| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Przytoczna

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pózn. zm.), art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 31 lipca 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem na indywidualny rachunek bankowy właściciela nieruchomości lub rachunek bankowy Gminy Przytoczna albo w kasie Urzędu Gminy w Przytocznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXIV/159/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Barski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »