| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXV/196/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z 27 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2012 r. poz. 2396), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXIX/244/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z 26 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr XXIX/244/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z 26 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 904), który stanowi:

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyrzeczu


mgr Maciej Rębacz


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z 29 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr XXV/196/12
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm. ) uchwala się:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIĘDZYRZECZ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. [1]) Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć gminę Międzyrzecz;

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391);

3) odpadach komunalnych, odpadach ulegających biodegradacji, odpadach niebezpiecznych, selektywnej zbiórce, magazynowaniu - należy przez to rozumieć odpowiednio odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji, odpady niebezpieczne, selektywną zbiórkę, magazynowanie zdefiniowane w ustawie o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 ze zm.);

4) nieczystościach ciekłych, stacjach zlewnych, zbiornikach bezodpływowych, właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć odpowiednio nieczystości ciekłe, stacje zlewne, zbiorniki bezodpływowe, właścicieli nieruchomości zdefiniowanych w ustawie;

5) [2]) (uchylony)

6) [3]) (uchylony)

7) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to rozumieć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz.1495 ze zm.);

8) zużytych bateriach i zużytych akumulatorach - należy przez to rozumieć zużyte baterie i akumulatory w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 r. nr 79, poz. 666 ze zm.);

9) pojemniku - należy przez to rozumieć urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych takie jak kubeł, kontener, worek, kosz uliczny;

10) podmiocie uprawnionym - należy przez to rozumieć:

a) gminną jednostkę organizacyjną (jednostka budżetowa gminy lub zakład budżetowy gminy), której zadaniem jest prowadzenie co najmniej jednej z wymienionych niżej działalności:

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

b) przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zezwolenie na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami lub zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

c) przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

11) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.);

12) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. nr 133 poz.921 ze zm.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz szczegółowe zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 3. 1.[4]) Właściciel nieruchomości ma obowiązek regularnego (systematycznego) zbierania odpadów komunalnych oraz wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość pojemników spełniających wymagania, o których mowa w ust. 3, na odpady wymienione w ust. 2 pkt 1-5 i pkt 14, chyba że obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w dostateczną ilość pojemników przejmie gmina.

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1) ulegających biodegradacji (z wyłączeniem odpadów mięsnych, rybnych, kości oraz tłuszczów);

2) papieru i tektury (w tym opakowań, gazet, czasopism, itp.);

3) opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe;

4) tworzyw sztucznych i metali;

5) opakowaniowych wielomateriałowych;

6) odzieży i tekstyliów z materiałów naturalnych;

7) zużytych baterii i akumulatorów;

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

9) przeterminowanych leków;

10) chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.);

11) budowlanych i rozbiórkowych;

12) wielkogabarytowych;

13) zużytych opon;

14) pozostałych niesegregowanych (zmieszanych).

3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, powinny spełnić wymagania Polskich Norm (za wyjątkiem worków) zapewniając bezpieczne i długotrwałe użytkowanie, w tym bezpieczną obsługę przy opróżnianiu. Pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów powinny być koloru:

1) żółtego - na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe;

2) niebieskiego - na papier i tekturę;

3) białego - na opakowania ze szkła bezbarwnego;

4) zielonego - na opakowania ze szkła kolorowego;

5) brązowego - na komunalne odpady ulegające biodegradacji;

6) czarnego - na odpady niesegregowane (zmieszane).

4. Liczba pojemników i częstotliwość pozbywania się odpadów z nieruchomości powinna zapewnić nieprzeciążanie pojemników oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników.

5. Odpady wymienione w ust. 2 pkt 6-13 właściciele nieruchomości zamieszkałych magazynują do momentu ich odbioru przez mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub oddają je staraniem własnym do stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, bądź innym podmiotom, które na podstawie odrębnych przepisów są obowiązane do ich przyjęcia.

6. Objętość nieczystości ciekłych wytworzonych w okresie roku na nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy wylicza się wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

7. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być przygotowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).

8. Właściciel nieruchomości, na terenie której, w wyniku pielęgnacji zieleni, powstają odpady ulegające biodegradacji, zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania podmiotowi uprawnionemu, o którym mowa w § 2 pkt 10 lit. "c", z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 8, zwolniony jest właściciel nieruchomości dokonujący kompostowania odpadów ulegających biodegradacji na swojej nieruchomości, we własnym zakresie, na własne potrzeby, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia, jeżeli zgłosi ten fakt Burmistrzowi Międzyrzecza.

10. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne swobodny dostęp do pojemników w uzgodnionym terminie.

§ 4. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 30 litrów (L);

2) pojemniki na odpady o pojemności 80 L;

3) pojemniki na odpady o pojemności 60 L;

4) pojemniki na odpady o pojemności 110 L;

5) pojemniki na odpady o pojemności 120 L;

6) pojemniki na odpady o pojemności 240 L;

7) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L;

8) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5do 10 m3;

9) kosze uliczne o pojemności od 20 do 110 L;

10) inne pojemniki i kontenery.

§ 5. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż dwie osoby - w rozmiarze 60 L;

2) 3 osoby - w rozmiarze 110 L;

3) 4 osoby - w rozmiarze 120 L;

4) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 7 osób - w rozmiarze 240 L;

5) nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 11 osób - w rozmiarze 240 L i 120 L;

6) nie mniej niż 12 osób i nie więcej niż 15 osób - w rozmiarze 2 pojemniki po 240 L.

2. Dopuszcza się - przy zachowaniu minimalnej pojemności - stosowanie do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych pojemników, niż zostały określone w ust. 1.

3. W przypadku korzystania z pojemnika, przeznaczonego do zbierania odpadów, większej ilości osób niż określono w ust. 1 pkt 6, przyjmuje się minimalną pojemność pojemników w ten sposób, że na każdą kolejną osobę korzystającą z pojemników należy przeznaczyć pojemność w wielkości nie mniejszej niż 30 litrów.

§ 6. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów:

1) papieru i tektury, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż dwie osoby - w rozmiarze 30 L,

b) nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 60 L,

c) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 90 L,

d) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób - w rozmiarze 120 L;

2) szkła bezbarwnego, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż dwie osoby - w rozmiarze 30 L,

b) nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 60 L,

c) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 90 L,

d) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób - w rozmiarze 120 L;

3) szkła kolorowego, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż dwie osoby - w rozmiarze 30 L,

b) nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 60 L,

c) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 90 L,

d) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób - w rozmiarze 120 L;

4) tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż dwie osoby - w rozmiarze 60 L,

b) nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 120 L,

c) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 180 L,

d) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób - w rozmiarze 240 L;

5) odpadów ulegających biodegradacji, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż dwie osoby - w rozmiarze 30 L,

b) nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 60 L,

c) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 90 L,

d) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób - w rozmiarze 120 L.

2. W przypadku korzystania z pojemników, przeznaczonych do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów, większej ilości osób niż określono w ust. 1, przyjmuje się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania tych odpadów w ten sposób, że na każdą kolejną osobę korzystającą z poszczególnych rodzajów pojemników należy przeznaczyć pojemność w wielkości nie mniejszej niż:

1) 30 L - dla odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 4;

2) 15 L - dla odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1-3 i pkt 5.

§ 7. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 9 osób - w rozmiarze obliczanym zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1-5;

2) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób - w rozmiarze 2 x 240 L;

3) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób - w rozmiarze 1100 L;

4) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób - w rozmiarze 1100 L i 240 L;

5) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób - w rozmiarze 1100 L i 2 x 240 L;

6) nie mniej niż 36 osób i nie więcej niż 40 osób - w rozmiarze 1100 L i 3 x 240 L;

7) nie mniej niż 41 osób i nie więcej niż 45 osób - w rozmiarze 2 x 1100 L.

2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust. 1, przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w tym przepisie.

3. W przypadku korzystania z pojemnika, przeznaczonego do zbierania odpadów, przez większą liczbę osób niż określono w ust. 1 pkt 6, przyjmuje się minimalną pojemność pojemników w ten sposób, że na każdą kolejną osobę korzystającą z pojemników należy przeznaczyć pojemność w wielkości nie mniejszej niż 30 litrów.

§ 8. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów:

1) papieru i tektury, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 120 L,

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 240 L,

c) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 30 osób - w rozmiarze 240 L i 120 L,

d) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 40 osób - w rozmiarze 2 x 240 L;

2) szkła bezbarwnego, jeżeli z takiego pojemnika korzystają:

a) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 120 L,

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 240 L;

3) szkła kolorowego, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 120 L,

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 240 L;

4) tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 240 L,

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 2 pojemniki po 240 L;

5) odpadów ulegających biodegradacji, jeżeli z takiego pojemnika korzystają:

a) nie więcej niż 30 osób - w rozmiarze 120 L,

b) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 60 osób - w rozmiarze 240 L.

2. W przypadku korzystania z pojemników, przeznaczonych do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów, przez większą liczbę osób niż określono w ust. 1, przyjmuje się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania tych odpadów w ten sposób, że na każdą kolejną osobę korzystającą z poszczególnych rodzajów pojemników należy przeznaczyć pojemność w wielkości nie mniejszej niż:

1) 30 L - dla odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 4;

2) 15 L - dla odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1-3 i pkt 5.

§ 9. 1. Ustala się, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1-3 i § 13 ust. 1 i 2, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby w liczbie:

1) nie więcej niż 5 osób - w rozmiarze 60 L;

2) nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 120 L;

3) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 240 L.

2. Dopuszcza się - przy zachowaniu minimalnej pojemności - stosowanie innych pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust. 1.

3. W przypadku korzystania z pojemnika, przeznaczonego do zbierania odpadów, przez większą liczbę osób niż określono w ust. 1 pkt 3, przyjmuje się minimalną pojemność pojemników w ten sposób, że na każdą kolejną osobę korzystającą z pojemników należy przeznaczyć pojemność w wielkości nie mniejszej niż 12 litrów.

§ 10. 1. Ustala się, z zastrzeżeniem § 12 ust. 5 i 6, dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych:

1) papieru i tektury, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 5 osób - w rozmiarze 30 L,

b) nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 60 L,

c) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 15 osób - w rozmiarze 90 L,

d) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 120 L;

2) szkła bezbarwnego, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 30 L,

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 60 L;

3) szkła kolorowego, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 30 L,

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 60 L;

4) tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 60 L,

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 120 L;

5) odpadów ulegających biodegradacji, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 30 L,

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 60 L.

2. W przypadku korzystania z pojemników, przeznaczonych do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów, przez większą liczbę osób niż określono w ust. 1, przyjmuje się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania tych odpadów w ten sposób, że na każdą kolejną osobę korzystającą z poszczególnych rodzajów pojemników należy przeznaczyć pojemność w wielkości nie mniejszej niż:

1) 6 L - dla odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 4;

2) 3 L - dla odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 2 - 3 i pkt 5.

§ 11. Przepisy § 5-10 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy oraz na których częściowo nie zamieszkują mieszkańcy.

§ 12. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą, jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby w liczbie:

1) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 240 L;

2) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 2 x 240 L;

3) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 40 osób - w rozmiarze 1100 L.

2. Dopuszcza się - przy zachowaniu minimalnej pojemności - stosowanie innych pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust. 1.

3. W przypadku korzystania z pojemnika, przeznaczonego do zbierania odpadów, przez większą liczbę osób niż określono w ust. 1 pkt 3, przyjmuje się minimalną pojemność pojemników w ten sposób, że na każdą kolejną osobę korzystającą z pojemników należy przeznaczyć pojemność w wielkości nie mniejszej niż 24 litry.

4. Przepis § 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych prowadzących gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

5. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, prowadzących gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów:

1) szkła bezbarwnego, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 5 osób - w rozmiarze 30 L,

b) nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 60 L;

2) szkła kolorowego, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 5osób - w rozmiarze 30 L,

b) nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 60 L;

3) tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 5 osób - w rozmiarze 60 L,

b) nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 120 L.

6. W przypadku korzystania z pojemników, przeznaczonych do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów, przez większą liczbę osób niż określono w ust. 5, przyjmuje się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania tych odpadów w ten sposób, że na każdą kolejną osobę korzystającą z poszczególnych rodzajów pojemników należy przeznaczyć pojemność w wielkości nie mniejszej niż:

1) 6 L - dla odpadów wymienionych w ust. 5 pkt 1 i 2;

2) 12 L - dla odpadów wymienionych w ust. 5 pkt 3.

§ 13. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej, w szczególności szkół, szpitali, jeżeli z takiego pojemnika korzystają (w szczególności pracownicy oraz klienci korzystający z usług tych instytucji) osoby w liczbie:

1) [5]) nie więcej niż 10 - 60 L;

2) [6]) nie mniej niż 11 i nie więcej niż 20 - 120 L.

2. [7]) W przypadku korzystania z pojemnika, przeznaczonego do zbierania odpadów, przez większą liczbę osób niż określono w ust. 1 pkt 2, przyjmuje się minimalną pojemność pojemników w ten sposób, że na każdą kolejną osobę korzystającą z pojemników należy przeznaczyć pojemność w wielkości nie mniejszej niż 6 litrów.

3. Przepisy § 10 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej.

§ 14. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych oraz terenach służących do użytku publicznego takich jak chodniki i drogi wewnętrzne, place, przystanki oraz tereny zieleni:

1) na obszarze niezabudowanym - 20 L,

2) na obszarze zabudowanym - od 20 L do 110 L,

usytuowane w odległościach uzależnionych od intensywności ruchu.

§ 15. [8]) (uchylony)

§ 16. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności: chodnikach, parkach, placach, przystankach, odpady komunalne powinny być zbierane w koszach przeznaczonych do tego celu.

§ 17. 1. Ustala się następujące częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) [9]) dla odpadów ulegających biodegradacji - w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym, ale nie rzadziej niż:

a) raz na 14 dni - w okresie od października do marca,

b) raz na 7 dni - w okresie od kwietnia do września;

2) dla odpadów segregowanych takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe i opakowania szklane- w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc;

3) dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych):

a) na terenie miasta - w terminie uzgodnionym z podmiotem uprawnionym, ale nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) na terenach wiejskich - w terminie uzgodnionym z podmiotem uprawnionym, ale nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

2. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego ustala się:

1) w zakresie zamiatania, odśnieżania, usuwania śliskości, błota - w terminach gwarantujących codzienną czystość, porządek i brak śliskości;

2) w zakresie opróżniania koszy ulicznych:

a) w okresie od kwietnia do września - w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym, ale nie rzadziej niż raz na tydzień,

b) w okresie od października do marca - w terminie uzgodnionym z podmiotem uprawnionym, ale nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

3. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani zapewnić ich opróżnianie przez podmiot uprawniony z częstotliwością gwarantującą nieprzepełnianie (nieprzelewanie) się ścieków.

4. Właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie.

§ 18. 1. Na terenie gminy zabrania się:

1) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne odpadów innych niż odpady komunalne, odpadów niebezpiecznych, nieczystości ciekłych, a także gromadzenia śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu oraz innych mogących uszkodzić pojemnik;

2) zagęszczania odpadów gromadzonych w pojemnikach lub kontenerach w sposób uniemożliwiający ich opróżnienie;

3) spalania w pojemnikach na odpady jakichkolwiek odpadów;

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt.

2. [10]) Zabrania się, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, wrzucania odpadów podlegających selektywnej zbiórce do pojemników na zmieszane odpady komunalne.

3. Do pojemników na papier i tekturę zabrania się wrzucać:

1) opakowania z zawartością;

2) kalkę techniczną;

3) prospekty, foliowane i lakierowane katalogi.

4. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:

1) ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki);

2) lustra;

3) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości;

4) szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone);

5) szyby samochodowe.

5. Do pojemników na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe zabrania się wrzucać:

1) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie;

2) opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach;

3) opakowania po środkach chwastobójczych i owadobójczych.

6. Do pojemnika na odpady ulegające biodegradacji zabrania się wrzucać inne odpady niż biodegradowalne, a także odpadów mięsnych, rybnych, kości i tłuszczów.

7. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

8. Odpady komunalne takie jak papier, tektura, plastik, metal, opakowania wielomateriałowe przed umieszczeniem w pojemniku należy zgnieść.

§ 19. [11]) (uchylony)

§ 20. [12]) Mycie pojazdów samochodowych może następować na utwardzonym terenie nieruchomości nie służącym do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do wód lub ziemi jest zabronione.

§ 21. 1.[13]) Naprawa pojazdów samochodowych może odbywać się na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub ziemi oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dopuszczalne jest również, poza warsztatami, usuwanie awarii pojazdów powstałych podczas podróży.

§ 22. [14]) 1. Utrzymanie przez właścicieli nieruchomości we właściwym stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych polega na ich myciu, naprawie, dezynfekcji z częstotliwością zależną od potrzeb.

2. Obowiązek określony w ust. 1, w stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, może przejąć gmina, na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.

3. Mycie i dezynfekcja pojemników powinna odbywać się w sposób nie powodujący zanieczyszczeń środowiska oraz uciążliwości dla ludzi.

Rozdział 3.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 23. [15]) Dopuszcza się kierowanie odpadów komunalnych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, właściwych dla regionu centralnego określonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, za pośrednictwem stacji przeładunkowych, o ile jest taka możliwość.

Rozdział 4.
Obowiązki utrzymujących zwierzęta domowe

§ 24. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenie starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

§ 25. 1. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, a także do sklepów i lokali gastronomicznych, aptek i pomieszczeń biurowych oraz wyprowadzania ich na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk i targowiska miejskiego.

2. Zakaz określony w ust. 1 nie dotyczy obiektów przeznaczonych dla zwierząt.

3. Osoby posiadające zwierzęta domowe obowiązane są do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w pomieszczeniach służących do wspólnego użytku oraz w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego w szczególności takich jak chodniki, jezdnie, place, parkingi, alejki w parkach i alejki na zieleńcach.

§ 26. Psa należy prowadzić na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w wypadku, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem się.

Rozdział 5.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 27. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie Międzyrzecza z wyłączeniem terenów zabudowy jednorodzinnej.

§ 28. Na terenach zabudowy jednorodzinnej w obszarze miasta oraz na pozostałych terenach gminy wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem, że utrzymujący je zapewni:

1) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) posiadanie budynku spełniającego wymogi ustawy Prawo budowlane i ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

3) gromadzenie i usuwanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami a odpady nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak również wód powierzchniowych i podziemnych;

4) ochronę współużytkownika oraz użytkownika nieruchomości sąsiednich przed uciążliwościami, w szczególności odorem i hałasem.

Rozdział 6.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 29. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:

1) budynki mieszkalne;

2) budynki i budowle wykorzystywane na produkcje, przetwarzanie i przechowywanie żywności, produktów rolnych w formie przetworzonej i nieprzetworzonej, na prowadzenie chowu i hodowli zwierząt;

3) zakłady pracy;

4) obiekty użyteczności publicznej;

5) węzły cieplne;

6) sieć kanalizacyjna;

7) składowiska odpadów komunalnych.

2. Wyznacza się miesiąc październik jako termin przeprowadzenia corocznej obowiązkowej deratyzacji.

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie Rada Miejska, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§ 31. Traci moc uchwała nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2011 r. Nr 51, poz. 572, zm. Nr 85, poz. 1696).

§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyrzeczu


mgr Maciej Rębacz


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXIX/244/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013 r., poz. 904), która weszła w życie z dniem 12 kwietnia 2013 r.

[2]) Przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[3]) Przez § 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[5]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[6]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 6 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[7]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 7 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[8]) Przez § 1 pkt. 8 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[9]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 9 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[10]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 10 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[11]) Przez § 1 pkt. 11 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[12]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 12 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[13]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 13 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[14]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 14 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[15]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 15 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »