXII/162/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Żary o statusie miejskim w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapanym na terenie Gminy Brody, zostaje zawarte porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie zasad i warunków przyjmowania oraz utrzymywania bezdomnych psów z terenu Gminy Brody w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Żarach przy ul. Żurawiej 32, zwanym dalej Schroniskiem.

2. Gmina Przyjmująca w ramach porozumienia zobowiązuje się do postępowania
z bezdomnymi psami w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 103, poz. 1002 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 2. 1. Gmina Przyjmująca zobowiązuje się w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia przyjąć i utrzymać w schronisku nie więcej niż 5 psów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku wolnych miejsc w Schronisku istnieje możliwość przyjęcia dodatkowych psów ponad limit określony w ust. 1.

3. Przez utrzymanie psa rozumie się zapewnienie odpowiedniego miejsca, wyżywienie, konieczną opiekę weterynaryjną (dezynsekcja, odrobaczanie, szczepienie przeciwko wściekliźnie i innym chorobom wirusowym, sterylizacja lub kastracja, niezbędne leczenie), wszczepienie mikroczipa, poszukiwanie właścicieli oraz koszty przechowywania i utylizacji zwłok psów, które padły lub zostały uśpione w czasie trwania porozumienia.

4. Zwierzęta będą dowożone do Schroniska we własnym zakresie przez Gminę Przekazującą i przekazywane pracownikom Administratora Schroniska przez osobę posiadającą stosowne upoważnienie Wójta Gminy Brody, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Istnieje możliwość zgłoszenia Administratorowi schroniska konieczności transportu psa z terenu Gminy Przekazującej do schroniska pod warunkiem, iż powrót z psem do Schroniska nastąpi do godziny 14.00.

6. Gmina Przekazująca wyraża zgodę na zwrócenie psów właścicielom, na ich adopcję przez nowych właścicieli oraz na ich leczenie, łącznie z wykonaniem niezbędnych zbiegów weterynaryjnych.

7. Jeżeli w trakcie trwania porozumienia zwierzęta pochodzące od Gminy Przekazującej zostaną zwrócone właścicielom, oddane do adopcji, padną lub zostaną uśpione, Gmina Przekazująca może umieścić w Schronisku kolejne zwierzęta, do wysokości limitu ustalonego w ust. 1.

§ 3. W imieniu Gminy Przyjmującej zadania, o których mowa w § 2, realizowane będą przez Administratora Schroniska, którym jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
z siedzibą w Żarach przy ul. Zakopiańskiej 7.

§ 4. 1. Gmina Przekazująca, na podstawie noty księgowej wystawionej przez Gminę Przyjmującą, zobowiązuje się do zapłaty kosztów za świadczone usługi wymienione w § 2 według stawek określonych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Żary w sprawie ustalenia cennika usług oraz stawek opłat za adopcję zwierząt oraz opłat związanych z pobytem zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Żurawiej 32 w Żarach. Normatywna treść Zarządzenia dotycząca cennika i stawek opłat dla gmin stanowi integralną część Porozumienia jako załącznik.

2. Gmina Przekazująca zobowiązuje się do wniesienia jednorazowej stałej opłaty za gotowość przyjęcia psów do schroniska w wysokości określonej w Zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, na rachunek bankowy Gminy Żary o statusie miejskim Bank Zachodni WBK S.A. O/Żary Nr 91 1090 2561 0000 0006 4200 0089 w ciągu 14 dni od dnia podpisania niniejszego porozumienia, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2.

3. Rozliczenie kosztów przyjęcia i utrzymania psów z terenu Gminy Przekazującej sporządzi dla Gminy Przyjmującej Administrator Schroniska z częstotliwością raz na miesiąc.

4. Gmina Przekazująca będzie regulować należność za świadczone usługi, w terminie
14 dni od dnia otrzymania noty księgowej, sporządzonej przez Gminę Przyjmującą na podstawie rozliczenia, o którym mowa w ust. 3, na rachunek bankowy podany w ust. 2.

5. Od nieterminowych wpłat należności naliczone zostaną odsetki ustawowe.

§ 5. 1. W przypadku nieuregulowania przez Gminę Przekazującą wpłat należności określonych w § 4 ust. 2 i ust. 4 w terminie 30 dni od dnia ich wymagalności, Gmina Przyjmująca ma prawo wypowiedzieć porozumienie w trybie natychmiastowym.

2. Gmina Przekazująca zobowiązuje się do odebrania na własny koszt w terminie 30 dni od ostatniego dnia obowiązywania Porozumienia wszystkich psów przekazanych do Schroniska.

3. Gmina Przekazująca zapłaci Gminie Przyjmującej karę umowną za spóźnienie
w wykonaniu obowiązku wynikającego z ust. 2.

4. Wysokość kary wynosi 2% za każdy dzień zwłoki, liczonej od 20% kwoty określonej w § 4 ust. 2 niniejszego porozumienia, za każdego nieodebranego psa.

5. Oprócz kary umownej Gmina Przekazująca ma obowiązek pokrycia kosztów utrzymania każdego psa za okres do dnia jego odbioru, adopcji lub padnięcia.

6. Gmina Przyjmująca ma prawo dochodzenia na ogólnych zasadach odszkodowania jeżeli kara nie pokryje realnie poniesionych kosztów utrzymania psów przez Gminę Przyjmującą.

§ 6. Środki pochodzące z odpłatnej adopcji psów stanowią dochód Gminy Przyjmującej, która finansuje utrzymanie Schroniska.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Każda ze stron Porozumienia ma prawo wypowiedzenia Porozumienia za miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, przy czym wniesione opłaty stałe,
o których mowa w § 4 ust. 2, nie podlegają zwrotowi Gminie Przekazującej gdy będzie stroną wypowiadającą.

3. W przypadku zmiany w trakcie trwania Porozumienia Zarządzenia, o którym mowa
w § 4 ust. 1, Gmina Przekazująca ma prawo wypowiedzieć Porozumienie w trybie natychmiastowym. Jeżeli Gmina Przekazująca nie skorzysta z tego uprawnienia, nowy cennik i stawki opłat będą obowiązywać od dnia wejścia w życie Zarządzenia, bez konieczności zawierania aneksu do Porozumienia.

§ 8. 1. Niniejsze Porozumienie zawarte jest na okres 1. roku od daty podpisania Porozumienia.

2. Przepisy § 5 od ust. 2 do ust. 6 mają zastosowanie do uprawnień i obowiązków stron po upływie terminu obowiązywania Porozumienie, gdy strony nie podpiszą Porozumienia na kolejny rok.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 10. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Gmina Przekazująca

Gmina Przyjmująca

Wójt


Ryszard Kowalczuk


Skarbnik Gminy


Beata Jałocha

Burmistrz


Wacław Maciuszonek

z up. Skarbnika Gminy

Naczelnik Wydziału Budżetowo-Księgowego


Bożena Krajnik


Załącznik Nr 1 do Porozumienia międzygminnego Nr ROŚ.031.1.2013
z dnia 1 lutego 2013 r.

CENNIK USŁUG ORAZ STAWEK OPŁAT ZA ADOPCJĘ ZWIERZĄT ORAZ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z POBYTEM ZWIERZĄT W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT PRZY UL. ŻURAWIEJ 32 W ŻARACH

Lp.

Rodzaj usługi

Cena netto *

Opłaty za adopcję zwierząt

1.

Szczenięta powyżej 8 tygodni do 6 miesięcy

33 zł

2.

Psy mieszańce od 6 miesięcy do 6 lat

45 zł

3.

Psy mieszańce powyżej 6 lat

bez opłat

4.

Psy rasowe i w typie rasy

68 zł

Opłaty za psy zagubione oraz oddawane przez właściciela

5.

Za wyłapanie i doprowadzenie zagubionego psa do Schroniska

41 zł

6.

Za każdy dzień pobytu zagubionego psa w Schronisku

16 zł

7.

Jednorazowa opłata za oddanie psa do Schroniska

488 zł

Opłaty związane z Hotelem dla psów

8.

Za jedną dobę pobytu małego psa

20 zł

9.

Za jedną dobę pobytu dużego psa

28 zł

10.

Koszty ewentualnego leczenia psa

według faktycznie poniesionych kosztów udokumentowanych fakturami

11.

Dowóz psa do Hotelu z terenu miasta Żary

41 zł

Opłaty za wykonywanie usług dla innych gmin

12.

Jednorazowa stała opłata za gotowość przyjęcia psów do schroniska, płatna przy zawarciu umowy (dotyczy limitu 5 psów w okresie trwania umowy)

5.000 zł

13.

Jednorazowa opłata za przyjęcie do schroniska jednego psa ponad limit określony w pozycji nr 12 w okresie trwania umowy

1.000 zł

14.

Koszt przyjęcia jednego psa (badanie lekarskie, szczepienie przeciw wściekliźnie, wszczepienie identyfikatora)

50 zł

15.

Za jedną dobę pobytu psa

13 zł

16.

Koszty ewentualnego leczenia oraz koniecznych zabiegów weterynaryjnych (w tym: kastracja, sterylizacja, usypianie ślepych miotów)

według faktycznie poniesionych kosztów udokumentowanych fakturami

17.

Za transport psów z terenu innych gmin do Schroniska

1,50 zł/km

18.

Za utylizację zwłok zwierzęcych padłych lub uśpionych w okresie trwania umowy

50 zł/szt

19.

Za 1 dobę przechowania zwłok zwierzęcych padłych lub uśpionych w okresie trwania umowy do czasu ich utylizacji

3,50 zł

*Do cen dolicza się należny podatek VAT

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »