| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr FN.031.9.2013 WÓJTA GMINY BOJADŁA

z dnia 8 października 2013r.

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 260 z późn. zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 843), art. 5 ust. 2 i 3, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 595 z późn. zm. Dz. U. z 2013 r., poz. 645), art. 46 i 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Dz. U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230, Nr 234 poz. 1385, Dz. U.
z 2012 r. poz. 354, Dz. U. z 2013 r. poz. 193), uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXX/260/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Bojadła zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego, art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645) oraz uchwały Rady Gminy Bojadła nr XXXI/180/13 z dnia 30 września 2013 rokuw sprawie przyjęcia do realizacji zadania powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Bojadła

pomiędzy

Zarządem Powiatu Zielonogórskiego w imieniu którego działają:

1. Starosta Powiatu - Ireneusz Plechan

2. Wicestarosta Powiatu - Ryszard Górnicki

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zielonogórskiego - Edyty Dwojak

zwanym dalej "Przekazującym"

a

Wójtem Gminy Bojadła- Grzegorz Doszel

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Ireny Sochala zwanym dalej "Przejmującym"

zawiera się porozumienie o następującej treści:

§ 1.

Przekazujący, działający jako zarządca dróg powiatowych przekazuje, a Przyjmujący, jako zarządca dróg gminnych, przejmuje prowadzenie zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bojadła i realizowanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych na terenie Gminy Bojadła zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 260 z późn. zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 843), w szczególności Przejmujący zobowiązuje się do:

1) utrzymania ciągłej przejezdności dróg (w nocy i w dzień), poprzez ich odśnieżanie,

2) zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie piaskiem,

3) oczyszczania z błota i śniegu wpustów ulicznych podczas roztopów oraz przejść dla pieszych,

4) niezwłocznego usunięcia piasku po akcji zimowej.

§ 2.

Realizacja zadania, o którym mowa w § 1 rozpocznie się z dniem 21 listopada 2013r. i będzie trwała do dnia 13 marca 2014r.

§ 3.

Akcja zimowa obejmuje ulice i drogi powiatowe na terenie Gminy Bojadła o łącznej długości 17,332 km zgodnie z załącznikiem nr 1 do porozumienia.

§ 4.

1. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 Przekazujący przekaże Przejmującemu dotację celową.

2. Dotacja celowa na realizację zadania, o którym mowa w § 1 nie może być wyższa niż
28.756 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100) brutto i podlega rozliczeniu przez Przejmującego w stosunku do faktycznie poniesionych kosztów związanych z realizacją zadania, na podstawie przedłożonych faktur powykonawczych / not księgowych / rachunków / list płac, potwierdzonych za zgodność
z oryginałem wraz z udokumentowaniem poniesionych wydatków w formie potwierdzeń przelewów. Przejmujący zobowiązuje się pokryć z własnych środków wydatki przekraczające wysokość przekazanej dotacji celowej. Faktury powykonawcze / noty księgowe / rachunki / listy płac muszą być sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione oraz zaewidencjonowane zgodnie
z ustawą o rachunkowości, a ponadto muszą posiadać adnotację: "zadanie jest finansowane ze środków Powiatu Zielonogórskiego na mocy zawartego Porozumienia nr FN.031.9.2013
z dnia 8 października 2013r.".

3. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 2 zostanie przekazana przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy Przejmującego w 2 transzach:

Nr rachunku64 9674 0006 0000 0030 3390 0001

- I transza w kwocie 9.750,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) przekazana zostanie w terminie do 30 listopada 2013r. na realizację zadania objętego porozumieniem w okresie od 21 listopada do 31 grudnia 2013r.,

- II transza w kwocie 19.006,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześć złotych 00/100) przekazana zostanie po rozliczeniu I transzy i przeznaczona zostanie na realizację zadania objętego porozumieniem w okresie od 1 stycznia do 13 marca 2014r.

4. Pierwsza transza dotacji celowej podlega rozliczeniu i ewentualnemu zwrotowi do 15 stycznia 2014r.

5. Druga transza dotacji celowej podlega rozliczeniu i ewentualnemu zwrotowi do 28 marca 2014r.

6. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 2, nie może być przeznaczona na inny cel niż wskazany w § 1 porozumienia. Udzielona dotacja celowa, która wykorzystania zostanie niezgodnie
z przeznaczeniem, bądź pobrana zostanie nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w następujących terminach i na wskazany poniżej rachunek bankowy:

- w stosunku do I transzy dotacji - w terminie do 15 stycznia 2014r.,

na rachunek Powiatu Zielonogórskiego Nr 16 1090 1535 0000 0001 0999 6480

- w stosunku do II transzy dotacji - w terminie do 28 marca 2014r.

na rachunek Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg Nr 18 1090 1580 0000 0001 1000 6943

§ 5.

1. Przekazujący ma prawo przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonywania zadania objętego porozumieniem. W imieniu Przekazującego czynności kontrolne przeprowadzał będzie pracownik Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg, wyznaczony przez Dyrektora.

2. Przejmujący oświadcza, że osobą bezpośrednio odpowiedzialną za sprawowanie nadzoru nad zimowym utrzymaniem dróg jest Tadeusz Cygański, tel. 68 3523332

§ 6.

W ramach utrzymania dróg należy reagować zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.

§ 7.

Przejmujący przejmuje odpowiedzialność za skutki niewłaściwego utrzymania dróg w okresie objętym porozumieniem, w tym wobec osób trzecich.

§ 8.

Środki na realizację zadania zostały ujęte w budżecie Powiatu: dział 600 rozdział 60014 paragraf 2310.

§ 9.

Porozumienie wchodzi w życie od dnia 21 listopada 2013 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego przez Przejmującego.

§ 10.

Porozumienie sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Przejmującego i 3 dla Przekazującego.

§ 11.

Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Przekazujący Przejmujący

STAROSTA


Ireneusz Plechan


WICESTAROSTA


Ryszard Górnicki


SKARBNIK POWIATU


Edyta Dwojak

Wójt Gminy Bojadła


Grzegorz Doszel


Skarbnik Gminy Bojadła


Irena Sochala


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr FN.031.9.2013
z dnia 8 października 2013 r.

Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem

Gmina Bojadła

dr. nr 1024 F Bojadła - Bełcze

4,280

dr. nr 1024 F Bojadła - Pyrnik - Buczków

5,772

dr. nr 1189 F Klenica - Siadcza

4,780

dr. nr 1177 F Pyrnik - Młynkowo

2,500

17,332 km

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »