| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/288/14 Rady Gminy Kłodawa

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa

Na podstawie art. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1399 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (t.j. Dz.U. z 2011r. nr 197 poz. 1172 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. uchwala się, co następuje:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa

Rozdział 1.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez selektywne zbieranie i przekazywanie do odbioru na zasadach określonych w Regulaminie następujących rodzajów odpadów:

a) papieru,

b) szkła, w tym szkła bezbarwnego i szkła kolorowego,

c) tworzyw sztucznych,

d) opakowań wielomateriałowych,

e) metali,

f) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

g) odpadów zielonych,

h) przeterminowanych leków i chemikaliów,

i) zużytych baterii i akumulatorów,

j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

m) zużytych opon.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek usunięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

2. Obowiązek uprzątnięcia chodnika ze śniegu, lodu błota oraz innych zanieczyszczeń powinien być realizowany poprzez:

1) odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,

2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika.

Rozdział 2.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKÓW ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIE W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 3. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz drogach i placach publicznych:

1) pojemniki na odpady 80 l,

2) pojemniki na odpady 110 l,

3) pojemniki na odpady 120 l,

4) pojemniki na odpady 240 l,

5) pojemniki na odpady 660 l,

6) pojemniki na odpady 770 l,

7) pojemniki na odpady 1100 l,

8) pojemniki o pojemności od 5 m3 do 16 m3,

9) worki z tworzywa sztucznego o pojemności od 80 l do 120 l oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do rodzaju odpadów selektywnie zbieranych:

a) koloru zielonego dla odpadów szkła,

b) kolor żółty dla odpadów z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych

c) kolor niebieski dla odpadów z papieru i tektury,

d) kolor brązowy dla odpadów zielonych,

10) pojemniki na odpady komunalne na drogach publicznych o pojemności od 30 l do 70 l,

11) ustala się warunki rozmieszczenia pojemników na drogach publicznych:

a) na terenach miejskich po obu stronach drogi, co najmniej na początku i końcu drogi, po jednym na każdej stronie, przy czym odległość między koszami nie powinna być większa niż 500m,

b) na terenach wiejskich, po jednej stronie drogi w odległości nie większej niż 10m od przystanków komunikacyjnych.

2. Pojemniki stałe, worki z tworzywa sztucznego należy rozmieścić przy lub na nieruchomości w miejscu umożliwiającym dogodny odbiór odpadów.

3. Pojemniki umieszczone powinny być w wydzielonych miejscach odpowiednio utwardzonych i zabezpieczonych, tak by nie stanowiły uciążliwości dla ludzi i środowiska.

4. Do zbierania odpadów komunalnych stosuje się pojemniki wykonane z trwałego materiału, w szczególności z tworzywa sztucznego wyposażone w klapy lub pokrywy umożliwiające zamknięcie oraz oznakowane w sposób jednoznacznie wskazujący przeznaczenie pojemnika na odpady określonego rodzaju.

5. Konstrukcja pojemników powinna umożliwić ich opróżnianie grzebieniowym, bramowym lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów albo hydraulicznym dźwigiem samochodowym.

§ 4. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych oraz domach letniskowych, minimalną ilość pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych:

1) nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby, pojemnik 80 l,

2) w nieruchomości zamieszkałej przez 3-5 osób, pojemnik 120 l,

3) w nieruchomości zamieszkałej przez 6 i więcej osób, pojemnik 240 l.

§ 5. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych oraz domach letniskowych, minimalną ilość pojemników (worków) przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 9, dla każdego rodzaju odpadów selektywnie zbieranych:

1) nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osoby, 1 worek,

2) w nieruchomości zamieszkałej przez 4 i więcej osób 2 worki,

§ 6. Ustala się dla właścicieli nieruchomości w budynkach wielorodzinnych minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z nich korzysta:

1) nie więcej niż 9 osób - o pojemności 1x 240 l,

2) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób - o pojemności 2 x 240 l,

3) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób - o pojemności 1x 1100 l,

4) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób - o pojemności 2x 1100 l,

5) nie mniej niż 31 osób i więcej - o pojemności 3x 1100 l.

§ 7. Ustala się dla właścicieli nieruchomości w budynkach wielorodzinnych minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych dla każdego z rodzaju selektywnie zbieranych odpadów, jeżeli z nich korzysta:

1) nie więcej niż 9 osób - o pojemności 240 l,

2) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób - o pojemności 2x 240 l,

3) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób - o pojemności 1x 660 l,

4) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób - o pojemności 1x 770 l,

5) nie mniej niż 31 osób i więcej - o pojemności 1x 1100 l,

§ 8. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza, minimalną pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych uwzględniając następującą miesięczną średnią ilość wytwarzanych odpadów oraz częstotliwość odbioru pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) dla szkół wszelkiego typu - 3 l odpadów komunalnych zmieszanych oraz 2 l odpadów zebranych selektywnie na każdego ucznia, studenta i pracownika,

2) dla żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - 3 l odpadów komunalnych zmieszanych oraz 2 l odpadów zebranych selektywnie na dziecko i pracownika,

3) dla świetlic - 3 l odpadów komunalnych zmieszanych oraz 2 l odpadów zebranych selektywnie na osobę,

4) dla lokali handlowych - 30 l odpadów komunalnych zmieszanych oraz 20 l odpadów zebranych selektywnie na 10m2 pow. całkowitej,

5) dla lokali gastronomicznych - 20 l odpadów komunalnych zmieszanych oraz 10 l odpadów zebranych selektywnie na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,

6) dla lokali rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - 80 l odpadów komunalnych zmieszanych oraz 40 l odpadów zebranych selektywnie na dziesięciu pracowników,

7) dla instytucji, urzędów, spółdzielni i innych obiektów użyteczności publicznej - 80 l odpadów komunalnych zmieszanych oraz 40 l odpadów zebranych selektywnie na dziesięciu pracowników,

8) dla cmentarzy - 1100 l na każde 10.000m2 powierzchni,

9) dla internatów, hoteli, pensjonatów i innych placówek całodziennego pobytu - 15 l odpadów komunalnych zmieszanych i 8 l odpadów zebranych selektywnie na jedno łóżko,

10) na każdą działkę (ogród działkowy) - 10 l odpadów komunalnych zmieszanych oraz 5 l odpadów zebranych selektywnie w okresie od 1 marca do 31 października,

Rozdział 3.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 9. 1. Funkcjonowanie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ma zapewnić:

1) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

2) wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,

3) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Rozdział 4.
PROWADZENIE ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne mają obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

1) odpady segregowane należy gromadzić w pojemnikach lub w przeznaczonych do tego celu workach,

2) meble oraz odpady wielkogabarytowe odbiera się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych,

3) zużyte opony odbiera się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych,

4) odpady biodegradowalne i zielone - gromadzi się na terenie nieruchomości na kompostowniku, w celu wykorzystania na potrzeby własne - nawożenie terenów zieleni, ogrodów przydomowych lub oddaje przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w oddzielnych workach foliowych koloru brązowego lub pojemnikach,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe - pochodzące z robót remontowo - budowlanych należy zgłaszać indywidualnie przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne.

2. Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych gromadzi się w sposób następujący:

1) leki przeterminowane - w punktach zbiórki zorganizowanych w aptekach i punktach aptecznych lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

2) chemikalia - w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

3) zużyte baterie - w wyznaczonych punktach zbiórki np. (punktach handlowych prowadzących sprzedaż baterii, szkołach, przedszkolach) lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

4) zużyte akumulatory - w placówkach handlowych związanych z działalnością motoryzacyjną oraz w stacjach obsługi i naprawy samochodów lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych lub po zgłoszeniu odbioru na infolinię lub dostarczane indywidualnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Rozdział 5.
ZAGOSPODAROWANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH POCHODZĄCYCH
Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

§ 11. 1. Szczegółowe wymagania i zasady gromadzenia nieczystości ciekłych:

1) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2) nakazuje się odprowadzanie ścieków powstałych w wyniku produkcji hodowlanej bydła, trzody chlewnej i innych zwierząt do wydzielonych zbiorników bezodpływowych.

Rozdział 6.
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości na terenie nieruchomości zabudowanej, na której zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych obowiązani są do pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.

2. Właściciele nieruchomości na terenie nieruchomości zabudowanej, na której zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych obowiązani są do pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

3. Właściciele nieruchomości na terenie nieruchomości zabudowanej, na której zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych obowiązani są do pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.

4. Właściciele nieruchomości na terenie nieruchomości zabudowanej, na której zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych obowiązani są do pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu .

5. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza obowiązani są do pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.

6. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza obowiązani są do pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

7. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony odbierane będą zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

8. Przeterminowane leki, chemikalia, zużyte akumulatory, zużyte baterie odbierane będą zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe - pochodzące z robót remontowo-budowlanych odbierane będą zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

10. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, co najmniej 1 raz na 2 miesiące.

11. Z miejsc użytku publicznego niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą sukcesywnie, tak by pojemniki nie były przepełnione, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

12. Ustala się dla domów letniskowych w zależności od zdeklarowanej wielkości pojemników odbiór odpadów nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od 15 marca do 15 października lub zgodnie z deklaracją mieszkańców o okresach przebywania.

13. Odpady wyszczególnione w § 1 Regulaminu, użytkownicy mogą osobiście dostarczyć do wyznaczonych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

14. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej.

Rozdział 7.
MYCIE I NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POZA MYJNIAMI
I WARSZTATAMI NAPRAWCZYMI

§ 13. 1. Mycie pojazdów samochodowych może odbywać się na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego jeżeli powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

2. Naprawa pojazdów samochodowych, poza specjalistycznymi warsztatami, jest dozwolona, jeżeli:

1) nie jest związana z powstawaniem odpadów niebezpiecznych, np. z wymianą olejów, smarów, płynów chłodzących, płynów hamulcowych, amortyzatorów i urządzeń klimatyzacyjnych,

2) nie powoduje zanieczyszczenia ziemi i wód oraz pogorszenia stanu porządku i czystości na terenie nieruchomości i nie jest źródłem uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich,

3) powstałe odpady są gromadzone i usuwane na zasadach określonych w Regulaminie.

Rozdział 8.
OBOWIĄZKI POSIADACZY ZWIERZĄT DOMOWYCH

§ 14. 1. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest:

1) usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta,

2) stosować zabezpieczenia uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia poza pomieszczenia lub teren nieruchomości,

3) zapewnić stały nadzór.

2. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest:

1) w odniesieniu do psów:

a) na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku prowadzić psy na smyczy,

b) psy agresywne, psy duże dodatkowo w nałożonym na pysk kagańcu.

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku sprawować opiekę nad zwierzęciem i bezpośrednią kontrolę jego zachowania oraz nie pozostawiać zwierzęcia bez dozoru,

b) uniemożliwić wprowadzanie zwierząt do piaskownic i innych urządzeń służących do użytkowania przez dzieci.

§ 15. 1. Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę.

2. Nieczystości o których mowa w ust. 1 należy umieszczać w szczelnych opakowaniach foliowych lub papierowych i pozbywać się ich do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów.

Rozdział 9.
WARUNKI I WYMAGANIA DLA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 16. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem, że nie będą stanowiły uciążliwości dla otoczenia, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie, oraz warunków hodowli i przetrzymywania zwierząt określonych w ustawie o ochronie zwierząt.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:

1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości ciekłych w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu i nie powodowanie zanieczyszczeń terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

2) niepowodowanie uciążliwości (takich jak hałas i odory) wobec innych osób zamieszkujących w nieruchomości i nieruchomościach sąsiednich.

§ 17. Zakaz utrzymania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra(placówki) handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe na terenach miejskich.

Rozdział 10.
WYZNACZANIE OBSZARÓW OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ RZEPROWADZENIA

§ 18. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:

1) budynki mieszkalne wielorodzinne,

2) budynki i budowle wykorzystywane na produkcję, przetwarzanie i przechowywanie żywności, produktów rolnych w formie przetworzonej i nieprzetworzonej, na prowadzenie chowu i hodowli zwierząt,

3) zakłady pracy,

4) obiekty użyteczności publicznej,

5) węzły cieplne,

6) sieć kanalizacyjna,

7) składowiska odpadów komunalnych.

2. Deratyzację należy przeprowadzić obowiązkowo dwukrotnie w ciągu roku w terminach:

1) od 01 kwietnia do 30 kwietnia,

2) od 1 października do 31 października.

Rozdział 11.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się:

1. Zarządowi Związku Celowego Gmin MG-6 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

2. Wójtowi Gminy Kłodawa w pozostałym zakresie.

§ 20. Traci moc Uchwała nr XXVII/213/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa


Andrzej Legan


Uzasadnienie

Zgodnie z art.4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz.1399 ze zm.) Rada Gminy podejmuje uchwalę dotyczącą przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa.

Zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w imieniu Gminy Kłodawa realizuje obecnie Związek Celowy Gmin MG-6. Szczegółowe zapisy regulaminu dot. sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy powinny być tożsame z zapisami odpowiednich regulaminów gmin - uczestników ZCG MG-6.

Uwzględniając postulaty i wnioski mieszkańców gminy, zmienia się obecnie obowiązujący system gospodarowania odpadami, zgodnie ze szczegółowymi zapisami zawartymi w treści Regulaminu.

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »