| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/356/13 Rady Gminy Żary

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie Statutu Sołectwa Grabik

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.7, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami / uchwala się Statut Sołectwa GRABIK

Rozdział 1.
Nazwa i teren działania

§ 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa stanowi samorząd mieszkańców wsi.

2. Nazwa Samorządu Mieszkańców brzmi: Sołectwo Grabik.

3. Sołectwo Grabik położone jest w Gminie Żary, w Powiecie Żarskim, w Województwie Lubuskim i zajmuje obszar 13,4km2.

§ 2. 1. Sołectwo Grabik jest jednostką pomocniczą Gminy Żary.

2. Samorząd mieszkańców sołectwa Grabik działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami/, 2/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych /t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami/ 3/ uchwały Nr XXXI/312/13 Rady Gminy Żary z dnia 20 czerwca 2013r. r. w sprawie Statutu Gminy Żary /Dz.Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1670/, 4/ niniejszego statutu.

3. Sołectwo posługuje się pieczęcią o treści: "SOłECTWO Grabik Gm. Żary SOłTYS"

§ 3. Ilekroć w statucie Sołectwa jest mowa o: 1/Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Żary. 2/Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Żary. 3/Statucie Gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Żary. 4/Przewodniczącym Rady Gminy - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Żary.

Rozdział 2.
Zadania Sołectwa oraz sposób ich realizacji

§ 4. 1. Do zadań sołectwa należą wszystkie sprawy mające istotne znaczenie dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności: 1/ współpraca z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz sołectwa, 2/ reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów administracji rządowej i samorządowej i innych podmiotów życia publicznego, 3/ tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym Sołectwa wszystkich jego mieszkańców, 4/ organizowanie samopomocy mieszkańców szczególnie przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz wspólnych prac na rzecz swojej miejscowości 5/ współpraca z radnymi z terenu okręgu wyborczego w zakresie organizacji spotkań lub dyżurów oraz kierowania do niego wniosków dotyczących Sołectwa, 6/ współpraca z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawach kształtowania właściwych postaw mieszkańców w szczególności gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, poszanowania mienia, 7/ dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości, 8/ podejmowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego. 9/ współdziałanie z właściwymi organami w sprawach poprawy warunków sanitarnych, przeciwpożarowych i przeciwpowodziowych, 10/ kultywowanie tradycji.

2. Zadania Sołectwa przekazane przez gminę realizowane są poprzez: 1/ podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia opinii w zakresie działania samorządu mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem a/ zgody na realizację przedsięwzięć z zakresu budowy dróg, kanalizacji, wodociągów, kopalni kruszywa, stacji paliw, wież telefonii komórkowej, zakładów demontażu pojazdów i innych podobnych inwestycji, b/ zbywania nieruchomości budynkowych i lokalowych, które stanowiły obiekty użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki zdrowia, poczty, zabytki itp.) c/ opracowania założeń do planów zagospodarowania przestrzennego, planów rozwoju lokalnego itp., d/ zbywanie nieruchomości gruntowych, które nie są położone w zorganizowanych osiedlach domków jednorodzinnych lub takich, które w czasie obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego nie były przeznaczone na cele nierolnicze ( np. place, skwery, boiska przyszkolne, itp.), 2/ współuczestniczenia w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Wójta Gminy Żary konsultacji społecznej projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, 3/ występowania z wnioskami do Rady Gminy i Wójta Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości samorządu mieszkańców.

3. Sołectwo podejmuje uchwały w sprawie wyrażenia opinii w terminie 30 dni od dnia wystąpienia o nią przez gminę. Termin ten może być skrócony do 14 dni ze względu na waży interes publiczny. Skrócenie terminu wymaga szczegółowego uzasadnienia. Nieprzedstawienie opinii w określonym terminie uważa się za rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Rozdział 3.
Organy Sołectwa

§ 5. 1. Organami Sołectwa są: 1/ Zebranie Wiejskie, 2/ Sołtys

2. Działanie Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej wybranych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od chwili wyborów.

§ 6. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

§ 7. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy: 1/ wybór i odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków, 2/ zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla Sołectwa i jego mieszkańców, 3/ współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych, 5/ ustalanie i przedkładanie Wójtowi Gminy założeń do budżetu Gminy w zakresie dotyczącym Sołectwa, 6/ współpraca z radnymi z terenu okręgu wyborczego w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do Nich wniosków dotyczących Sołectwa, 7/ stanowienie w innych sprawach dotyczących Sołectwa w ramach przepisów ustawowych, 8/ rozporządzanie środkami wydzielonymi z budżetu Gminy na zasadach określonych w niniejszym Statucie, 9/ przyjmowanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej prowadzonej przez Sołtysa, 10/ opiniowanie projektu statutu Sołectwa.

§ 8. Zadania swoje Zebranie Wiejskie realizuje w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów, przy spełnieniu wymogów ważności zebrania.

§ 9. 1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego przekazuje się Wójtowi Gminy

2. Wójt Gminy w zależności od charakteru sprawy załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Gminy.

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie za pośrednictwem Sołtysa.

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom Sołtys , z wyjątkiem sytuacji określonych w § 10 ust.2, §14 ust. 2 i §23 ust. 1.

2. W sytuacji , gdy temat Zebrania dotyczy bezpośrednio lub pośrednio Sołtysa - Zebranie prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej lub osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku trwałej nieobecności Sołtysa lub potrzebą zastąpienia go w obradach.

§ 11. 1. Prawo do głosowania maja wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze, w tym również osoby przebywające na jego terenie z zamiarem stałego pobytu bez zameldowania i wpisane do stałego rejestru wyborców.

2. Wyniki głosowania ogłasza prowadzący zebranie bezzwłocznie.

§ 12. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział Przewodniczący Rady Gminy, radni Gminy, Wójt dla referowania i udzielania wyjaśnień. Poza tym w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów oraz inne osoby zainteresowane, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.

§ 13. 1. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać: 1/ datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie zebranie się odbyło, 2/ liczbę mieszkańców biorących udział w Zebraniu stwierdzające jego prawomocność /lista obecności/, 3/ nazwiska osób zaproszonych, uczestniczących w zebraniu i ich funkcje, 4/ zatwierdzony porządek obrad, wybór protokólanta, 5/ pisemne sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania, 6/ przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji, oraz sformułowanie zgłoszonych i uchwalonych wniosków, 7/ uchwalone na Zebraniu uchwały, 8/ podpis prowadzącego Zebranie i protokólanta.

2. Sołtys zobowiązany jest dostarczyć protokół z Zebrania Wójtowi Gminy, w terminie 7 dni od dnia Zebrania.

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys: 1/ z własnej inicjatywy 2/ z inicjatywy Rady Sołeckiej, 3/ na pisemny wniosek, co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 4/ na wniosek Wójta Gminy lub Rady Gminy.

2. W przypadku bezczynności Sołtysa (nie zwołuje Zebrania na wniosek inicjatorów określonych w ust. 1 pkt 2-4), po jednokrotnym upomnieniu Wójta Gminy i upływie 3 dni od dnia upomnienia - Zebranie zwołuje Wójt Gminy i przewodniczy Zebraniu lub upoważnia osobę do przewodniczenia Zebraniu.

3. Odrębne zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich wyborczych określa rozdział 4 Statutu.

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez ogłoszenia ( rozplakatowanie) na 7 dni przed terminem zebrania określając I i II termin zebrania.

3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta Gminy powinno być zwoływane najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 16. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni zgodnie z wymogami Statutu, a w I terminie określonym w zawiadomieniu obecnych jest, co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do uczestnictwa w zebraniu.

2. W przypadku braku quorum określonego w ust. 1 Zebranie Wiejskie jest ważne bez względu na liczbę uczestników w II terminie podanym w zawiadomieniu o Zebraniu, a podjęte uchwały są prawomocne.

§ 17. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykła większością głosów tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw".

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny z wyłączeniem spraw określonych w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

3. Uchwały podpisuje Sołtys lub przewodniczący Zebrania .

§ 18. 1. Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności: 1 / zwoływanie zebrań wiejskich, 2/ zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej i jej przewodzenie, 3/ reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz, 4/ organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę życia społeczności sołeckiej, 5/ wykonywanie i kierowanie realizacją uchwał organów gminy i zebrania wiejskiego w odniesieniu do Sołectwa, 6/ uczestniczenie w naradach Sołtysów, 7/ potwierdzenie okoliczności, których przy załatwieniu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa, 8/ dysponowanie środkami wydzielonymi z budżetu gminy zgodnie z wolą Zebrania Wiejskiego na zasadach określonych w niniejszym Statucie, 9/ współpraca z radnymi, którzy kandydowali z terenu obwodu, do którego należy sołectwo głównie poprzez ułatwianie im kontaktów z wyborcami, 10/ organizowanie przez mieszkańców Sołectwa wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, 11/ organizowanie w razie potrzeby pomocy sąsiedzkiej, 12/ sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa, 13/ prowadzenie dokumentacji zawierającej między innymi statut Sołectwa, protokóły z Zebrań Wiejskich, 14/ doręczanie decyzji wymiarowych, dla których organem podatkowym jest Wójt Gminy Żary.

2. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od dnia podjęcia. Kopie tych dokumentów znajdują się u Sołtysa do wglądu zainteresowanych.

3. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem, Statutem Gminy bądź z Statutem Sołectwa.

4. Wójt obowiązany jest przedłożyć taką uchwałę Radzie Gminy na najbliższej sesji.

5. Rada Gminy w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa, Statutu Gminy lub Sołectwa podejmuje uchwałę o uchyleniu uchwały Zebrania Wiejskiego.

6. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa następuje na wskutek: 1/ śmierci, 2/ utraty prawa wyborczego, 3/ rezygnacji z funkcji.

§ 19. 1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa i reprezentuje Sołectwo na zewnątrz.

2. Funkcja Sołtysa jako organu wykonawczego Sołectwa pełniona jest społecznie. Postanowienie niniejsze nie narusza uprawnień Sołtysa do pobierania wynagrodzenia wynikającego z przepisów szczególnych.

§ 20. Sołtys niebędący radnym może uczestniczyć w sesjach Rady Gminy, zgłaszać wnioski oraz współuczestniczyć w inicjatywach uchwałodawczych.

§ 21. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką, która składa się z 5 (pięciu) osób.

2. Rada Sołecka jest kolegium opiniodawczo-doradczym Sołtysa w zakresie sprawowania jego funkcji.

§ 22. 1. Rada Sołecka w szczególności wspomaga Sołtysa w: 1/ przygotowaniu zebrań wiejskich i sporządzaniu projektów uchwał, 2/ zebraniu wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach Sołectwa, 3/ dysponowaniu środkami finansowymi będącymi w dyspozycji Sołectwa w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały Zebrania Wiejskiego, 4/ organizowaniu wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego oraz kontroli ich realizacji, 5/ współdziałaniu z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 6/ inicjowaniu działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców.

2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.

3. Radny z Sołectwa bądź obwodu głosowania może uczestniczyć w posiedzeniach Rady. Sołtys zawiadamia Radnego o terminie posiedzenia.

Rozdział 4.
Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwoływanie i wybory uzupełniające

§ 23. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.

2. Postanowienia Rady Gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 24. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej lub ich odwołanie przeprowadza wiejska komisja wyborcza w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania.

2. Czynności wyborcze lub odwołanie przeprowadza się na kartkach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Urzędu Gminy.

3. Wiejska komisja wyborcza rozdaje karty do głosowania na podstawie stałego spisu wyborców Sołectwa, sporządzonego przez Wójta Gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy /Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 ze zmianami/.

4. Uprawniony go głosowania kwituje odbiór karty własnoręcznym podpisem w stałym spisie wyborców przy swoim nazwisku.

5. Wyboru lub odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 6. W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące lub odwoływane z funkcji Sołtysa bądź członka Rady Sołeckiej.

6. Do zadań komisji należy: 1/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 2/ przeprowadzenie głosowania, 3/ ustalenie wyników wyborów, 4/ ogłoszenie wyników wyborów, 5/ sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

7. Protokół podpisują członkowie komisji.

§ 25. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i wybory Sołtysa, a w drugiej kolejności zgłoszenia kandydatów i wybory Rady Sołeckiej.

§ 26. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów "za", spośród ważnie oddanych głosów.

2. W przypadku nierozstrzygnięcia wyboru Sołtysa w pierwszym głosowaniu, przeprowadza się ponowne głosowania spośród kandydatów, którzy otrzymali taka samą liczbę ważnie oddanych głosów.

3. Jeśli żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów , Zebranie wyborcze przeprowadza się ponownie po upływie 14 dni.

4. Przy wyborze Rady Sołeckiej przepis ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 27. 1. Mieszkańcom Sołectwa, którzy mają prawo wyborcze przysługuje prawo do złożenia protestu wyborczego, co do sposobu przeprowadzenia wyboru Sołtysa lub Rady Sołeckiej.

2. Protest należy złożyć do Rady Gminy Żary w terminie 7 dni od dnia wyborów.

3. Rada Gminy rozstrzyga protest w terminie 30 dni od dnia otrzymania.

4. Rada oddala protest w przypadku : 1/ braku naruszenia procedury wyborczej, 2/ protest wpłynął po terminie określonym w ust. 2.

5. W przypadku naruszenia procedury wyborczej Rada Gminy unieważnia wybory w części lub w całości i w terminie 14 dni od daty unieważnienia zarządza Zebranie Wiejskie wyborcze w zakresie w jakim uznała ich nieważność.

§ 28. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji odwołani, jeżeli: 1/ nie wykonują swoich obowiązków, 2/ naruszają postanowienia Statutu i uchwały zebrania, 3/ dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

2. Z uzasadnionym wnioskiem do Rady Gminy o zwołanie zebrania, na którym ma być rozpatrzony wniosek o odwołanie może wystąpić: 1/ 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania 2/ Wójt Gminy.

3. Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.

4. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 29. 1. W przypadkach określonych w § 18 ust. 6 i § 28 ust. 1- Rada Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa w trybie w § 23.

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej nie przekraczającego połowy jej składu osobowego określonego w § 21 ust. 1 przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa.

3. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przekraczającego połowę Jej składu osobowego przeprowadza się w trybie i w § 23.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa Sołectwa

§ 30. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy: 1/dochody realizowane przez sołectwo są dochodami budżetu gminy, 2/wydatki dokonywane przez sołectwo są wydatkami budżetu gminy.

1. Rada Gminy corocznie rozstrzyga, czy wyodrębni w budżecie Gminy środki stanowiące fundusz sołecki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć stanowiących zadania własne gminy i służących poprawie życia mieszkańców.

2. Środki finansowe z funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku Sołectwa, składanego zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420 z późn. zm.).

3. Ustalenie wysokości środków, w przypadku niewyodrębnienia funduszu sołeckiego, następuje poprzez pomnożenie liczby mieszkańców sołectwa mających stałe zameldowanie na jego terenie w dniu 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy z rejestru prowadzonego przez urząd Gminy, przez kwotę ustaloną na dany rok w budżecie gminy.

4. Podstawę gospodarki finansowej i rzeczowej działalności sołectwa, w przypadku niewyodrębnienia funduszu sołeckiego, stanowi roczny plan finansowo - rzeczowy uchwalony przez Zebranie Wiejskie i przekazany przez Sołtysa do Urzędu Gminy w terminie do dnia 30 marca każdego roku budżetowego.

5. Sołtys realizuje roczny plan finansowo - rzeczowy sołectwa. Zebranie wiejskie, w zależności od potrzeb, może zmienić roczny plan finansowo-rzeczowy w granicach jego środków finansowych.

6. Środki finansowe sołectwa gromadzone są na rachunku bankowym gminy.

7. Urząd prowadzi obsługę finansową sołectwa.

8. Gospodarka finansowa sołectwa jest jawna.

9. Dokumenty związane z wydatkami sołectwa przed akceptacją do wypłaty podpisuje sołtys.

10. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w sposób określony w statucie gminy oraz odrębnych uchwałach Rady.

§ 31. 1. W celu wydzielenia w budżecie gminy środków niezbędnych na realizację zadań sołectwa, sołtys w terminie do dnia 30 września sporządza preliminarz wydatków na następny rok budżetowy i przedkłada go Wójtowi Gminy Żary.

2. Rada wyodrębnia corocznie w budżecie gminy środki finansowe dla sołectwa.

§ 32. Dochody sołectwa stanowią: 1/udziały w budżecie gminy; 2/środki uzyskane z gospodarki mieniem komunalnym, w tym przychody z najmu i dzierżawy ruchomości i nieruchomości; 3/dochody uzyskane z przedsięwzięć organizowanych przez sołectwo; 4/środki pochodzące z nagród, darowizn, spadków i zapisów oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa.

Rozdział 6.
Nadzór nad działalnością Sołectwa

§ 33. 1. Nadzór na działalnością organów Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

2. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest ponadto na podstawie kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Organem kontroli i nadzoru nad działalnością organów Sołectwa jest na bieżąco Wójt Gminy Żary lub osoba przez niego upoważniona oraz okresowo Rada Gminy, a w szczególności jej organ wewnętrzny, jakim jest Komisja Rewizyjna.

4. Organy nadzoru sygnalizują stwierdzone nieprawidłowości w ramach wykonywania nadzoru oraz podejmują działania przewidziane prawem w celu ich wyeliminowania

5. Rada Gminy ma prawo żądania informacji, danych dotyczących organizacji, funkcjonowania Sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących jej uprawnień.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 34. 1. Zatwierdzenie i zmiany w Statucie dokonuje Rada Gminy.

2. W przypadkach spornych, postanowienia Statutu wiążąco interpretuje Wójt Gminy.

§ 35. Traci moc uchwała Nr X/95/07 Rady Gminy Żary z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie Statutu Sołectwa Grabik (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego z 2008r. Nr 3, poz. 81) oraz uchwała Nr VIII/48/11 Rady Gminy Żary z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Grabik (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego Nr 65, poz. 1247).

§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »