| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/610/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wlkp

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594) oraz art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postępowanie ogólne

§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Gorzowa Wlkp.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Budżecie Obywatelskim - należy rozumieć zadania realizowane w ramach budżetu miasta Gorzowa Wlkp. wybrane w wyniku konsultacji z mieszkańcami miasta,

2) Zespole Konsultacyjnym - należy rozumieć zespół powołany przez Prezydenta Miasta w celu weryfikacji zgłoszonych zadań do budżetu oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami określonych w niniejszej uchwale,

3) zgłoszeniu zadania do budżetu obywatelskiego - należy rozumieć zgłoszenie propozycji działania stanowiącego zadanie własne miasta na prawach powiatu w zakresie napraw, remontów, inwestycji. Zadanie winno być zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej własność miasta Gorzowa Wlkp.. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

4) konsultacjach - należy rozumieć konsultacje przeprowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594),

5) rejonie - należy przez to rozumieć 5 rejonów. Granice rejonów stanowią granice stałych okręgów wyborczych utworzonych dla wyborów do Rady Miasta Gorzowa Wlkp. oraz wyborów Prezydenta Miasta.

§ 3. Konsultacje w sprawie Budżetu Obywatelskiego przeprowadza się raz w roku nie później niż do końca września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym realizowane będą zadania objęte Budżetem Obywatelskim.

§ 4. 1. Rozpoczęcie konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego następuje z dniem zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej miasta Gorzowa Wlkp. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. o konsultacjach, nie później niż 1 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Ogłoszenie zawiera:

1) opis trybu i podmiotów uprawnianych do zgłoszenia zadań,

2) wskazanie terminu zgłoszenia zadań nie później niż do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy,

3) wskazanie terminu głosowania na wybrane zadania nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,

4) wskazanie miejsc i adresu poczty elektronicznej do składania formularzy zgłoszenia zadania,

5) wskazanie sposobów i miejsc głosowania.

Rozdział 2.
Tryb i podmioty uprawnione do zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego

§ 5. 1. Zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego może dokonać mieszkaniec miasta Gorzowa Wlkp.

2. Mieszkaniec może zgłosić jedno zadanie do Budżetu Obywatelskiego.

§ 6. 1. Zgłoszenia zadania należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta lub przesłać pocztą elektroniczną na adres i w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 4 ust.2 pkt. 2 i 4.

3. Nie wyrażenie zgody przez mieszkańca na przetwarzanie danych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji zgłoszenia zadania powoduje odrzucenie zgłoszenia.

Rozdział 3.
Weryfikacja zgłoszonych zadań do Budżetu Obywatelskiego

§ 7. Zespół konsultacyjny po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust.2 pkt.2 dokonuje weryfikacji zgłoszonych zadań pod względem zgodności z prawem oraz ustala szacunkową wartość zgłoszonego zadania.

§ 8. 1. Zespół konsultacyjny po zweryfikowaniu zgłoszonych zadań w głosowaniu zwykłą większością głosów:

1) pozytywnie opiniuje zadania,

2) negatywnie opiniuje zadanie uzasadniając swoje stanowisko.

2. Treść wszystkich zgłoszonych zadań wraz z opinią Zespołu Konsultacyjnego oraz informację o ustalonej szacunkowej wartości zadania zamieszcza się na stronie internetowej miasta Gorzowa Wlkp. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 9. 1. Spośród pozytywnie zweryfikowanych zadań Zespół Konsultacyjny w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta dokonuje wyboru do 15 zadań dla każdego rejonu.

2. Komisja Budżetu i Finansów wraz z Komisją Gospodarki i Rozwoju dokonuje wyboru do 10 zadań spośród wyłonionych w trybie § 9 ust.1 dla każdego rejonu, które zostaną poddane pod głosowanie przez mieszkańców.

3. Wybrane zadania zostaną ogłoszone na stronie internetowej miasta Gorzowa Wlkp. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Rozdział 4.
Tryb i przedmiot konsultacji zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego

§ 10. 1. Zadania wybrane zgodnie z § 9 zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców Gorzowa Wlkp.

2. O miejscu, terminie i sposobie głosowania zawiadamia się mieszkańców w ogłoszeniu, o którym mowa w § 4 ust.2 pkt.3 i 5.

§ 11. 1. Głosowanie zostaje przeprowadzone w terminie podanym w ogłoszeniu o którym mowa w § 4 ust.2 pkt. 3.

2. Głosowanie odbywa się:

1) poprzez wrzucenia karty do urny. Wzór karty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

2) w drodze elektronicznej. Wzór karty stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Oddanie głosu w trybie określonym w ust.2 pkt.1 następuje poprzez wypełnienie i wrzucenie do zamkniętej i zaplombowanej urny karty do głosowania.

4. Oddanie głosu w trybie określonym w ust. 2 pkt.2 następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza karty do głosowania, udostępnionego na stronie internetowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej podanej w ogłoszeniu.

§ 12. 1. Głosowanie obejmuje dokonanie przez mieszkańca na odpowiedniej karcie do głosowania wyboru jednego zadania poprzez postawienie znaku X w kratce położonej z prawej strony obok nazwy wybranego zadania.

2. Postawienie znaku X w kratkach obok nazwy więcej niż jednego zadania lub nie postawienie znaku X w żadnej z kratek powoduje nieważność głosu.

3. Za nieważny uznaje się głos:

1) oddany na karcie nie zawierającej wskazania imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz podpisu,

2) oddany na karcie zawierającej niezgodne imię, nazwisko i numer PESEL,

3) oddany prze osobę nie będącą mieszkańcem miasta Gorzowa Wlkp.,

4) oddany przez mieszkańca na więcej niż jednej karcie do głosowania.

Rozdział 5.
Ustalenie wyników konsultacji społecznej

§ 13. 1. Zespół Konsultacyjny ustala wyniki konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego, sporządzając protokół zawierający w szczególności:

1) liczbę mieszkańców uczestniczących w konsultacjach,

2) liczbę oddanych głosów nieważnych,

3) liczbę oddanych głosów ważnych,

4) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególne zadania,

5) podpisy członków Zespołu Konsultacyjnego.

2. Protokół z konsultacji Zespół Konsultacyjny przekazuje Prezydentowi Miasta celem opublikowania na stronie internetowej miasta Gorzowa Wlkp. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 14. Komisja Budżetu i Finansów wraz z Komisją Gospodarki i Rozwoju dokonują ostatecznej oceny zadań Budżetu Obywatelskiego i przedstawiają Prezydentowi Miasta jako propozycję do ujęcia w projekcie budżetu miasta. Ogólna wartość zadań zaproponowanych do realizacji nie może przekroczyć wysokości środków przeznaczonych na ten cel w projekcie budżetu miasta.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 15. Formularze zgłoszonych zadań, karty do głosowania oraz wytworzony zbiór danych elektronicznych podlegają likwidacji w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników głosowania.

§ 16. W roku 2013 zmienia się termin określony w §4 ust 1 z 1 lipca na 30 września oraz w §4 ust. 2 pkt 2 z 31 lipca na 30 września i w §4 ust 2 pkt 3 z 30 września na 30 listopada.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Jerzy Sobolewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/610/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/610/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

zał2 do 610


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/610/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

zał3 do 610

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Melonet

Agencja SEM zajmująca się marketingiem w Internecie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »