| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX.192.2014 Rady Gminy Bogdaniec

z dnia 14 maja 2014r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeninek

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji - uchwala się
Statut Sołectwa Jeninek.

Rozdział 1.
Nazwa, obszar Sołectwa i podstawa działania.

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Jeninek stanowi samorząd mieszkańców o nazwie Sołectwo Jeninek, zwany dalej Sołectwem.

2. Sołectwo Jeninek obejmuje obszar 164 ha.

3. Obszar Sołectwa określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Bogdaniec nieposiadającą osobowości prawnej, która uczestniczy w realizacji jej zadań na warunkach określonych w niniejszym Statucie.

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwany dalej "ustawą",

2) Statutu Sołectwa.

Rozdział 2.
Organizacja, zadania i zakres działania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej.

§ 3. 1. Sołectwo działa na rzecz zaspokojenia potrzeb wspólnoty mieszkańców.

2. Zadania Sołectwa obejmują w szczególności:

1) organizację życia społeczno - gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa;

2) wspieranie i inicjowanie działań o charakterze lokalnym, działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej na swoim terenie;

3) stymulowanie rozwoju i udziału w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej na swoim terenie;

4) współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawach kształtowania właściwych postaw mieszkańców, a w szczególności: gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej i poszanowania mienia;

5) dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości;

6) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

7) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych,
stanu ochrony przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej;

8) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie.

3. Zadania określone w ust. 2 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał,

2) wydawanie opinii w sytuacjach wynikających z przepisów prawa,

3) przedstawianie organom Gminy inicjatyw społecznych i gospodarczych,

4) uczestniczenie w konsultacjach społecznych,

5) współpracę z organizacjami pozarządowymi i miejscowościami partnerskimi,

6) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,

7) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz różnych form współzawodnictwa mieszkańców.

§ 4. 1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie, które jest organem uchwałodawczym, zwane dalej Zebraniem,

2) Sołtys, który jest organem wykonawczym.

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka składająca się z 3 do 5 osób.

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią funkcję do czasu wyboru nowo wybranego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 5. Sołectwo poprzez swoje organy dba o zbiorowe potrzeby mieszkańców Sołectwa.

§ 6. Do kompetencji Zebrania należy:

1) uchwalenie kierunków działania Sołectwa,

2) uchwalanie rocznego planu wydatków Sołectwa,

3) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonywania rocznego planu wydatków Sołectwa,

4) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,

5) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom Gminy,

6) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa.

§ 7. Do obowiązków Sołtysa należy:

1) realizowanie zadań wytyczonych przez Zebranie,

2) reprezentowanie Sołectwa wobec organów Gminy,

3) składanie na Zebraniu rocznego sprawozdania ze swojej działalności, w tym rocznego planu wydatków,

4) inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy mieszkańców, a w szczególności:

a) gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej,

b) kultury współżycia społecznego mieszkańców,

c) kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej, poszanowania mienia,

5) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej, w tym kierowanie akcją pomocy społecznej w Sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych, w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta Gminy,

6) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

7) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

8) wspieranie wszelkiej działalności na rzecz poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej
oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,

9) zwoływanie Zebrań i przygotowanie porządku obrad,

10) przygotowanie projektów uchwał na Zebrania,

11) wpływanie na wzrost aktywności mieszkańców służące poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie,

12) uczestnictwo w naradach Sołtysów zwoływanych przez Wójta Gminy,

13) zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem Sołectwa, zgodnie z jego przeznaczeniem,

14) prowadzenie dokumentacji Sołectwa, gromadzenie i udostępnianie otrzymanych dokumentów.

§ 8. 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa i przyjmowanie wniosków od mieszkańców dotyczących Sołectwa i jego funkcjonowania.

2. Rada Sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwoływane są przez Sołtysa w miarę potrzeb.

4. Posiedzeniu Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys.

5. Uchwały Rady Sołeckiej, wnioski i opinie zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu.

6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.

§ 9. Pełnienie funkcji przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma charakter społeczny
i z tego tytułu nie przysługuje wynagrodzenie.

Rozdział 3.
Zebranie Wiejskie.

§ 10. 1. Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa oraz inne osoby zainteresowane tematyką obrad.

2. Prawo do głosowania na Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkują na jego obszarze, w tym również osoby przebywające na terenie Sołectwa z zamiarem stałego pobytu bez zameldowania na stałe, a wpisane do stałego rejestru wyborców na terenie Gminy Bogdaniec.

§ 11. Zebranie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania na Zebraniu,

3) na wniosek Wójta Gminy.

§ 12. 1. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku,

2. Termin, godzinę, miejsce i porządek Zebrania, Sołtys podaje do wiadomości publicznej
w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie na co najmniej 7 dni przed terminem Zebrania.

3. Zebranie zwołane na wniosek mieszkańców, Wójta Gminy winno odbywać
się w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

4. W przypadku trwałej nieobecności lub niemożliwości sprawowania przez Sołtysa urzędu lub bezczynności Sołtysa, Zebranie zwołuje Wójt Gminy na co najmniej
7 dni przed terminem.

§ 13. 1. Zebranie jest ważne, gdy wzięło w nim udział 1/20 uprawnionych zgodnie
z § 10 ust. 2 mieszkańców Sołectwa.

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawiła się wymagana liczba mieszkańców,
Zebranie może być przeprowadzone po upływie 15 minut w tym samym dniu i w tym samym miejscu bez względu na liczbę przybyłych mieszkańców.

3. Zebranie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom, z wyjątkiem sytuacji, gdy temat Zebrania dotyczy bezpośrednio lub pośrednio jego osoby. Zebranie na wniosek Sołtysa może wybrać inną osobę na przewodniczącego Zebrania.

4. W razie nieobecności Sołtysa lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach, Zebranie wybiera inną osobę spośród obecnych w głosowaniu jawnym. Przed wyborem osoba ta musi wyrazić zgodę na prowadzenie Zebrania.

5. Porządek Zebrania ustala Sołtys. Zmiany do porządku Zebrania mogą zgłosić mieszkańcy. Zmiany do porządku przyjmowane są większością głosów osób biorących udział w Zebraniu.

6. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebraniu winny być należycie przygotowane i zreferowane.

7. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie obsługi Zebrania.

§ 14. 1. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów
"za" musi być większa od liczby głosów "przeciw".

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.

3. Uchwały Zebrania podpisuje Sołtys lub osoba prowadząca Zebranie, wybrana zgodnie z §13 ust. 3 Statutu.

§ 15. 1. Obrady Zebrania są protokołowane i wraz z uchwałami, innymi rozstrzygnięciami oraz listą obecności przekazywane do Wójta Gminy w ciągu 7 dni od daty Zebrania.

2. Protokół podpisuje prowadzący Zebranie i protokolant.

Rozdział 4.
Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa.

§ 16. 1. Rada Gminy podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję.

2. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje
Wójt Gminy. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania oraz wyznacza przewodniczącego Zebrania.

3. Zarządzenie Wójta Gminy o zwołaniu Zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania.

4. Porządek obrad Zebrania w sprawie wyborów powinien zawierać w szczególności:

a) powołanie komisji skrutacyjnej,

b) zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,

c) przeprowadzenie tajnego głosowania,

d) ogłoszenie wyników.

§ 17. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/20 uprawnionych zgodnie z § 10 ust. 2 mieszkańców Sołectwa.

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawiła się wymagana liczba mieszkańców, wybory w II terminie mogą być przeprowadzone, po upływie 15 minut w tym samym dniu i w tym samym miejscu bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu, o ile tak postanowiono w zarządzeniu, o którym mowa w § 16 ust. 3.

3. Na Zebraniu, na którym prowadzone są wybory obowiązuje lista obecności podpisana przez uczestników Zebrania uprawnionych do głosowania.

§ 18. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania zgodnie § 10 ust. 2. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.

3. Głosowanie na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej może przeprowadzać komisja skrutacyjna w tym samym składzie, jeżeli osoby wchodzące w skład komisji nie kandydują na funkcję Sołtysa i członka Rady Sołeckiej.

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przedstawienie trybu przeprowadzenia wyborów,

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

3) przygotowanie i przeliczenie kart do głosowania,

4) przeprowadzenie głosowania, w tym przeliczenie kart do głosowania i przeliczenie oddanych głosów,

5) ustalenie wyniku głosowania,

6) sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów,

7) przekazanie wyników przewodniczącemu Zebrania celem ich ogłoszenia.

5. Komisja skrutacyjna rozdaje karty do głosowania na podstawie listy obecności. W przypadku kiedy liczba osób uprawnionych do głosowania jest większa niż 20, komisja wydaje karty do głosowania po odczytaniu nazwiska osoby z listy obecności.

§ 19. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych mieszkańców.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów
i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa.

3. W drugiej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie
dla dokonania wyboru Rady Sołeckiej.

4. Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Gminy. Na karcie do głosowania uprawniony uczestnik Zebrania wpisuje imię i nazwisko wybranego przez siebie kandydata na Sołtysa lub członka/ów
Rady Sołeckiej.

5. Karty nieważne to karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem głosowania i karty, na których wpisano nazwiska większej liczby kandydatów niż miejsc
do obsadzenia.

6. Sołtysem zostaje wybrana osoba, która uzyskała największą liczbę ważnie oddanych głosów osób uprawnionych do głosowania.

7. W przypadku nierozstrzygnięcia wyboru Sołtysa, przeprowadza się ponowne głosowanie spośród kandydatów, którzy otrzymali jednakową liczbę głosów.

8. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów,
Zebranie wyborcze przeprowadza się ponownie po 14 dniach.

9. Za wybranych kandydatów na członków Rady Sołeckiej uważa się tych, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku nierozstrzygnięcia wyboru członków Rady Sołeckiej przeprowadza się ponownie głosowanie spośród kandydatów, którzy otrzymali jednakową liczbę głosów. Jeżeli nie wybrano członków Rady Sołeckiej przeprowadza się ponowne wybory całej Rady Sołeckiej, albo wybory uzupełniające, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

Rozdział 5.
Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

§ 20. 1. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji z mandatu przed upływem kadencji.

2. W wypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Wójt Gminy zwołuje Zebranie.

3. Zebranie w celu uzupełnienia składu Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w terminie 1 miesiąca od dnia wygaśnięcia mandatu.

4. Przepisy o trybie wyboru członka Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci Sołtysa, Wójt Gminy zwołuje w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące Zebranie dla wyboru nowego Sołtysa.
Przepisy o trybie wyboru Sołtysa stosuje się odpowiednio.

6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.

7. Do czasu wyboru nowego Sołtysa obowiązki Sołtysa pełni osoba wyznaczona
przez Wójta Gminy.

§ 21. 1. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję Zebrania.

2. Zebranie w celu odwołania, o którym mowa w ust. 1 zwołuje Wójt Gminy z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek co najmniej 1/10 stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 22. 1. Rozpoznaniu przez Zebranie podlegają wnioski:

1) stawiające osobom wymienionym w § 21 ust. 1 zarzuty;

a) nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,

b) nie respektowania uchwał Zebrania.

2) wskazujące na dopuszczenie się osób wymienionych w § 21 ust. 1 czynów dyskwalifikujących ich w opinii publicznej.

2. Wniosek wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 23. 1. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej nie może nastąpić zaocznie, chyba
że zainteresowany nie stawia się na Zebranie.

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego.

3. Odwołanie odbywa się w takim samym trybie jak wybory.

Rozdział 6.
Protesty

§ 24. 1. W terminie 7 dni od dnia wyborów może być wniesiony protest przeciwko ważności wyborów Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej.

2. Protest może wnieść każdy uprawniony mieszkaniec Sołectwa.

3. Protest w formie pisemnej wnosi się do Wójta Gminy.

4. Wnoszący protest powinien sformułować zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których się opiera.

5. Protest rozstrzyga Wójt Gminy w terminie 7 dni od dnia złożenia protestu.
W razie uwzględnienia protestu Wójt Gminy unieważnia wybory w całości lub w części.

6. Rozstrzygnięcie protestu przez Wójta Gminy jest ostateczne.

7. W przypadku stwierdzenia nieważności wyborów Wójt Gminy w ciągu 14 dni od daty unieważnienia zwołuje Zebranie w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów organów Sołectwa.

8. Wójt Gminy oddala protest, gdy:

1) nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w Statucie Sołectwa,

2) protest został złożony po upływie terminu określonego w ust. 1.

§ 25. 1. Wójt Gminy z urzędu sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa lub Statutu Sołectwa Wójt Gminy unieważnia wybory i w ciągu 14 dni od daty ich unieważnienia zwołuje Zebranie
dla przeprowadzenia ponownych wyborów. Nowe wybory obejmować mogą wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej lub wybór tylko jednego z tych organów.

Rozdział 7.
Zakres zadań przekazywanych Sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji.

§ 26. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. O wyodrębnieniu w budżecie Gminy funduszu sołeckiego lub środków finansowych przesądza corocznie Rada Gminy odrębną uchwałą.

3. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa.

4. W przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego lub środków finansowych
do dyspozycji Sołectwa w budżecie Gminy na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, Zebranie uchwala coroczny plan wydatków realizowanych w ramach środków przewidzianych w budżecie Gminy dla Sołectwa. Uwzględnia on w pełni środki finansowe z budżetu Gminy przekazane do dyspozycji Sołectwa.

5. Wójt Gminy może przekazać Sołectwu do korzystania składniki mienia Gminy.

§ 27. Zakres mienia znajdującego się w posiadaniu Sołectwa zostanie każdorazowo ustalony w protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wójta i Sołtysa.

§ 28. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu, polegające na:

1) załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,

2) utrzymywaniu mienia w stanie niepogorszonym, w ramach określonego przeznaczenia,

3) zachowaniu składników mienia,

4) zawieranie/sporządzanie umów na wynajem zatwierdzonych przez Wójta Gminy.

§ 29. Zarząd mieniem komunalnym Sołectwa jest wykonywany przez Sołtysa.

§ 30. 1. Dochody pochodzące z wynajmu, dzierżawy składników mienia przekazanego w zarząd stanowią dochód Gminy w całości i są przekazywane na wskazany rachunek bankowy Gminy.

2. Za przekazanie dochodów odpowiedzialny jest Sołtys. Dochody powinny
być przekazane na rachunek bankowy Gminy w terminie 7 - 14 dni od dnia ich faktycznego uzyskania.

Rozdział 8.
Zakres i formy kontroli oraz nadzór organów Gminy
nad działalnością organów Sołectwa.

§ 31. Nadzór wewnętrzny nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 32. 1. Nadzór nad działaniem organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.

2. Wójt Gminy na bieżąco, a Rada Gminy okresowo poprzez Komisję Rewizyjną kontroluje działalność Sołectwa.

3. Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy uchwały, wnioski i opinie Zebrania i Rady Sołeckiej w terminie 7 dni od ich podjęcia.

4. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem Sołectwa oraz kryteriami, o których mowa w § 31 są nieważne.

5. Nieważności uchwały Zebrania stwierdza Wójt Gminy, o czym zawiadamia Zebranie.

6. Sołtys przekazuje do Urzędu Gminy umowy cywilno-prawne dokumentujące czynności w zakresie najmu, dzierżawy składników majątkowych Gminy przekazanych Sołectwu
w zarząd.

§ 33. 1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych
oraz okazania dokumentów dotyczących funkcjonowania Sołectwa, a także uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.

2. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 organy nadzoru
mogą delegować swoich przedstawicieli na podstawie udzielonego pisemnego upoważnienia.

§ 34. Organy nadzoru pisemnie sygnalizują Sołtysowi jako organowi wykonawczemu Sołectwa nieprawidłowości stwierdzone w ramach wykonania kontroli wewnętrznej
oraz podejmują działania przewidziane prawem w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe.

§ 35. Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej "Sołectwo Jeninek Sołtys
Gmina Bogdaniec".

§ 36. Do zmiany niniejszego Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

§ 37. Spory między organami Sołectwa rozpatruje Wójt Gminy Bogdaniec.

§ 38. Traci moc uchwała Nr IV/30/2007 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 20 lutego 2007r.
w sprawie nadania Statutu Sołectwu Jeninek.

§ 39. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogdaniec.

§ 40. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Janina Mirosława Cytlak


Załącznik do Uchwały Nr XXIX.192.2014
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 14 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »