| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/175/13 Rady Powiatu Słubickiego

z dnia 21 lutego 2013r.

o zmianie uchwały Nr XXVII/166/12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 - 2, art 235 ust 1, art. 236 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/166/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1- Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. W wyniku dokonanych zmian:

1) plan dochodów budżetu wynosi 42.482.790 zł,

2) plan dochodów bieżących 38.385.790 zł,

3) plan dochodów majątkowych 4.097.000 zł,

4) plan wydatków wynosi 40.799.190 zł,

5) plan wydatków bieżących 37.691.790 zł,

6) plan wydatków majątkowych 3.107.400 zł,

7) plan rozchodów budżetu wynosi 1.683.600 zł,

8) razem 42.482.790 zł,

9) nadwyżka budżetu wynosi 1.683.600 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady


Kazimiera Jakubowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/175/13
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 21 lutego 2013 r.

Dochody budżetu Powiatu Słubickiego 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

780 400,00

0,00

780 400,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

780 400,00

0,00

780 400,00

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

200 000,00

0,00

200 000,00

6430

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

515 400,00

0,00

515 400,00

801

Oświata i wychowanie

1 252 428,00

2 790,00

1 255 218,00

80195

Pozostała działalność

237 935,00

2 790,00

240 725,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

228 072,00

1,00

228 073,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

9 863,00

2 789,00

12 652,00

852

Pomoc społeczna

799 300,00

0,00

799 300,00

85203

Ośrodki wsparcia

260 200,00

0,00

260 200,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

160,00

0,00

160,00

Razem:

42 480 000,00

2 790,00

42 482 790,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/175/13
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 21 lutego 2013 r.

Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

8 040 700,00

- 110 827,00

7 929 873,00

75020

Starostwa powiatowe

5 071 400,00

- 110 827,00

4 960 573,00

4300

Zakup usług pozostałych

600 000,00

- 110 827,00

489 173,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 143 000,00

1 000,00

3 144 000,00

75405

Komendy powiatowe Policji

15 000,00

1 000,00

16 000,00

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

15 000,00

1 000,00

16 000,00

801

Oświata i wychowanie

10 329 228,00

112 617,00

10 441 845,00

80130

Szkoły zawodowe

6 605 293,00

23 167,00

6 628 460,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

15 257,00

3 011,00

18 268,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

13 049,00

19 473,00

32 522,00

4307

Zakup usług pozostałych

237 487,00

683,00

238 170,00

80195

Pozostała działalność

305 635,00

89 450,00

395 085,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

147 457,00

- 30 567,00

116 890,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

5 740,00

- 810,00

4 930,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

16 612,00

- 721,00

15 891,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

2 289,00

- 20,00

2 269,00

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

6 196,00

19 942,00

26 138,00

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

304,00

528,00

832,00

4287

Zakup usług zdrowotnych

0,00

1 559,00

1 559,00

4289

Zakup usług zdrowotnych

0,00

41,00

41,00

4307

Zakup usług pozostałych

57 807,00

94 337,00

152 144,00

4309

Zakup usług pozostałych

1 530,00

2 511,00

4 041,00

4367

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

0,00

1 120,00

1 120,00

4369

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

0,00

30,00

30,00

4437

Różne opłaty i składki

0,00

1 461,00

1 461,00

4439

Różne opłaty i składki

0,00

39,00

39,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 000 300,00

0,00

2 000 300,00

85395

Pozostała działalność

400 985,00

0,00

400 985,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

6 650,00

- 2,00

6 648,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

350,00

2,00

352,00

4307

Zakup usług pozostałych

171 648,00

- 1,00

171 647,00

4309

Zakup usług pozostałych

9 077,00

1,00

9 078,00

Razem:

40 796 400,00

2 790,00

40 799 190,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »