| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1/2014 Starosty Świebodzińskiego

z dnia 31 stycznia 2014r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 r

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2013 r. Dz. U. poz. 595 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie z pracy Komisji za 2013 r.

Zasadniczym celem prac Komisji w 2013 r. było prowadzenie działań związanych z zapobieganiem przestępczości oraz przeciwdziałanie zagrożeniom na terenie Powiatu Świebodzińskiego. Zadania realizowano na bazie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012-2015, wewnętrznych ustaleń jak również wypracowanych założeń będących punktem odniesienia do działań inspekcji służb i straży.

Prace Komisji obejmowały przyjęte kierunki działań związane z poprawą bezpieczeństwa na terenie Powiatu Świebodzińskiego. Niemniej jednak wiodącym w założeniach zadaniem, które zostało zrealizowane było podniesienie poziomu bezpieczeństwa w czasie organizacji imprez masowych na terenie Powiatu Świebodzińskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła dwa posiedzenia podczas, których omawiano uwarunkowania prawne związane z organizacją imprez masowych oraz kulturalno - oświatowych. Podczas ww. posiedzeń komisja dokonała przy udziale służb, inspekcji i straży oceny zabezpieczenia cyklicznych imprez organizowanych przez samorządy gminne oraz inne instytucje i organizacje pozarządowe na terenie powiatu. Członkowie komisji zwrócili szczególną uwagę na aspekt prawny, który zwalnia związki wyznaniowe oraz kościół katolicki z opracowywania planu zabezpieczenia imprezy masowej, co miało szczególne znaczenie w kontekście przygotowania miasta do przyjęcia dużej ilości pielgrzymów i turystów w ramach imprezy organizowanej przy Figurze Chrystusa Króla w Świebodzinie pod hasłem: "Telemost Świebodzin - Rio de Janeiro" Światowe Dni Młodzieży 27-28 lipiec 2013 rok".W wyniku konsultacji komisji z przedstawicielami Kurii Biskupiej Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej uzyskano porozumienie, które zakłada przeprowadzanie szeregu uzgodnień z przedstawicielami służb, inspekcji i straży w celu uzyskania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w czasie imprez związanych z kultem religijnym.

Kolejnym istotnym tematem jakim zajęła się Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2013 było uregulowanie sytuacji związanej z bardzo złym stanem technicznym urządzeń wodnych (pomostów) w m. Wilkowo i m. Przełazy. Komisja przy udziale służb, inspekcji i straży, przedstawicieli LZMiUW w Zielonej Górze oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przeprowadziła wizję lokalną pomostu w m. Wilkowo oraz pomostu w m. Przełazy - Ośrodek Wypoczynkowy "AGAWA" Sp. z o.o. W wyniku prac komisji Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie wszczął postępowanie zmierzające do usunięcia nieprawidłowego stanu technicznego ww. pomostów, w wyniku czego wydał nakaz rozbiórki pomostu w m. Przełazy. Prace Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zainicjowały również proces wykupu przez Gminę Świebodzin gruntu prywatnego w obrębie plaży w m. Wilkowo, a następnie wydzierżawienie części jeziora od Marszałka Województwa Lubuskiego na której usytuowany jest pomost w celu przeprowadzenia w dalszym etapie jego kompleksowego remontu oraz zagospodarowania całego terenu pod kąpielisko miejskie.

Innym ważnym aspektem, na który Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zwróciła szczególna uwagę było zapobieganie zjawisku narkomanii i spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie. W ramach ww. działań policjanci Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie organizowali spotkania i pogadanki z uczniami w/w szkół na terenie powiatu. Uczestniczyli również w zebraniach z rodzicami uczniów, podczas których poruszany był temat szkodliwości alkoholu oraz zażywania narkotyków i ich zgubnego wpływu na funkcjonowanie młodego, jeszcze rozwijającego się organizmu. Policjanci informowali również o konsekwencjach prawnych wynikających z popełnienia przestępstwa posiadania, sprzedaży narkotyków i spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie.

Dzielnicowi aktywnie współpracowali z Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dokonywali wizyt w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym podczas których, z osobami nadużywającymi alkoholu były przeprowadzane rozmowy o możliwościach leczenia odwykowego i uczestnictwa w terapiach organizowanych przez PCPR. Bardzo ważnym elementem profilaktycznym jest również realizacja zadań związanych z procedurą "Niebieskiej Karty" i współpraca z Gminnymi Zespołami Interdyscyplinarnymi.

Podczas spotkań w szkołach przeprowadzano rozmowy z pedagogami szkolnymi, podczas których wręczano i omawiano procedury postępowania z uczniami, których stan wskazuje, na to, że są po zażyciu narkotyków oraz w przypadku ujawnienia uczniów posiadających przy sobie substancje odurzające. Pedagogów informowano również o sposobie postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły jest osoba rozprowadzająca narkotyki.

Zwrócono dzielnicowym uwagę na objęcie większą kontrolą punktów sprzedaży alkoholu i podejmowanie rozmów z właścicielami sklepów i sprzedawcami w odwiedzanych sklepach, na temat odpowiedzialności karnej, w przypadku sprzedaży alkoholu osobie nieletniej. W sklepach rozdawane były plakaty i ulotki informacyjne. Tylko podczas akcji "Bezpieczne Ferie" policjanci dokonali kontroli w/w punktów ponad 245 razy. A podczas działań "Bezpieczne Wakacje" ponad 350.

Kolejnym ważnym aspektem, na który zwrócono szczególną uwagę były działania realizowane w ramach programu pilotażowego p.n. "Wdrożenia algorytmów i kwestionariuszy szacowania ryzyka, zagrożenia życia, zdrowia w związku z przemocą w rodzinie". W dniu 13 sierpnia 2013r. zorganizowano spotkanie z przedstawicielami gminnych ośrodków pomocy społecznej, Policji oraz PCPR w Świebodzinie w celu omówienia założeń wynikających z ww. programu. Do działań włączono Powiatowy Zespół Interwencji Psychologicznej działający w strukturach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Świebodzińskiego.

Kontynuowano realizację założeń "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2012-2015 w Powiecie Świebodzińskim" opracowanego przez członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W roku 2013 działaniami profilaktycznymi objęto 23 oddziały przedszkolne oraz 20 szkół podstawowych Powiatu Świebodzińskiego, w których zrealizowano program prewencyjny pod nazwą LUPO. Realizacja tego programu polegała na organizowaniu spotkań z najmłodszymi, podczas, których policjanci uświadamiali "małym słuchaczom" jakie czyhają na nich niebezpieczeństwa oraz informowali w jaki sposób należy ich unikać, lub jak sobie z nimi radzić. Podczas spotkań poruszano tematykę pierwszej pomocy, zachowania podczas spotkania z agresywnym psem i korzystania z telefonów alarmowych, a także mówili o zagrożeniach związanych ze zmieniającymi się warunkami, szczególnie na drodze w różnych porach roku.

Zrealizowano po raz kolejny na szczeblu powiatu, eliminacje do Wojewódzkiego turnieju "Bezpieczne Wakacje" i "Bezpieczna Zerówka". W eliminacjach powiatowych do turnieju "Bezpieczna Zerówka" udział wzięło 21 trzyosobowych grup przedszkolnych. Przy okazji tych działań uczniowie otrzymywali elementy odblaskowe zakupione ze środków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Przeprowadzono spotkania profilaktyczne dotyczące: odpowiedzialności karnej nieletnich, handlu ludźmi. Łącznie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku funkcjonariuszki KPP - Zespołu ds. Nieletnich wspólnie z dzielnicowymi przeprowadziły 476 spotkań w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wzięły udział w 5 radach pedagogicznych, spotkały się 166 razy z pedagogami w/w szkół. Ponadto wzorem lat ubiegłych utrzymywały stałą współpracę z Domem Dziecka w Świebodzinie, a także przeprowadzały spotkania z dziećmi w świetlicach wiejskich.

Po raz kolejny realizowany był program "Bezpieczne Wakacje" mający na celu m.in. ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych. W okresie od 30.06.2013 do 31.07.2013 roku policjanci KPP w Świebodzinie wspólnie z ratownikami WOPR oraz inspekcją sanitarną sprawdzali legalność wypoczynku dzieci i młodzieży w ponad 17 ośrodkach wypoczynkowych na terenie powiatu. Podczas kontroli przeprowadzili 53 spotkania na których poruszali m.in. tematykę bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz zasad bezpiecznego poruszania się na drogach.

Spotkania profilaktyczne organizowane były również podczas festynów gminnych, dożynek i innych spotkań odbywających się we wszystkich gminach Powiatu Świebodzińskiego. Podczas festynów policjanci na stoisku informacyjnymi rozdawali ulotki i wydawnictwa dotyczące różnego rodzaju zagrożeń, prezentowali sprzęt policyjny, a także znakowali rowery metodą ultrafioletową.

W ramach planu zabezpieczenia sezonu letniego 2013 określono istotne cele w trzech płaszczyznach: bezpieczeństwo na drogach, bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku, bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

W okresie od 01 czerwca do 30 września 2013r. funkcjonariusze KPP w Świebodzinie patrolowali na łodziach policyjnych wody i tereny przywodne w miejscach najbardziej obleganych przez turystów. Ogółem odbyto 315 służb, z tego:

23 ze strażą gminną/miejską

6 z Państwową Strażą Rybacką

8 ze Strażą Leśną

12 z WOPR.

W czasie służb dokonywano: kontroli wędkarzy, kontrole wypożyczalni sprzętu pływającego, kontroli jednostek pływających , kontrolowano miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży (plaże, rejon obozów, kolonii, pól biwakowych)

Należy zaznaczyć, że dużą rolę w prawidłowym zabezpieczeniu sezonu letniego 2013 r. miała prawidłowa współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa w Powiecie Świebodzińskim (straż gminna/miejska, Państwowa Straż Rybacka, Straż Pożarna, PSSE, Straż Leśna - Nadleśnictwa Świebodzin, WOPR).

W ramach realizacji programu "Bezpieczna droga do szkoły i domu" funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego oraz dzielnicowi w sierpniu i wrześniu 2013 roku dokonali 22 kontroli oznakowania pionowego i poziomego w rejonie placówek oświatowych.

W trakcie prac Komisji duży nacisk położono na działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży. Nadal realizowano wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych problematykę bezpieczeństwa w tym udzielania pierwszej pomocy medycznej podczas zajęć dydaktycznych pt. "Szkolne Koło Ratownictwa Medycznego". Przyswojoną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną wykazali się uczniowie podczas konkursu "Uratuj życie", w trakcie którego odbyły się ćwiczenia na temat: "Współdziałania służb ratowniczych Powiatu Świebodzińskiego w zakresie praktycznych umiejętności zabezpieczenia poszkodowanych w zdarzeniach masowych".

W ciągu roku prowadzone są również akcje podyktowane czynnikiem wysokiego zagrożenia. Duże znaczenie dla efektywności prowadzonych działań było wsparcie finansowe w ramach organizacji pożytku publicznego Oddziału Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W okresie sezonu letniego ratownicy WOPR przepracowali 480 godzin na kąpieliskach strzeżonych. W zajęciach praktycznych z ratownictwa wodnego i pogadankach wzięło udział 500 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, które uczestniczyły w obozach i koloniach na terenie powiatu. Na patrolach ratowniczych wypływano ponad 150 godzin, podczas których zwracano szczególna uwagę na bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne na wodach śródlądowych powiatu.

Reasumując, należy stwierdzić, że przedsięwzięcia zrealizowane przez Komisję miały istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Świebodzińskim w roku 2013.

Starosta Świebodziński


Zbigniew Szumski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PROMAG S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »