| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.35.2014AKop Wojewody Lubuskiego

z dnia 31 marca 2014r.

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm) stwierdzam nieważność uchwały Rady Gminy Stare Kurowo Nr XXXVII.221.2014 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stare Kurowo w części dotyczącej : § 2 ust. 3, § 3, § 4.

Uzasadnienie

W dniu 26 lutego 2014 r. Rada Gminy Stare Kurowo podjęła uchwałę Nr XXXVII.221.2014 w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stare Kurowo. Uchwała została doręczona organowi nadzoru 5 marca 2014 r. Jako podstawę prawną podjętej uchwały Rada Gminy wskazała art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 14 ust. 5, 5a i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r. poz. 827).

Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdza, że uchwała Rady Gminy w Starym Kurowie w zakwestionowanej części istotnie narusza prawo, tj. art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. W myśl powyższego przepisu Rada posiada prawo do ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekaraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podsatwie art.6 ust.1 pkt 2 oraz może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. Wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. Zakres udzielonego radzie upoważnienia sprowadza się więc wyłącznie do ustalenia wysokości opłat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Zawarte w art. 14 ust. 5 ww. ustawy upoważnienie dla rady gminy nie obejmuje swym zakresem możliwości przekazywania (całości lub choćby części) przyznanych kompetencji na rzecz innego podmiotu.

Rada gminy zamiast ustalić (określić) warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za przedszkole w § 3 ust.1 i 2 stworzyła jedynie możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłat, pozostawiając decyzję o przyznaniu zwolnienia i ustalenie jego wysokości dyrektorowi przedszkola.

Ponadto ustalając w § 3 ust. 3 uchwały, iż wysokość opłat za korzystanie z posiłków, w tym zwolnienia z całości lub części opłat, określają odrębne przepisy rada przekroczyła przyznane jej kompetencje (materia ta uregulowana jest przez art. 14 ust. 6 w zw. z art. 67a ustawy o systemie oświaty).

Za przekaraczający kopmetencję rady uznać należy również zapis § 4 uchwały, w którym rada postanowiła, że zakres świadczeń i odpłatności, określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem (prawnym opiekunem dziecka). Nałożenie obowiązku zawarcia umowy cywilnoprawnej nie znajduje oparcia prawnego w delegacji zawartej w art. 14 ust. 5 ustawy.

Modyfikacją zapisów ustawowych jest natomiast zapis § 2 ust. 3 uchwały dotyczący wzrostu opłaty o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (waloryzacji dotyczy art. 14 ust. 5 b, c oraz d wymienionej ustawy ). W orzecznictwie sądowoadministracyjnym utrwalone jest stanowisko, iż powtórzenie regulacji ustawowych bądź ich modyfikacja oraz uzupełnienie przez przepisy stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego jest niezgodne z zasadami legislacji i stanowi jedną z form wykroczenie poza zakres ustawowego upoważnienia.

Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Realizując kompetencje organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. W ramach upoważnienia rada gminy ma więc obowiązek wydać przepisy normujące wyłącznie materię nim objętą. Normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii.

Jeżeli zatem organ wykracza poza wytyczne zawarte w upoważnieniu, mamy do czynienia z przekroczeniem kompetencji, co musi skutkować unieważnieniem uchwały obarczonej taką wadą.

Wobec powyższego wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego stało się konieczne i należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jego wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Teresa Kaczmarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »