| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.225.2013.AKop Wojewody Lubuskiego

z dnia 9 października 2013r.

Rada Miejska w Ośnie Lubuskim

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm) stwierdzam nieważność uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXIII/193/2013 z dnia 4 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole Publiczne w Ośnie Lubuskim prowadzone przez Gminę Ośno Lubuskie w części dotyczącej :

- § 3 ust. 1 zapisu ,,i zadeklarowaną przez rodzica"

- § 3 ust. 2

- § 4 ust. 1, 3 oraz 4

- § 5.

Uzasadnienie

W dniu 4 września 2013 r. Rada Miejska w Ośnie Lubuskim podjeła uchwałę Nr XXIII/193/2013 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole Publiczne w Ośnie Lubuskim prowadzone przez Gminę Ośno Lubuskie. Uchwała została doręczona organowi nadzoru 11 września 2013 r. Jako podstawę prawną podjętej uchwały Rada Miejska wskazała art. 14 ust. 5-5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 , poz.2572 z późn.zm.).

Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdza, że uchwała Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim istotnie narusza prawo, tj. art. 14 ust. 5 i 5a ustawy o systemie oświaty. W myśl powyższego przepisu Rada posiada prawo ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2. Wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. A zatem zakres udzielonego radzie upoważnienia sprowadza się wyłącznie do ustalenia wysokości tych opłat. Zdaniem organu nadzoru wymogu tego nie spełniają uregulowania zawarte w zakwestionowanych zapisach uchwały. Zarówno bowiem obliczanie opłat od liczby godzin zadeklarowanych przez rodzica w oświadczeniu (§ 3 ust. 1 ) , jak też ustalenie przez radę elementów, które oświadczenie ma zawierać (§ 4 ust. 1 ) wykracza poza ramy delegacji zawartej w art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. W ocenie organu nadzoru przekroczenie kompetencji stanowi również uregulowanie zawarte w § 4 ust. 3 . W zapisie tym rada arbitralnie przyjęła, iż do czasu złożenia deklaracji pierwszą opłatę nalicza się przyjmując założenie, że dziecko korzysta dziennie z 2 godzin zajęć przekraczających podstawę programową. Korekty naliczonej opłaty dokonuje się w miesiącu bezpośrednio następującym po złożeniu deklaracji. Upoważnienia do ustalania takich opłat, które noszą znamiona kary w art. 14 ust. 5 w.w. nie ma. Analogicznym naruszeniem jest również przyznanie rodzicowi prawa do zmiany złożonej deklaracji na 7 dni przez rozpoczęciem kolejnego miesiąca rozliczeniowego (§ 4 ust. 4 ).

Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Realizując kompetencje organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. W ramach upoważnienia rada gminy ma więc obowiązek wydać przepisy normujące wyłącznie materię nim objętą. Normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny wykluczający wykładnię rozszerzającą oraz wyprowadzanie kompetencji w drodze analogii.

Ponadto organ nadzoru kwestionuje również zapis zawarty w § 3 ust. 2 , iż zwalnia się rodziców dziecka z obowiązku wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1 w przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka w wymiarze równym lub przekraczającym 3 dni w miesięcznym okresie rozliczeniowym, bowiem narusza on zasady ekwiwalentności świadczenia. Opłaty ponoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) nie mogą mieć charakteru opłat "stałych", a muszą stanowić odzwierciedlenie kosztów poniesionych w związku z oferowanymi przez przedszkole, ponad podstawę programową świadczeniami, jak i sprawowaną opieką powyżej podstawy programowej.

Zakwestionowania wymagał również § 5 uchwały, w którym rada zawarła kwestię usług wyżywienia. Wprowadzjąc uregulowania dot. opłat za wyżywienie rada przekroczyła przyznaną jej delegację ustawową oraz powtórzyła przepisy ustwowe (art. 14 ust. 6 w zw. z art. 67a ustawy o systemie oświaty).

Wobec powyższego, ponieważ uchwała we wskazanym powyżej zakresie istotnie narusza wskazane wyżej przepisy ustawy, wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego stało się konieczne.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak na wstępie.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jego wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Teresa Kaczmarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Dawid Samek

radca prawny, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »