| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Przytoczna

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Przytoczna - obręb Wierzbno

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wierzbno zwany dalej planem:

1) w obszarze wyznaczonym Uchwałą Nr VIII/39/2011 Rady Gminy Przytocznaz dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany planu w obrębie Wierzbno, według granic określonych na załączniku nr 1.

2) w zakresie ustaleń tekstu planu zawartych w treści uchwały oraz na załączniku nr 1, stanowiących rysunek planu, stwierdzając jednocześnie jego zgodność ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna.

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) załączniki nr 1 stanowiący rysunek planu w skali 1:500, obejmujący działkę nr 121/2

2) załącznik nr 2 w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu

3) załącznik nr 3 dotyczący rozstrzygnięcia sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Poszczególne tereny o różnym użytkowaniu:

1) wydziela się liniami rozgraniczenia na rysunkach planu,

2) oznacza symbolami na rysunkach i w tekście planu.

§ 3. Ustala się przeznaczenie terenu działki nr 121/2 o oznaczeniu symbolem MW w tekście planu i na rysunku planu w zakresie utrzymania istniejącej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, z towarzyszącą zabudową garażowo-gospodarczą, z prawem do rozbudowy, przebudowy i uzupełnienia zabudowy.

§ 4. W obszarze planu wg załącznika nr 1, ustala się:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w zakresie:

a) powiązania z drogą krajową nr 24 wyłącznie istniejącym zjazdem;

b) linii zabudowy i jej kształtowania wg §4, pkt 4;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu w zakresie:

a) obowiązywania przepisów §4, ust. 1 rozporządzenia nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r., w sprawie obszarów chronionego krajobrazu dotyczących obszaru "7- Gorzycko", w którym znajduje się działka nr 121/2 w obrębie Wierzbno,

b) zakazu odprowadzania ścieków sanitarnych do gruntu,

c) w przebudowie, remontach i zagospodarowaniu terenu działki należy zastosować rozwiązania techniczne i materiałowe osłaniające i ekranujące przed hałasem komunikacyjnym w ramach realizacji inwestycji;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w zakresie:

a) ochrony znalezisk stanowiących przedmioty ruchome i warstwy kulturowe o wartościach historycznych wg ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.),

b) obowiązuje nawiązanie do występujących w sąsiedztwie zabudowy odnośnie jej kształtowania;

4) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania:

a) linie zabudowy wg załącznika nr 1,

b) powierzchnia zabudowy do 30 % w stosunku do powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna minimum 25 % liczona jak uprzednio,

d) wysokości elewacji wejściowej od poziomu terenu do kalenicy, do 9,0 m,

e) ilość kondygnacji do 2, w tym wysoki dach,

f) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 35 do 45o z kalenicą równoległą lub prostopadłą do ulicy,

g) pokrycie dachowe z tradycyjnych materiałów dopasowane do spadku połaci dachowych w kolorze ceglastym,

h) ogrodzenie ażurowe, o wysokości do 2,0 m,

i) umożliwia się uzupełnienie zabudowy towarzyszącej jako wolnostojących budynków garażowo-gospodarczych lub garażowych o 1 kondygnacji z dopuszczeniem dachów płaskich, w uzgodnieniu z właścicielami działki;

5) utrzymuje się granicę działki nr 121/2 bez możliwości jej podziału;

6) w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się następujące zasady:

a) utrzymanie dojazdu z drogi krajowej o symbolu KDK , wg załącznika nr 1 istniejącym zjazdem,

b) 1,5 do 2,0 miejsc postojowych dla samochodów do 2,5 t na 1 lokal mieszkalny,

c) zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej istniejącym przyłączem,

d) odprowadzenie ścieków do istniejącego osadnika bezodpływowego, a docelowo do systemu kanalizacyjnego "Przytoczna",

e) zaopatrzenie w energię elektryczną istniejącym przyłączem,

f) zaopatrzenie w ciepło do celów bytowych i ogrzewania budynku z własnych urządzeń grzewczych.

§ 5. W obszarach objętych niniejszą zmianą planu tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Przytoczna - obręb Wierzbno zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/226/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 maja 2006 r.

§ 6. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 %:

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Barski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/179/2013
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 23 maja 2013 r.

Rysunek planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/179/2013
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 23 maja 2013 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W ustalonym terminie, wg art. 17, pkt.11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wpłynęły żadne uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 121/2, obręb Wierzbno.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/179/2013
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 23 maja 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Gminy Przytoczna ustala:

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, stanowią zgodnie z art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zadania własne gminy.

2. Uchwalenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 121/2, w obrębie Wierzbno nie spowoduje skutków finansowych odnośnie angażowania środków na realizację zadań własnych gminy w zakresie infrastruktury technicznej.


Uzasadnienie

Przedmiotowa zmiana w/w miejscowym planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodna z uchwałą o przystąpieniu Nr VIII/39/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie dla zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej terenu działki nr 121/2 w obrębie Wierzbno. Działka ta przeznaczona jest dotychczas dla usług nieuciążliwych z dopuszczeniem towarzyszącej funkcji mieszkaniowej na podstawie ustaleń i utrzymania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru w gminie Przytoczna, obręb Wierzbno zatwierdzonym uchwałą nr XLI/226/2006 z dnia 30 maja 2006 r.

W terenie tej działki znajduje się użytkowany budynek mieszkalny wielorodzinny wyposażony w towarzyszącą infrastrukturę. Zmiana planu nie spowoduje więc konieczności realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należy do zadań własnych gminy. Ustalenia dotychczas obowiązującego planu nie są zgodne ze stanem istniejącym ponieważ pomieszczenia po dawnym urzędzie pocztowym sprzedane zostały na cele mieszkalne.

Zgodnie z art. 17, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 ze zm.) przeprowadzono procedurę formalno-prawną w zakresie ogłoszeń i obwieszczeń oraz zawiadomień organów o przystąpieniu do sporządzenia planu. Uzyskano wymagane opinie i uzgodnienia oraz wyłożono projekt do publicznego wglądu o czym ogłoszono i obwieszczono.

Równolegle z w/w czynnościami przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 3, pkt 14, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Uzyskano więc uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzono w/w prognozę (uwzględniając skutki uchwalenia niniejszej zmiany planu), uzyskano wymagane uzgodnienia i opinie do prognozy oraz zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w powiązaniu z procedurą formalno-prawną przy sporządzeniu niniejszej zmiany planu (ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oraz o jej wyłożenie do publicznego wglądu). W ustawowych terminach nie płynęły żadne uwagi do zmiany planu i prognozy.

W związku z powyższym rekomenduje się niniejsze dokumenty do przyjęcia przez Radę Gminy Przytoczna.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Ekspert w dziedzinie ociepleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »