| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/389/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Celem zmniejszenia bezrobocia na terenie Gminy Skwierzyna, wprowadza się zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielane przedsiębiorcom, na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 2. 1. Zwolnienia z podatku od nieruchomości, określone w niniejszej uchwale stanowią pomoc de minimis, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352/1 z 24.12.2013 roku) . Udzielenie pomocy o której mowa w § 1 ma miejsce, jeżeli wartość brutto uzyskanej przez jedno przedsiębiorstwo pomocy na mocy przepisów niniejszej uchwały łącznie z wartością brutto innej pomocy de minimis , otrzymanej przez niego w okresie trzech kolejnych lat podatkowych nie przekroczy 200.000 euro, a dla przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów 100.000 euro. Stosowny okres trzech lat należy oceniać w sposób ciągły, zatem dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis należy uwzględnić całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych.

2. W przypadku gdy przekroczenie pułapu o którym mowa w ust. 1 nastąpi przed upływem okresu zwolnienia wynikającego z niniejszej uchwały, zwolnienie przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym to przekroczenie nastąpiło.

3. Wartość pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości, udzielana na podstawie niniejszej uchwały, podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz z każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka. Łączna kwota pomocy nie może przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy lub kwoty pomocy ustalonej pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych lub decyzji Komisji.

§ 3. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części i budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej związane z utworzeniem przez podatników nowych miejsc pracy na terenie Gminy Skwierzyna.

2. Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 3 przysługuje na okres:

a) 1 roku - jeżeli utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy

b) 2 lat - jeżeli utworzono co najmniej 20 nowych miejsc pracy

c) 3 lat - jeżeli utworzono co najmniej 30 nowych miejsc pracy

d) 4 lat - jeżeli utworzono co najmniej 40 nowych miejsc pracy

e) 5 lat - jeżeli utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy

f) 6 lat - jeżeli utworzono co najmniej 60 nowych miejsc pracy

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje, jeżeli kwota poniesionych kosztów zatrudnienia, o których mowa w ust. 3, przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą jest wyższa od kwoty zwolnienia z podatku od nieruchomości.

3. Przez koszty zatrudnienia nowych pracowników należy rozumieć dwuletnie koszty wynagrodzeń brutto oraz obowiązkowe składki związane z zatrudnieniem, poniesione przez podatnika, pomniejszone o pomoc otrzymaną na ten cel z innych środków publicznych.

§ 5. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utworzono nowe miejsca pracy.

§ 6. Dniem udzielenia pomocy jest dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji podatkowej dla osób prawnych, lub dzień, w którym upływa termin płatności kolejnej raty podatku w przypadku osób fizycznych.

§ 7. 1. Podatnikowi przysługuje zwolnienie, o którym mowa w § 3, po łącznym spełnieniu przesłanek:

1) wniosek o udzielenie pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy złożony zostanie przed zatrudnieniem osób, dla których tworzone są nowe miejsca pracy,

2) nastąpi wzrost liczby pracowników u danego podatnika w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości , w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, a w przypadku prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy, nastąpi wzrost zatrudnienia w odniesieniu do średniego zatrudnienia z okresu działalności podatnika; wzrost liczby zatrudnionych pracowników spowodowany przejęciem całości lub części zakładu pracy od innego pracodawcy w rozumieniu art. 23 kodeksu pracy nie jest uznawany za wzrost zatrudnienia;

3) zwiększony stan zatrudnienia utrzymany będzie przez okres trwania zwolnienia od podatku;

4) na nowo utworzonych miejscach pracy zostaną zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały i będą wykonywały pracę na terenie Gminy Skwierzyna;

5) złożenie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości objętej zwolnieniem oraz innych dokumentów, o które wystąpi organ udzielający pomocy, w celu uwiarygodnienia prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości.

2. Liczba pracowników zatrudnionych u danego podatnika, w przeliczeniu na pełne etaty, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w oparciu o metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu, tzn. sumowany stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu, łącznie z niedzielami i świętami, dla których przyjmuje się stan z dnia poprzedniego, dzielony przez ilość dni w miesiącu.

§ 8. Podatnik ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości wynikające z § 3 uchwały zobowiązany jest do przedłożenia:

1) przed utworzeniem nowych miejsc pracy:

a) wniosku zawierającego podstawowe informacje o przedsiębiorcy, według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

b) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

c) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311),

d) oświadczenia, że działalność gospodarcza będzie prowadzona co najmniej przez okres równoważny okresowi udzielonego zwolnienia liczony od dnia zakończenia udzielania pomocy,

2) po utworzeniu nowych miejsc pracy:

a) oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia, według wzoru określonego w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) korekty deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości uwzględniającej zwolnione przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

§ 9. 1. Podatnik korzystający ze zwolnienia w ramach uchwały zobowiązany jest do :

1) przedkładania w terminie do 31 stycznia każdego roku, przez cały okres zwolnienia:

a) udokumentowanej informacji o wielkości poniesionych kosztów na nowo utworzone miejsca pracy, o których mowa w § 4 pkt 3,

b) informacji dotyczącej zatrudnienia, potwierdzonej uwierzytelnionymi drukami deklaracji ZUS-DRA, ZUS-ZUA, ZUS-RCA,

c) oświadczenia o utrzymaniu zwiększonego stanu zatrudnienia,

d) zaświadczenia o pomocy de minimis albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie trzech lat podatkowych (rok bieżący i dwa lata poprzedzające), albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

e) informacji niezbędnej do udzielenia pomocy de minimis, dotyczącej wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały (na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis).

2) Przekazywania informacji o otrzymanej pomocy de minimis poza niniejszą uchwałą , przez cały okres objęty zwolnieniem , w terminie 14 dni od otrzymania pomocy.

3) Pisemnego powiadamiania o utracie prawa do zwolnienia w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę.

4) Powiadamiania o możliwości przekroczenia granic dopuszczalności pomocy de minimis w okresie objętym zwolnieniem.

5) Składania informacji o uzyskaniu pomocy innej niż de minimis na koszty zatrudnienia o których mowa w § 4 pkt 3.

2. Na podatniku ciąży obowiązek wykazania organowi podatkowemu udzielającemu pomocy, iż spełnia przesłanki do zwolnienia.

3. Podatnik zobowiązany jest do przedkładania, na żądanie organu udzielającego pomocy, dodatkowych informacji, niezbędnych dla oceny pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

§ 10. Utrata nabytego prawa do zwolnienia:

1. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia organu udzielającego pomocy o utracie warunków do zwolnienia, traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym utracił te warunki,

2. Podatnik, który w terminie określonym w § 9 ust 1 pkt 3 zawiadomi organ udzielający pomocy o utracie warunków do zwolnienia, traci prawo do zwolnienia poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa,

3. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku złożenia dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 1 traci prawo do zwolnienia poczynając od początku roku podatkowego, w którym zobowiązany był przedłożyć dokumenty,

4. Podatnik, który w trakcie trwania zwolnienia będzie posiadał zaległości o charakterze cywilnoprawnym lub publicznoprawnym wobec Gminy Skwierzyna, traci prawo do zwolnienia poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wystąpiły zaległości wobec Gminy Skwierzyna,

5. Podatnik, który wprowadził w błąd organ udzielający pomocy co do spełniania warunków zwolnienia, traci prawo do zwolnienia od początku obowiązywania zwolnienia,

6. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych mających wpływ na poziom zatrudnienia, podatnik ma obowiązek w terminie 7 dni poinformować o tym fakcie tutejszy organ podatkowy i uzupełnić poziom zatrudnienia w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia losowego,

7. W przypadku utraty prawa do zwolnienia podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę za cały okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia.

§ 11. W terminie 14 dni po upływie okresu zwolnienia lub utraty prawa do zwolnienia należy złożyć korektę deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości według obowiązującego wzoru określonego odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Skwierzynie.

§ 12. Zwolnienie, o którym mowa w § 3, może być przyznane najwyżej jeden raz.

§ 13. Zwolnienie od podatku od nieruchomości nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy powstali z przekształcenia innego przedsiębiorcy lub połączenia z innym przedsiębiorcą, bądź podziału innego przedsiębiorcy, który wcześniej objęty był przedmiotowym zwolnieniem.

§ 14. Zwolnienia z podatku od nieruchomości w zakresie określonym w niniejszej uchwale nie stosuje się do nieruchomości zajętych na działalność instytucji finansowych oraz działalność handlową detaliczną i handlową hurtową.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Rucki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/389/14
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/389/14
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »