| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 315/13 Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 13 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2013 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 poz. 595), art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 1 lit. a,b,d uchwały Nr XXVII/166/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2013 rok.

uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego na 2013 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego na 2013 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale:

1) plan dochodów budżetu wynosi 44.267.915 zł,

2) plan dochodów bieżących 40.170.915 zł,

3) plan dochodów majątkowych 4.097.000 zł,

4) plan wydatków wynosi 41.961.413 zł,

5) plan wydatków bieżących 38.813.313 zł,

6) plan wydatków majątkowych 3.148.100 zł,

7) plan rozchodów budżetu wynosi 2.306.502 zł,

8) razem 44.267.915 zł,

9) nadwyżka budżetu wynosi 2.306.502 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Starosta


Andrzej Bycka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 315/13
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 13 czerwca 2013 r.

Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

820 620,00

4 000,00

824 620,00

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

1 300,00

4 000,00

5 300,00

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00

4 000,00

4 000,00

Razem:

44 263 915,00

4 000,00

44 267 915,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 315/13
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 13 czerwca 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

8 740 434,00

0,00

8 740 434,00

75019

Rady powiatów

270 000,00

0,00

270 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

240 000,00

200,00

240 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 000,00

- 200,00

8 800,00

75020

Starostwa powiatowe

5 065 134,00

0,00

5 065 134,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

151 000,00

20 000,00

171 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

583 734,00

- 20 000,00

563 734,00

801

Oświata i wychowanie

10 447 295,00

0,00

10 447 295,00

80120

Licea ogólnokształcące

1 983 900,00

0,00

1 983 900,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 243 958,00

7 043,00

1 251 001,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

113 980,00

- 7 043,00

106 937,00

80130

Szkoły zawodowe

6 645 460,00

0,00

6 645 460,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 821 156,00

16 420,00

3 837 576,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

331 748,00

- 17 461,00

314 287,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

69 000,00

- 4 000,00

65 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

43 600,00

- 600,00

43 000,00

4270

Zakup usług remontowych

20 200,00

5 741,00

25 941,00

4410

Podróże służbowe krajowe

8 500,00

- 100,00

8 400,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

700 000,00

0,00

700 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

235 484,00

3 939,00

239 423,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

23 271,00

- 3 939,00

19 332,00

852

Pomoc społeczna

4 314 932,00

4 000,00

4 318 932,00

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1 385 880,00

0,00

1 385 880,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

744 770,00

- 4 800,00

739 970,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

56 743,00

- 7 372,00

49 371,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

143 260,00

- 828,00

142 432,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 240,00

10 000,00

14 240,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

48 000,00

3 000,00

51 000,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 430,00

- 500,00

930,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

2 500,00

500,00

3 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

29 000,00

- 250,00

28 750,00

4480

Podatek od nieruchomości

7 000,00

250,00

7 250,00

85203

Ośrodki wsparcia

331 320,00

0,00

331 320,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

15 192,00

379,00

15 571,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 795,00

7 280,00

24 075,00

4430

Różne opłaty i składki

14 666,00

- 7 666,00

7 000,00

4480

Podatek od nieruchomości

830,00

7,00

837,00

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

553 413,00

4 000,00

557 413,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

60 000,00

4 000,00

64 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 246 496,00

0,00

4 246 496,00

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

2 689 700,00

0,00

2 689 700,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 667 580,00

11 180,00

1 678 760,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

157 000,00

- 11 180,00

145 820,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 500,00

- 320,00

25 180,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

320,00

320,00

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

675 700,00

0,00

675 700,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

38 820,00

- 993,00

37 827,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 000,00

- 13,00

1 987,00

4270

Zakup usług remontowych

2 500,00

- 1 000,00

1 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 000,00

1 993,00

9 993,00

4430

Różne opłaty i składki

206,00

13,00

219,00

85410

Internaty i bursy szkolne

826 996,00

0,00

826 996,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

447 000,00

3 941,00

450 941,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

41 620,00

- 3 941,00

37 679,00

85417

Szkolne schroniska młodzieżowe

49 100,00

0,00

49 100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 000,00

- 17 500,00

500,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

17 500,00

17 500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

110 000,00

0,00

110 000,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

90 000,00

0,00

90 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

90 000,00

0,00

90 000,00

Razem:

41 957 413,00

4 000,00

41 961 413,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Najda Consulting

Realizacja projektów inwestycyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »