| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/316/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomosci w 2014 r


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/246/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2014 r. wprowadza sie następujące zmiany:

1) dodaje się w § 1 ust.1 pkt 5 w brzmieniu: " 5) grunty, budynki i budowle zajęte na składowiska odpadów ".

2) zmienia się zapis w § 1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: " 2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują gruntów i budynków lub ich części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej z wyjatkiem wymienionych w punkcie 2 i 5 ".

3) dodaje się w § 3 w brzmieniu: " § 3.1. Zwolnienie określone w § 1 ust.1 pkt 5 stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami okrślonymi w RozporządzeniuKomisji ( UE ) z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz.Urz. UE L Nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.). 2. Pomocą de minimis jest różnica między odpowiednią stawką określoną w § 1 uchwały Nr XXXIX/245/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. ".

4) dodaje się § 4 w brzmieniu: " § 4. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzajacy skorzystać z pomocy de minimis wynikajacej ze zwolnieniaokreślonego w § 1 pkt 5 zobowiązany jest do przedłożenia: 1/ wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimi, jakie otrzymał w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciagu dwóch poprzedzajacych go lat albo oświadczenia o wielkosci pomocy de minimis w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 2/ informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawiezakresu informacji przedsstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U. Nr 53 poz. 311 ze zm. ).

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »