| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII.172.2013 Rady Gminy Kolsko

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych stanowiących własność Gminy Kolsko nie będących w zarządzie Zespołów Edukacyjnych

Na podstawie art.40 ust.2 pkt.4, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z gminnych boisk sportowych stanowiących własność Gminy Kolsko nie będących w zarządzie Zespołów Edukacyjnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Kolsko Nr XXVI.171.2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych stanowiących własność Gminy Kolsko nie będących w zarządzie Zespołów Edukacyjnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady


Agnieszka Liśkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr XXVII.172.2013
Rady Gminy Kolsko
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Regulamin korzystania z gminnych boisk sportowych.

§ 1. 1. Niniejszy regulamin dotyczy gminnych boisk sportowych nie będących w zarządzie Zespołów Edukacyjnych.

2. Teren boiska sportowego jest miejscem służącym organizowaniu zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekeacyjnych, kulturalnych i oświatowych oraz innych imprez za zgodą właściciela.

3. Właścicielem gminnych boisk sportowych jest Gmina Kolsko.

4. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie boiska sportowego tylko pod opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów).

5. Korzystający z boiska są zobowiązani do zachowania porządku i czystości na terenie obiektu.

§ 2. 1. Z urządzeń sportowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników należy przestrzegać następujących reguł:

1) zabrania się wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń sportowych, szczególnie dotyczy to bramek, piłkochwytów, ogrodzenia,

2) zabrania się stawiania jakichkolwiek przedmiotów na ruchomych częściach urządzeń,

3) korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Przed skorzystaniem z urządzeń znajdujących się na boisku sportowym, należy sprawdzić stan nawierzchni oraz czy wszystkie urządzenia są sprawne i nieuszkodzone.

3. Zabrania się korzystania z uszkodzonego sprzętu.

§ 3. Na terenie boiska zabrania się:

1) niszczenia płyty boiska, urządzeń sportowych, ławek, itp.,

2) wprowadzania psów i innych zwierząt,

3) jazdy na rowerze, motocyklu, skuterze,quadzie, itp.,

4) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,

5) zakłócania spokoju i porządku publicznego,

6) postępowania zagrażającego bezpieczeństwu innych użytkowników,

7) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,

8) spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

§ 4. W zakresie wymogów o których stanowi §3, właściciel boisk lub osoba przez niego upoważniona może:

1) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie.

§ 5. Wszelkie zauważone uszkodzenia i zniszczenia urządzeń, budynków i zieleni należy zgłaszać do Urzędu Gminy Kolsko.

§ 6. Boiska sportowe przy ulicy Sportowej w Kolsku i przy ulicy Leśnej w Konotopie, mogą być udostępniane nieodpłatnie w celu:

1) zorganizowania imprez i spotkań nie mających charakteru dochodowego przez jednostki organizacyjne Gminy Kolsko, stowarzyszenia posiadające siedzibę na terenie Gminy Kolsko, organy sołectw, które działają na rzecz społeczności lokalnej,

2) zorganizowania imprez i spotkań mających charakter dochodowy przez gminne jednostki organizacyjne Gminy Kolsko, stowarzyszenia mające siedzibę na terenie Gminy Kolsko, organy sołectw z których dochód przeznaczony będzie na ich działalnośc statutową pod warunkiem poniesienia przez organizatora kosztów zużycia poszczególnych mediów.

§ 7. Korzystanie z boiska sportowego przy ulicy Leśnej w Konotopie celem rozgrywania meczów piłkarskich w ramach rozgrywek lokalnych jest odpłatny.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Kolsko do ustalenia maksymalnych stawek za najem boiska do celów określonych w § 7.

§ 9. Środki uzyskane z wynajęcia boiska, stanowią dochód Gminy Kolsko.


Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Kolsko Nr XXVII.172.2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu korzystania z boisk sportowych, stanowiących własność Gminy Kolsko nie będących w zarządzie Zespołów Edukacyjnych.

Zgodnie z art.40 ust.2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym, określenie zasad oraz trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należy do kompetencji organu stanowiącego gminy, czyli Rady Gminy.

Niniejsza uchwała ma zastosowanie do dwóćh funkcjonujących na terenie Gminy boisk sportowych tj. przy ulicy Leśnej w Konotopie i przy ulicy Sportowej w Kolsku.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »