| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV.200.2013 Rady Gminy Stare Kurowo

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Stare Kurowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1,ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2014 r.( M.P. z 2013 r., poz. 724)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -0,88zł. od 1m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -4,51zł. od 1 m2powierzchni,

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -0,45zł. od 1 m2powierzchni,

d) działek rekreacyjnych -0,45zł. od 1 m2powierzchni,

e) pozostałych gruntów -0,33zł. od 1 m2powierzchni

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych -0,70zł. od 1 m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -21,50zł. od 1 m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -10,65zł. od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -4,63zł. od 1 m2powierzchni użytkowej,

e) od budynków letniskowych -7,66zł. od 1 m2powierzchni użytkowej,

f) od garaży -7,66zł. od 1 m2powierzchni użytkowej,

g) od pozostałych budynków, w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -6,65zł. od 1 m2powierzchni użytkowej.

3. od budowli - 2 % ich wartości określonejna podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) nieruchomości lub ich części, które zostały zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;

2) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na potrzeby w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz na cele kulturalno-oświatowe;

3) rurociągi i przewody sieci przesyłowej i rozdzielczej wody oraz budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków;

4) pozostałe budynki niemieszkalne położone na gruncie do 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego, służące wyłącznie działalności rolniczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Kurowo.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXII.123.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Stare Kurowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady


Jerzy Sudoł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Żurkowska-Mróz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »