| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/241/13 Rady Miejskiej w Sławie

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sława

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z póź. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli

u c h w a l a s i ę
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY
SŁAWA

Dział I.
POSTĘPOWANIE Z ODPADMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SŁAWA

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej "Regulaminem", ustala szczegółowe wymagania dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi na terenie gminy - uczestnika Związku Międzygminnego "EKO PRZYSZŁOŚĆ" w Nowej Soli, w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 pkt. 1a, pkt. 2-5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, służące osiąganiu celów gospodarowania odpadami ustanowionych w obowiązujących przepisach i planach gospodarki odpadami.

2. Pozostałe wymagania związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy uczestnika Związku Międzygminnego "EKO PRZYSZŁOŚĆ" w Nowej Soli ustalają przepisy odrębne określone w Dziale II niniejszego Regulaminu.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Związku - należy przez to rozumieć Związek Międzygminny "EKO PRZYSZŁOŚĆ" z siedzibą w Nowej Soli.

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21);

3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.);

4) niesegregowanych odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady komunalne zmieszane, niezebrane w sposób selektywny;

5) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach;

6) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć punkty
w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód, odbierające wyselekcjonowane odpady sprzed domów;

7) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę w rozumieniu § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

8) zabudowie zagrodowej - należy przez to rozumieć zabudowę w rozumieniu § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn.zm.);

9) budynku użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek w rozumieniu § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

10) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 3 ust. 4 ustawy o odpadach;

11) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć odpady opakowaniowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63 poz. 638 z późn. zm.);

12) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.10 ustawy o odpadach; ;

13) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt. 4 ustawy;

14) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to rozumieć odpady powstałe ze sprzętu wymienionego w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1495 z późn. zm.),pochodzące z gospodarstw domowych, a także z innych źródeł, o ile ze względu na charakter i ilość są podobne do odpadów o charakterze zużytego sprzętu pochodzących z gospodarstw domowych;

15) operatorze/przedsiębiorcy- należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

16) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy, dostarczany przez Związek bądź operatora/przedsiębiorcę oraz uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" wydanej na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy.

Rozdział 2.
Obowiązki właścicieli nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) niesegregowanych odpadów komunalnych z zastrzeżeniem pkt 2-11,

2) przeterminowanych leków i chemikaliów,

3) zużytych baterii i akumulatorów,

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

7) zużytych opon,

8) papieru i tektury,

9) szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego;

10) tworzywa sztucznego, opakowań wielomateriałowych i metali,

11) odpadów zielonych i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.

§ 4. Wprowadza się wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące obowiązek wyposażenia nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale III, pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przez operatora/przedsiębiorcę.

§ 5. Wprowadza się obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie, polegający na:

1) prowadzeniu selektywnego zbierania i przekazywaniu operatorowi/przedsiębiorcy odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu;

2) zbieraniu odpadów nie podlegających selektywnemu zbieraniu do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości, w sposób określony w Rozdziale III niniejszego Regulaminu;

3) przekazywaniu odpadów zebranych selektywnie do najbliższego punktu selektywnego zbierania odpadów w przypadkach, gdy ich przekazanie w terminie wyznaczonym harmonogramem jest niemożliwe.

§ 6. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) prowadzenie selektywnego zbierania w pojemnikach i workach następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), tworzywa sztucznego i metalu (w tym opakowań wielomateriałowych), szkła i odpadów opakowaniowych we wszystkich rodzajach zabudowy.

2) prowadzenie selektywnego zbierania w pojemnikach odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji we wszystkich rodzajach zabudowy. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych warunkami logistycznymi uniemożliwiającymi odbiór pojemników, dopuszcza się zastosowanie worków.

3) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów zielonych w workach o pojemności 120 l,.

4) zielone odpady o dużych parametrach muszą być przygotowane do odbioru w wiązkach. Do wiązania nie używa się drutu lub grubych sznurów z tworzywa sztucznego, lecz sznurek lub linkę plecioną z juty lub innych włókien naturalnych. Odpady gałęzie muszą być krótsze niż 1,70 m, a ich średnica nie może przekraczać 12 cm. Zielone odpady o dużych parametrach muszą być przygotowane do odbioru w wiązkach. Waga 1 pakietu nie może przekroczyć 50 kg.

5) prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy i wszystkich rodzajach nieruchomości z tym, że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej roczny okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu; pozostali właściciele nieruchomości przekazują operatorowi/przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji.

6) właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę bioodpadów do własnego kompostownika, ma obowiązek podpisać zobowiązanie, że będzie realizował obowiązek w sposób zgodny z zasadami oraz wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał do wykorzystania operatorowi/przedsiębiorcy.

7) odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew nie mogą być kompostowane w przydomowym kompostowniku, należy je przekazać operatorowi/przedsiębiorcy w sposób taki jak opisano w pkt.4, odpady nie spełniające tego kryterium właściciel nieruchomości ma obowiązek dostarczyć do najbliższego punktu selektywnej zbiórki.

8) z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy odkręcić zakrętki; zakrętki można ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość.

9) opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka, bądź pojemnika.

10) worki z selektywnie zebranymi odpadami przekazywane operatorowi/przedsiębiorcy winny być szczelnie zamknięte.

11) na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez operatora/przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić zebrane odpady przed wejście na teren nieruchomości, lub pozostawić otwartym ogrodzone miejsce, jeżeli w nim są gromadzone odpady, dostępne z ulicy.

12) na obszarach zabudowy śródmiejskiej i wielolokalowej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez operatora/przedsiębiorcę z zabezpieczonych pomieszczeń lub przeznaczonych na ten cel miejsc zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków; dysponujący lokalem mają obowiązek systematycznie udostępniać wejście operatorowi, który odbiera odpady.

13) przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach w aptekach, które przystąpiły do ich zbiórki na podstawie zawartego porozumienia ze Związkiem.

14) meble i inne odpady wielkogabarytowe wystawiane są bez umieszczania ich w workach; pozostałe odpady tj. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach należy wkładać do przeźroczystych worków, tak by możliwa była identyfikacja ich zawartości.

15) odpady z grupy wymienionej w pkt 14 należy gromadzić, a także przygotować do odbioru, w taki sposób aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.

16) w przypadku gdy odpady budowlane i rozbiórkowe, dla ich przekazania muszą zostać załadowane do większego pojemnika, właściciel nieruchomości/dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u operatora/przedsiębiorcy.

17) wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebrane, których przekazanie operatorowi/przedsiębiorcy w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe, należy przekazać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.

18) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady należy dowieźć własnym transportem; informacje dotyczące lokalizacji dostępne są na stronie internetowejwww.eko-przyszlosc.pl .

§ 7. Ustala się następującą częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) Właściciel nieruchomości zamieszkałej w zabudowie wielolokalowej zobowiązany jest pozbywać się zmieszanych odpadów komunalnych oraz ulegających biodegradacji nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.

2) Właściciel nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej zobowiązany jest pozbywać się zmieszanych odpadów komunalnych i ulegających biodegradacji nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.

3) Pozbywanie się następujących frakcji odpadów selektywnie zbieranych: papieru, tworzyw sztucznych i metali, szkła przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odbywać się będzie nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, a od właściciela zamieszkałej nieruchomości w zabudowie wielolokalowej nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.

4) Pozbywanie się przez właściciela niezamieszkałej nieruchomości odpadów, w której prowadzona jest działalność gastronomiczna, bądź na której całodobowo przebywają mieszkańcy, z wyłączeniem domów letniskowych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, odbywać się będzie w sposób określony dla właściciela zamieszkałej nieruchomości w zabudowie wielolokalowej wymienionego pkt. 1,3.

5) Pozbywanie się przez właściciela niezamieszkałej nieruchomości odpadów z zastrzeżeniem pkt. 4, odbywać się będzie w sposób określony dla właściciela zamieszkałej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, wymieniony pkt. 2,3.

6) Pozbywanie się przez właściciela nieruchomości selektywnie zbieranych frakcji odpadów wymienionych w § 6 pkt. 14 niniejszego Regulaminu odbywać się będzie nie rzadziej niż dwa razy w roku.

7) Właściciele domków letniskowych w zabudowie jednorodzinnej w sezonie letnim, tj. od 01 maja do 30 września są zobowiązani do pozbywania się odpadów komunalnych zgodniez pkt. 5.

§ 8. Ustala się następujące zasady pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: właściciele pojazdów mechanicznych parkujących na drodze dojazdowej do nieruchomości, w wyznaczonym harmonogramem dniu odbioru odpadów mają obowiązek usunąć lub przestawić je w taki sposób by nie utrudniać przejazdu i ładowania zawartości pojemników lub worków na samochód operatora/przedsiębiorcy.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 9. Określa się rodzaje i minimalną wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki muszą:

a) spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005r. Nr 219 poz. 1858);

b) wyglądać estetycznie, być trwale zamykane i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu ze słownym oznaczeniem właściwych odpadów; c ) być poddawane obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy oraz w miarę potrzeb poddawane naprawie lub konserwacji;

2) Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

a) pojemniki na odpady o pojemności 60 l;

b) pojemniki na odpady o pojemności 80 l;

c) pojemniki na odpady o pojemności 120 l;

d) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;

e) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;

f) pojemniki (typu KP 2,5 KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 2,5 m3 do 10 m3;

g) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o pojemnościach 60 l, 80 l, 120 l,240 l, 1100 l;

h) zestawy do selektywnej zbiórki odpadów ustawianych na terenach przestrzeni publicznej ich objętość od 800 l do 3600 l.

i) kontenery dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych o pojemności od 2 do 10 m3.

§ 10. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) 1 osoba - 60 l,

2) od 2 do 3 osób - 120 l;

3) od 4 do 6 osób - 240 l;

4) od 7 do 11 osób - 2 X 240 l.

5) od 12 do 15 osób -2 X 240 l i 120 l.

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości na każdy z selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 8 - 10:

1) 1 osoba - 60 l,

2) od 2 do 3 osób - 120 l;

3) od 4 do 6 osób - 240 l;

4) od 7 do 11 osób - 2 X 240 l.

5) od 12 do 15 osób -2 X 240 l i 120 l.

3. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów biodegradowalnych, o których mowa w § 3 pkt 11:

1) 1 osoba - w 60 l,

2) od 2 do 3 osób - 80 l,

3) od 4 do 6 osób - 120l,

4) od 7 do 11 osób - 240 l,

5) od 12 do 15 osób - 240 l i 60 l.

§ 11. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju zabudowie wielolokalowej, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

1) od 10 do 15 osób - 3 x 240 l,

2) od 16 do 25 osób - 1100 l,

3) od 26 do 30 osób - 1100 l i 240 l,

4) od 31 do 35 osób - 1100 l i 2 x 240 l,

5) od 36 do 40 osób - 1100 l i 3 x 240 l,

6) od 41 do 45 osób - 2 x 1100 l.

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju zabudowie wielolokalowej, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości na każdy z selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 8 - 10:

1) od 10 do 15 osób - 240 l i 120 l,

2) od 16 do 25 osób - 2 x 240 l i 120 l,

3) od 26 do 30 osób - 3 x 240 l,

4) od 31 do 35 osób - 3 x 240 l i 120 l,

5) od 36 do 40 osób - 4 x 240 l,

6) od 41 do 45 osób - 1 x 1100 l.

3. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju zabudowie wielolokalowej, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości odpadów biodegradowalnych, o których mowa w § 3 pkt 11:

1) od 10 do 15 osób - 120 l,

2) od 16 do 25 osób - 120 l i 80 l,

3) od 26 do 30 osób - 2 x 120 l,

4) od 31 do 35 osób - 2 x 120 l i 80 l,

5) od 36 do 40 osób - 240 l i 120 l,

6) od 41 do 45 osób - 2 x 240 l.

§ 12. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości z zastrzeżeniem § 13 - 17, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta :

1) od 1 do 3 osób - 60 l,

2) od 4 do 9 osób - 120 l,

3) od 10 do 20 osób - 240 l,

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości z zastrzeżeniem § 13 - 17, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości odpadów, na każdy z selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 8 - 10:

1) od 1 do 3 osób - 60 l,

2) od 4 do 9 osób - 120 l,

3) od 10 do 20 osób - 240 l,

3. Ustala się dla właścicieli nieruchomości z zastrzeżeniem § 13 - 17, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów biodegradowalnych, o których mowa w § 3 pkt 11:

1) od 1 do 3 osób - 60 l,

2) od 4 do 9 osób - 80 l,

3) od 10 do 20 osób - 120 l,

§ 13. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości w której prowadzona jest działalność gastronomiczna bądź na której całodobowo przebywają mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta :

1) od 1 do 5 osób - 120 l,

2) od 6 do 10 osób - 240 l,

3) od 11 do 20 osób - 2 x 240 l,

4) od 21 do 40 osób - 1100 l.

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości w której prowadzona jest działalność gastronomiczna, bądź na której całodobowo przebywają mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości odpadów, na każdy z selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 8 - 10:

1) od 1 do 5 osób - 80 l,

2) od 6 do 10 osób - 120 l,

3) od 11 do 20 osób - 240 l,

4) od 21 do 40 osób - 2 x 240 l.

3. Ustala się dla właścicieli nieruchomości w której prowadzona jest działalność gastronomiczna, bądź na której całodobowo przebywają mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów biodegradowalnych, o których mowa w § 3 pkt 11:

1) od 1 do 5 osób - 120 l,

2) od 6 do 10 osób - 240 l,

3) od 11 do 20 osób - 2 x 240 l,

4) od 21 do 40 osób - 4 x 240 l.

§ 14. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości użyteczności publicznej: z wyłączeniem § 15, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

1) od 1 do 15 osób - 120 l,

2) od 16 do 30 osób - 240 l.

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości użyteczności publicznej: z wyłączeniem § 15, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości odpadów, na każdy z selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 8 - 10:

1) od 1 do 15 osób - 60 l,

2) od 16 do 30 osób - 120 l.

3. Ustala się dla właścicieli nieruchomości użyteczności publicznej: z wyłączeniem § 15, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów biodegradowalnych, o których mowa w § 3 pkt 11:

1) od 1 do 15 osób - 120 l,

2) od 16 do 30 osób - 240 l.

§ 15. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

1) od 1 do 45 osób - 120 l,

2) od 46 do 90 osób - 240 l.

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości odpadów, na każdy z selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 8 - 10:

1) od 1 do 45 osób - 60 l,

2) od 46 do 90 osób - 120 l.

3. Ustala się dla właścicieli nieruchomości użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów biodegradowalnych, o których mowa w § 3 pkt 11:

1) od 1 do 45 osób - 120 l,

2) od 46 do 90 osób - 240 l.

§ 16. 1. Ustala się dla właścicieli domów letniskowych w zabudowie jednorodzinnej, w których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

1) od 1 do 5 osób - 120 l,

2) od 6 do 10 osób - 240 l,

3) od 11 do 20 osób - 2 x 240 l.

2. Ustala się dla właścicieli domów letniskowych w zabudowie jednorodzinnej, w których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości odpadów, na każdy z selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 8 - 11:

1) od 1 do 5 osób - 120 l,

2) od 6 do 10 osób - 240 l,

3) od 11 do 20 osób - 2 x 240 l.

§ 17. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości w zwartej zabudowie rodzinnych ogrodów działkowych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika 240 l. przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta nie mniej niż 24 ogrodów działkowych .

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości w zwartej zabudowie rodzinnych ogrodów działkowych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników 240 l. przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości odpadów, na każdy z selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 8 - 11 niemniej niż 24 ogrodów działkowych.

§ 18. Przepisy § 10 - 17 stosuje się odpowiednio, gdy na danej nieruchomości z pojemnika korzysta większa liczba osób niż określona w § 10 - 17.

§ 19. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, do zbierania większych aniżeli przewiduje Regulamin, ilości odpadów komunalnych, oprócz pojemników, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki.

§ 20. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne są wytwarzane zobowiązani są dostosować miesięczną pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, według określonej w § 7 pkt. 4 i 5 częstotliwości odbioru i minimalnej ilości pojemników określonej w § 12 - 18, uwzględniając następujące zasady:

1) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi niżej na zmieszane odpady komunalne- 10 l na każdego pracownika .

2) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli na zmieszane odpady komunalne - 5 l na każde dziecko i na każdego ucznia, studenta i pracownika;

3) dla lokali handlowych - 30 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik na zmieszane odpady komunalne o pojemności 120 l na lokal;

4) dla punktów handlowych poza lokalem - 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na zmieszane odpady komunalne na każdy punkt;

5) dla lokali gastronomicznych -10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej na zmieszane odpady komunalne jeden pojemnik o pojemności 120 l;

6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na zmieszane odpady komunalne;

7) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 96 l na każdego pracownika i 40 l na jedno łóżko;

8) dla rodzinnych ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 kwietnia do 30 września każdego roku, i 3 l poza tym okresem zmieszanych odpadów komunalnych;

9) dla nieruchomości zamieszkałych na stałe, położonych na terenach rekreacyjnych - przyjmuje się zasady takie jak dla zabudowy jednorodzinnej zagrodowej;

10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

§ 21. Określa się rodzaje, pojemność i wymagania worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości :

1) worki do odpadów zbieranych selektywnie oraz odpadów zmieszanych muszą spełniać następujące wymagania:

a) być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości: minimum 0,06 mm do zbiórki makulatury, tworzywa sztucznego I metali; o grubości: minimum 0,07 mm do zbiórki szkła, o grubości: minimum0,08 mm do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych i biodegradowalnych.

b) wyglądać estetycznie, być trwale i czytelnie oznakowane nazwą, numerem telefonu operatora/przedsiębiorcy oraz rodzajem odpadów jakie mają do niego być zbierane;

2) pojemność worków winna wynosić od 60L do 120 l;

3) dopuszcza się alternatywnie do pojemników określonych w § 9 pkt 2 stosowanie worków dla wszystkich zbieranych odpadów komunalnych we wszystkich rodzajach nieruchomości, w objętości wynikającej jak dla pojemników z niniejszego regulaminu.

4) na wszystkich rodzajach zabudowy:

a) szkło i opakowania szklane należy zbierać do worka koloru zielonego;

b) papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.) należy zbierać do worka koloru niebieskiego;

c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, drobny metal i opakowania z metalu należy zbierać do worka koloru żółtego;

d) odpady ulegające biodegradacji należy zbierać do worka koloru brązowego;

e) zmieszane odpady komunalne należy zbierać do worka koloru czarnego.

5) przeznaczenie worków do selektywnej zbiórki oprócz kolorów winno być opisane i oznaczone znakiem graficznym.

§ 22. Określa się pojemność pojemników od 800 l do 3600 l oraz rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego w centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami - zestawy pojemników spełniające wymogi opisane w § 9 pkt 2 lit. h) niniejszego Regulaminu, przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań, ze szkła białego i kolorowego, tworzyw sztucznych, wielomateriałowych i metali, papieru i tektury, oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisane i zawierające znak graficzny.

§ 23. Ustala się następujące standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez operatora/przedsiębiorcę:

1) pojemnik nie może być uszkodzony lub niekompletny: np. pozbawiony pokrywy;

2) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.

§ 24. Ustala się następujące zasady zachowania bezpieczeństwa podczas eksploatacji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych:

1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej;

2) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nie opakowaniowej zabrania się wrzucać:

a) opakowań zawierających np. żywność, wapno, cement,

b) kalki technicznej,

c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów;

3) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nie opakowaniowego zabrania się wrzucać:

a) ceramikę (porcelanę, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

b) lustra,

c) szklane opakowania, farmaceutyczne i chemiczne opakowania z pozostałościami zawartości,

d) szkła budowlane (szyby okienne, szkła zbrojone),

e) szyby samochodowe.

4) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i metali zabrania się wrzucać:

a) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,

b) opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,

c) opakowania po środkach chwasto i owadobójczych,

d) metale łączone z innymi materiałami, np. gumą,

e) opakowań ani materiałów innych, aniżeli opakowania wielomateriałowe, np. tetrapak.

5) do przydomowych kompostowników, pojemników, lub worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 25. Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 w gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:

1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 r.;

2) objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r.;

3) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:

a) w 2013 r. więcej niż 50%,

b) w 2020 r. więcej niż 35%. masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.;

4) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych maksymalnie do 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.;

5) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50 % ich masy do 2020 roku;

6) dopuszcza się eksploatację istniejącej stacji przeładunkowej zlokalizowanej we Wschowie, z zastrzeżeniem, że w stacji przeładunkowej nie mogą być prowadzone procesy odzysku i unieszkodliwiania zmieszanych odpadów komunalnych (inne niż czasowe magazynowanie i przeładunek). Po przeładunku, zmieszane odpady komunalne powinny trafić tylko do instalacji regionalnych, a w szczególnym przypadku do instalacji zastępczych;

7) funkcjonowanie stacji wynika z lokalnych potrzeb usprawnienia logistyki i transportu.

DZIAL II
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SŁAWA - MIASTO NIE OKREŚLONE W DZIALE I

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
oraz w miejscach publicznych

§ 26. Ustala się wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości należących do użytku publicznego:

1) Uprzątanie błota, śniegu , lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinno obywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń systematycznie w miarę występujących potrzeb.

2) Usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Po usunięciu zanieczyszczeń, dopuszcza się stosowanie piasku, który należy uprzątnąć po ustaniu przyczyny jego zastosowania.

§ 27. Ustala się zasady mycia i napraw pojazdów samochodowych poza myjniami
i warsztatami naprawczymi

1) Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami
i warsztatami naprawczymi, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

2) Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służących do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione.

3) Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na trenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2.

Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 28. Ustala się częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) Wywóz nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych powinien odbywać się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę, w terminie zabezpieczającym zbiornik przed przepełnieniem, wyciekaniem i zanieczyszczeniem środowiska, ustalonym w umowie z podmiotem uprawnionym.

2) Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.

3) Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić firmie wywozowej dostęp do urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych w sposób umożliwiający ich opróżnianie bez narażenia na szkody, ludzi, obiekty bądź pojazdy.

4) Pracownicy podmiotu uprawnionego są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu nieczystości płynnych.

5) Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego.

6) Nakazuje się oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo - hodowlanej, którą należy wykonywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1033 ze zm).

§ 29. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku w zakresie zagospodarowania nieczystości ciekłych, zabrania się:

1) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

2) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych ścieków bytowych, przez właścicieli nieruchomości;

3) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia nieczystości ciekłych
i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.

Rozdział 3.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 30. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniami lub uciążliwościami dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 31. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów:

a) zarejestrowanie poprzez zaopatrzenie w znaczek identyfikacyjny, w Urzędzie Gminy Sława, w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska lub zachipowanie psa w terminie 1 miesiąca od wejścia w posiadanie psa;

b) w odniesieniu do psów uznawanych za rasę agresywną zachipowanie psa jest obowiązkowe;

c) koszt rejestracji i wydawania znaczka identyfikacyjnego ponosi Gmina, natomiast koszty zachipowania ponosi właściciel psa;

d) wpis w rejestrze obejmuje następujące dane: imię i nazwisko właściciela, adres właściciela, numer identyfikacyjny nadany psu, imię psa oraz wiek;

e) zgłoszenie w Urzędzie Miejskim w Ref. Rolnictwa i Ochrony Środowiska, gdzie pies został zarejestrowany: zagubienie lub zniszczenie znaczka rejestracyjnego oraz utratę psa w wyniku jego śmierci, sprzedaży poza teren gminy lub innej przyczyny celem wykreślenia go z rejestru;

f) wyposażenie psa w smycz, a w przypadku psów ras uznawanych za agresywne smycz i w kaganiec;

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zieleni do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznawanych za agresywne;

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów z uwięzi na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

d) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, winny być umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

§ 32. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy ureguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej.

Rozdział 4.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 33. Ustala się wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej:

1) Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich w obrębie zabudowy szeregowej na terenie osiedli mieszkaniowych, na działkach o powierzchni poniżej 1000 m2.

2) Hodowla drobnego inwentarza i drobiu na prywatnych posesjach w obrębie osiedli o zabudowie luźnej jest dopuszczalna, pod warunkiem zachowania wymagań higieniczno-sanitarnych.

3) Zabrania się wprowadzania zwierząt gospodarskich, na wypas, wybieg na tereny przeznaczone do użytku publicznego, poza przypadkami dotyczącymi organizacji wystaw.

4) Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

a) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

b) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

c) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone
i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak również wód powierzchniowych i podziemnych,

d) przetrzymywanie i prowadzenie hodowli nie będzie powodowało uciążliwości,
w szczególności zapachowych, hałasu dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,

e) trzymania pszczół w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich,

f) ule z pszczołami ustawione w odległości 3-10 m od wskazanego wcześniej otoczenia (nie dotyczy autostrad i dróg szybkiego ruchu) były oddzielone stałą przeszkodą (parkan, mur, krzewy) o wysokości co najmniej 3 m, która spowoduje wznoszenie się wylatujących i powracających do ula pszczół nad pobliskim terenem.

5) Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich:

a) wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

b) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice, komórki, garaże, balkony,

c) na nieruchomościach wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe organy do rejestru zabytków.

Rozdział 5.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia

§ 34. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku są nieruchomości zajęte pod skoncentrowane budownictwa mieszkaniowe, związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych w momencie wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne.

§ 35. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji z zastrzeżeniem §34:

1) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca,

2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 36. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.

§ 37. Traci moc uchwała Nr XLIV/249/06 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 maja 2006 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sława.

§ 38. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »