| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXI/344/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.[2])), po zasięgnieciu opinii Zarządu Powiatu Nowosolskiego, Rada Miejska w Kożuchowie uchwala co następuje:

§ 1. Zalicza się drogi w miejscowości Kożuchów wymienione w poniższej tabeli do kategorii dróg gminnych:

Lp.

Nazwa drogi

Przebieg drogi

Długość drogi
/km/

Numery działek

1.

droga bez nazwy

od drogi gminnej nr 101511F, ul. Kolonia Moniuszki - do drogi wojewódzkiej nr 283 ul. 22 Lipca

0,567

część działki nr 446 i część działki nr 428/1, obręb 1, miasto Kożuchów

2.

ul. Nowosolna

od drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Nowosolna - do granicy miasta

0,438

działka nr 36,
obręb 1, miasto Kożuchów

3.

ul. Zielona

od drogi gminnej nr 101531F ul. Zielona -
do drogi wewnętrznej na dz. nr 26

0,206

część działki nr 35
i działka nr 194/3
obręb 1, miasto Kożuchów

§ 2. Położenie i przebieg dróg gminnych, o których mowa w § 1 oznaczono na mapach stanowiących załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Medyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/344/14
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/344/14
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/344/14
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Przedmiotowe drogi posiadają znaczenie lokalne i stanowią uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom. Zgodnie z art. 7, ust. 1 ustawy o drogach publicznych takie drogi zalicza się do kategorii dróg gminnych. Drogi wymienione w uchwale stanowią drogi wewnętrzne gminy Kożuchów. Pismem znak TI.7210.3.2014 z dnia 11.06.2014 r. Burmistrz Kożuchowa wnioskował do Zarządu Powiatu Nowosolskiego o wydanie opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Zarząd Powiatu Nowosolskiego pozytywnie zaopiniował propozycję nadania drogom wewnętrznym kategorii dróg gminnych.

Podjęcie uchwały o zaliczeniu dróg wewnętrznych gminy określonych w uchwale do kategorii dróg gminnych ma na celu uporządkowanie sieci drogowej oraz ujednolicenia utrzymania i zarządzania drogami, a także realizację przyszłych inwestycji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.).


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 843, Dz. U. z 2013 r., poz. 1543.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »