| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/146/2013 Rady Gminy Bytnica

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594), art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7, art. 5, art. 7 ust. 3, art. 19 pkt 1 litera b, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 95 poz. 613 z późn. zm.) uchwala się co następuje

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bytnica, obowiązujące od roku 2014.

1. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 0,89zł

2. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56zł od 1 ha powierzchni

3. Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,46zł od 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem gruntów letniskowych, od których podatek wynosi - 0,46zł od 1m2 powierzchni

4. Od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,74zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

5. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,03zł od 1m2 powierzchni użytkowej

6. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

7. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,68zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej

8. Od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,89 zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

1) budynków letniskowych, od których podatek wynosi - 7,73zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) garaży, od których podatek wynosi - 7,73zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

9. Od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części i budowle zajęte na prowadzenie działalności w zakresie: kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, ochrony przeciwpożarowej, cmentarzy, zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków.

§ 3. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w miejscowościach na terenie Gminy Bytnica w celach turystycznych, wypoczynkowych, szkoleniowych - za dzień pobytu w wysokości 2,19 zł.

§ 4. Do wymiaru poboru i egzekucji podatku wprowadzonego niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała NR XX/100/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od roku 2014.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Bytnica.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Connected Life Magazine

Connected Life Magazine jest pierwszym w Polsce pismem skupiającym uwagę na zagadnieniach z zakresu rosnącego rynku Internetu Rzeczy i szeroko rozumianych usługach connected.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »