| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/313/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drezdenko

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm) oraz art. 21 ust 1 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tj. Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/366/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drezdenko wprowadza się następujące zmiany:

1. W Rozdziale 14 Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali socjalnych i na czas nieoznaczony oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej §19 otrzymuje brzmienie:

1) Osoba ubiegająca się o przydział lokalu mieszkalnego składa wypełniony wniosek mieszkaniowy, który powinien określać:

a) dotychczasowe warunki zamieszkania, potwierdzone przez zarządcę budynku lub właściciela lokalu,

b) ilość członków rodziny uprawnionych do zamieszkania z wnioskodawcą,

c) dowody potwierdzające przebywanie na terenie Gminy Drezdenko, poświadczenia dotyczące uzyskiwanych dochodów,

2) Weryfikacja wniosków następuje w oparciu o punktację określoną w załączniku nr 1 do uchwały.

3) Kwalifikowanie osób i rodzin do umieszczenia na listę przydziału mieszkań odbywa się z udziałem Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

4) Wnioski o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu gminnego złożone od 1 stycznia do dnia 30 czerwca będą rozpatrywane przez Społeczną Komisje Mieszkaniową w lipcu każdego roku kalendarzowego. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową do dnia 30 stycznia roku następnego.

5) Pracownik urzędu zwołuje posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

6) Posiedzenie Komisji odbywa się co 6 miesięcy.

7) Społeczna Komisja Mieszkaniowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy swojego składu.

8) Społeczna Komisja Mieszkaniowa wypowiada się w formie opinii wraz z uzasadnieniem.

9) Członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej mają obowiązek dokonać wizji w dotychczas zajmowanych mieszkaniach osób , które złożyły wnioski o przydział lokali. Termin wizji lokalnej ustalony jest wraz z osobami zainteresowanymi w dogodnym dla nich terminie.

10) Z przeprowadzonej wizji sporządza się protokół, który zawiera informacje:

a) potwierdzenie danych zawartych we wniosku

b) spostrzeżenia istotne przy rozważaniach o konieczności przyznania mieszkania, a nie wykazane przez wnioskującego.

c) uwagi dotyczące zasadności lub odmowy przyznania mieszkania.

11) Projekt listy przydziału lokali mieszkalnych na rok następny sporządza pracownik urzędu i podpisują wszyscy członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej biorący udział w posiedzeniu .

12) Ostatecznej akceptacji projektu listy przydziału mieszkań dokonuje Burmistrz.

13) Członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej są wyłączeni w rozpatrywaniu spraw mieszkaniowych swoich bliskich, względnie której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może on mieć wpływ na bezstronność wyrażonej opinii.

14) Umieszczenie osób i rodzin na liście przydziału mieszkań nie rodzi zobowiązań gminy do zawarcia umowy najmu lokalu w stosunku do wszystkich osób w danym roku, gdyż uzależnione to będzie od ilości uzyskanych wolnych lokali w danym roku kalendarzowym.

15) W przypadku nie przyjęcia przez osoby umieszczone na liście w okresie ubiegania się, trzech różnych ofert lokali Burmistrz Drezdenka skreśla te osoby z listy.

16) Wnioski osób i rodzin umieszczonych na listach przydziału mieszkań podlegają sprawdzeniu po złożeniu wniosku o najem lokalu, przed zawarciem umowy najmu w trakcie oczekiwania do zawarcia umowy najmu.

17) Dopuszcza się przekwalifikowanie wniosków w przypadku zmiany sytuacji finansowej osób, rodzin z listy przydziału lokali socjalnych na listę przydziału lokali na czas nieoznaczony i odwrotnie po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

18) Wnioskodawca aktualizuje złożony wniosek mieszkaniowy i informuje o zmianach mających wpływ na realizacje wniosku, zarówno w zakresie punktacji jak i dalszej jego realizacji.

19) Złożenie przez wnioskodawcę oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub zatajenie danych dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej w zakresie wymaganym uchwałą niezbędnych do zawarcia umowy najmu lokalu skutkuje odstąpieniem od realizacji wniosku.

20) Członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej mają prawo wglądu do akt rozpatrywanych spraw.

21) Przed przystąpieniem do wykonania obowiązków członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej składają oświadczenie, w którym zobowiązują się do zachowania tajemnicy co do spraw objętych przedmiotem działania komisji oraz do ochrony danych osobowych wnioskodawców oraz członków ich gospodarstw domowych.

22) Za udział w pracach Społecznej Komisji Mieszkaniowej jej członkowie nie pobierają wynagrodzenia

23) . Społeczna Komisja Mieszkaniowa jest organem opiniodawczym w sprawach lokalowych a w szczególności w sprawach dotyczących:

a) przydziału lokali mieszkalnych, zamiennych, socjalnych,

b) zamiany mieszkań,

c) adaptacji pomieszczeń na cele mieszkalne,

d) najmu lokali do remontu na koszt najemcy,

24) Członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej:

a) rozpatrują zgłaszane wnioski w sprawach lokalowych

b) dokonują wizji w lokalach, w celu określenia warunków mieszkaniowych i bytowych osób składających wnioski w sprawach lokalowych o których mowa w§19 pkt 18

c) przeprowadzają rozmowy indywidualne z osobami ubiegającymi się o lokal mieszkalny na czas nieoznaczony lub socjalny

d) dokonują wyboru i ustalają listy osób z którymi winne być zawarte umowy najmu na lokal mieszkalny, zamienny, lokal socjalny, lokal związany z zamianą, lokal związany z adaptacją pomieszczeń na cele mieszkalne lub wykonaniem remontu na koszt najemcy.

e) wskazują kolejność realizacji utworzonych list przydziałów lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony lub lokali socjalnych.

f) wskazują kolejność realizacji wyroków eksmisyjnych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku


Adam Kołwzan


Uzasadnienie

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj.Dz.U. z 2005r Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) zasady wynajmowania lokali w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać w szczególności:

1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu;

2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;

3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;

4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;

5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;

6) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;

7) kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

Rada Gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Biorąc pod uwagę, że należało doprecyzować zapisy odnośnie trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej przedstawiam zmiany do obowiązującej uchwały Nr LIII/366/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drezdenko.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna GHMW – Hulist, Prawdzic Łaszcz – Radcowie Prawni spółka partnerska

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne związane z bieżącą obsługą przedsiębiorców (głównie spółek handlowych).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »